Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobyt w Niemczech a rozliczenie przychodów z Forex

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-09-27

W 2016 roku otworzyłem w biurze maklerskim w Polsce rachunek i spekuluję (gram) na rynku Forex. Dodam, że od trzech lat mieszkam, pracuję i płacę podatki w Niemczech. W Polsce posiadam tylko adres zameldowania u rodziny. Jak i gdzie złożyć zeznanie PIT? Czy wystawiony przez biuro maklerskie PIT 8C załączam do rozliczenia w Niemczech, czy muszę złożyć oddzielny PIT w Polsce w urzędzie skarbowym? I jak wygląda płacenie podatku – czy w Polsce, czy w Niemczech?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Transakcje zawierane na rynku Forex stanowią przychody z tzw. kapitałów pieniężnych. By odpowiedzieć na pytanie o miejsce opodatkowania, najpierw należy sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie ma Pan miejsce zamieszkania według prawa podatkowego. Jest to niezmiernie ważne, bowiem od tego zależą Pana obowiązki podatkowe – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Te zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jedną z takich umów jest umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. [Dz.U.2005.12.90].

W rozumieniu ww. umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie.

Ponadto, gdy stosownie do wymienionych zasad osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się, by przypisać jej jedno tylko miejsce zamieszkania, a czyni się to według następujących zasad:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych),

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa,

c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem,

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze wzajemnego porozumienia.

Zakładam, że ma Pan zatem na terytorium Niemiec miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (w Polsce należy zatem złożyć ZAP-3 i fakt ten ujawnić, jeśli jeszcze tego Pan nie uczynił).

W mojej ocenie w żadnym artykule ww. umowy nie ma mowy bezpośrednio o przychodach tego typu, które Pan otrzymuje, można jednak spotkać zdania, że należy stosować tu zasady opodatkowania takie jak dla dywidend, bowiem zgodnie z art. 10 ust. 3 umowy – określenie „dywidendy” użyte w niniejszym artykule oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji w górnictwie, akcji założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również inny dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji i wypłaty z tytułu świadectw udziałowych w funduszu inwestycyjnym. Jeśli więc wypłacającym wobec Pana jest spółka z siedzibą w Polsce, a w Polsce na gruncie podatku dochodowego dochody tak z dywidendy jak i z transakcji Forex stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 10 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych), to na gruncie umowy międzynarodowej mamy – według części doktryny – do czynienia z dywidendą.

Dywidendy wypłacane przez spółkę Polską osobie mającej miejsce zamieszkania w Niemczech mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także Polsce jako państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Niemczech, to podatek tak wymierzony nie może przekroczyć:

a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent,

b) 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

W takich sytuacjach trzeba przedstawić wypłacającemu certyfikat rezydencji.

Istnieje również teoria, że dochód z Forex nie może być zrównywany z dywidendą i stanowi tzw. inny dochód – w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takiej sytuacji zgodnie z art. 22 ust. 1 umowy podlegałby opodatkowaniu tylko w Niemczech. Tak by było, bowiem dochody osoby mającej miejsce zamieszkania w Niemczech, bez względu na to gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami innych artykułów umowy niż ww. podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania.

Trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, które z ww. stanowisk jest prawidłowe, szczególnie, że regulaminy prowadzenia rachunków maklerskich są różne. Bezpiecznie byłoby wystąpić z wnioskiem ORD-IN o wydanie indywidualnej interpretacji do Ministra Finansów (koszt 40 zł), by zabezpieczyć się przed ewentualnym konfliktem z polskim fiskusem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »