Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2011-04-06

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł (brutto). Zakupiłem środki trwałe za 10 000 zł (brutto) i wyposażenie za 600 zł (brutto). Jak mam wprowadzić kwoty wydatkowane i otrzymaną do KPiR oraz do ewidencji VAT? Czy powinienem wystawić jakiś dowód wewnętrzny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

 

Pamiętać należy, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, w części odpowiadającej kwocie refundacji, nie są kosztem podatkowym – brak tu zatem zapisów w PKPiR.

 

W pozostałym zakresie otrzymana refundacja jest przychodem podatkowym, a zakupy kosztem podatkowym.

 

Analogicznie wskazuje m.in. doktor Adam Bartosiewicz, ekspert Vademecum Doradców Podatkowych:

 

„Zgodnie bowiem z przepisem art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków stanowią przychód z działalności gospodarczej, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

 

Jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej tych środków trwałych, w części odpowiadającej kwocie przyznanej refundacji, nie stanowią kosztów podatkowych. Wynika to z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.f.

 

W takiej sytuacji – jeśli środki zostały otrzymane w związku z zakupem środków trwałych podlegających amortyzacji – nie trzeba dokonywać w zasadzie żadnych zapisów w PKPiR. Dotacja nie jest przychodem, z kolei odpisy amortyzacyjne od środków zakupionych z dotacji nie są kosztem podatkowym. Nie ma więc czego wpisywać do »książki«.

 

Jeśli natomiast – ze względu na wartość środków trwałych nieprzekraczającą 3500 zł netto – podatnik nie decyduje się amortyzować tych środków, to wówczas otrzymana refundacja będzie przychodem podatkowym (do wykazania w kolumnie 8 PKPiR), zaś zakupy dokonane poprzez powyższą dotację będą kosztem podatkowym (do wykazania w kolumnie 13 PKPiR)”.

 

Odnośnie podatku od towarów i usług – obecnie organy wskazują, że podatnicy mają prawo do odliczeni apodatku naliczonego od wyżej wymienionych zakupów, jeśli służą sprzedaży opodatkowanej. Konsekwencją powyższego jest uznanie, że wydatkami na zakup środków trwałych są kwoty netto.

 

Pismo z dnia 26 lutego 2010 r. wydane przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy (sygn. akt ITPP2/443-1088/09/AD) wskazuje, że „mając na względzie przedstawione okoliczności sprawy oraz biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro otrzymana przez Spółkę dotacja (refundacja) z Funduszu Pracy nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług, gdyż przyznana na zrefundowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, jako niezwiązana z dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie stanowi obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, a tym samym nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług”.

 

W praktyce podatnicy sporządzają taki quasi-dowód wewnętrzny, gdzie od kwoty dotacji odliczają poniesione wydatki i wynikiem jest kwota do zaksięgowania w przychód; spina się to razem z przelewem potwierdzającym wpływ kwoty dotacji na konto oraz umową, jeśli została podpisana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak przepisać firmę na córkę?

Prowadzę działalność gospodarczą – kawiarnię. Mama ma drugą kawiarnię, którą chciałaby w całości przekazać mnie w formie darowizny (myślimy o...

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki...

Amortyzacja środków trwałych – rzeczy i nieruchomości zakupionych poniżej ich wartości rynkowej

Nabyłem jako osoba fizyczna, na współwłasność z inną osobą fizyczną, zabudowaną nieruchomość (kilka budynków i budowli) wraz z wyposażeniem, czyli...

Zbycie niedawno otrzymanej działki i zakup nowego gruntu – kwestia podatków

W maju tego roku jako darowiznę otrzymałem działkę budowlaną. Czy przed upływem 5 lat od otrzymania gruntu mogę go sprzedać bez konieczności płacenia...

Niezłożenie zeznania podatkowego

W 2008 r. pracowałem w Szwecji, pracodawca twierdził, że uiszcza podatek. Teraz dostałem wezwanie z urzędu skarbowego z powodu niezłożenia zeznania...

Wspólne rozliczenie małżonków

Mam pytanie dotyczące podatków i wspólnego rozliczenia małżonków . Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam syna i córkę...

Opodatkowanie ryczałtowe

Chcę założyć jednoosobową działalność. Mam zamiar sprzedawać pliki muzyczne przez Internet. To utwory mojego autorstwa i mojej produkcji (muzyka...

Przychód ze sprzedaży domeny internetowej – podatek

Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Kilka dni temu sprzedałam portal internetowy (stworzony przeze mnie kilka lat temu) wraz z domeną na podstawie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »