Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości za wynajęte kontenery

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-08-02

Spółka wynajęła kontenery biurowe od zagranicznego dostawcy nie posiadającego siedziby na terytorium Polski i nie prowadzącego działalności w Polsce. Czy spółka ma zapłacić podatek od nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy za budowę uważa się obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dalszej kolejności należy przejść do analizy przepisów ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

Natomiast w art. 3 pkt 5 ustawy została zawarta definicja legalna tymczasowego obiektu budowlanego. Zgodnie z nią przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

W analizowanej sprawie warto zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego 2014 r. o sygn. akt II FPS 11/13:

„Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b prawa budowlanego. Spełniający wskazane kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”

W świetle powyższego kontener, kwalifikujący się jako tymczasowy obiekt budowlany, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. W konsekwencji to na właścicielu, a nie na najemcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od tych budowli.

Stanowisko to potwierdził także Prezydent Urzędu Miasta w Warszawie w interpretacji z 18.04.2014 r., nr BPE-2-OP/31101/1058/GW/14, gdzie czytamy:

„Z treści przedłożonego wniosku wynika, że (…) jest właścicielem nieruchomości o powierzchni (…), położonej w Warszawie przy ulicy (…), która zabudowana jest magazynami. Na podstawie zawartej z najemcą umowy najmu, znajdujący się na tej nieruchomości budynek wolnostojący o charakterze magazynowo – biurowym oraz część placu (teren sąsiedztwa wynajmowanego magazynu), zostały oddane do korzystania przez najemcę – Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą. Najemca zgłosił zamiar posadowienia (obok wynajmowanego magazynu) dodatkowo dwóch kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe. Powyższe kontenery:

– będą postawione na bloczkach betonowych, bez fundamentów (a zatem nie będą trwale złączone z gruntem);

– będą własnością wynajmującej Spółki.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, pytanie (…) dotyczy tego, czy opisane we wniosku kontenery będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a jeśli będą – to kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości za przedmiotowe kontenery.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 P.b. przez »budowlę« należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotowe kontenery, jako posadowione bez fundamentów na bloczkach betonowych, będą nietrwale związane z gruntem. Według opisanego we wniosku stanu faktycznego, właścicielem kontenerów nie będzie wnioskująca o interpretację, ale jej kontrahent, tj. wymieniona we wniosku spółka z o.o. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., podatnikiem podatku od nieruchomości za przedmiotowe kontenery, będzie właściciel kontenerów.”

Stanowisko takie potwierdzone zostało przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. o sygn. akt III SA/Wa 1633/11:

„Grunt, na którym posadowione są budynki i budowle, wyszczególnione w decyzji Prezydenta na jej str. 3, jest własnością Spółki. Organy zasadnie wskazywały, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest m.in. osoba prawna będąca właścicielem gruntów, budynków i budowli (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). O ile jednak w odniesieniu do gruntu i budynków (budynek samej stacji oraz budynek śmietnika) nie może ulegać wątpliwości status Skarżącej jako właściciela, to status ten staje się kwestią wątpliwą w odniesieniu do budowli, tj. zbiorników paliwa oraz dystrybutorów. W ocenie Sądu Spółka zasadnie wskazywała, że kwestia trwałego związania tych budowli z gruntem, zwłaszcza związania z gruntem zbiorników paliwa, nie została wyjaśniona, a ma ona istotne znaczenie prawne, choć nie w zakresie samego opodatkowania (wbrew stanowisku Skarżącej – trwałe związanie z gruntem nie ma wpływu, z powodów wyżej przedstawionych, na istnienie samego obowiązku podatkowego), lecz w zakresie podmiotu zobowiązanego. Organy i Spółka akcentowały cywilistyczną zasadę superficies solo cedit, ale Strony powinny ją zastosować w kontekście ustalenia podatnika, a nie samego obowiązku podatkowego. O ile nastąpiło trwałe związanie zbiorników z gruntem, to jego właścicielem stała się Spółka, i ona też nabyła status podatnika podatku od nieruchomości od tych zbiorników (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jeśli jednak tego trwałego związania zbiorników z gruntem zabrakło, to Spółka nie jest podatnikiem w tym zakresie (argument a contrario z ostatnio przywołanego przepisu).”

W rezultacie, jeżeli kontenery nie są w sposób trwale związane z gruntem to stanowią one tymczasowy obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W takim jednak przypadku obowiązek zapłaty podatku ciąży na właścicielu kontenerów, a nie na ich najemcy. Żaden przepis ustawy nie przenosi obowiązku zapłaty podatku w takim przypadku na najemcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o dzieło a podatek VAT

Mąż jest na rencie wojskowej. Pracuje dla konkretnej firmy na podstawie umowy o dzieło (jest programistą). Czy musi płacić podatek VAT, mimo że nie ma...

 

Sprzedaż samochodu otrzymanego darowizną od ojca

Sprzedaż samochodu otrzymanego darowizną od ojca

Ojciec podarował mi samochód. Po jakim czasie mogę go sprzedać, żeby nie zapłacić podatku?

Renta francuska na polskim koncie

Z tytułu pracy na rzecz rządu francuskiego otrzymuję emeryturę francuską, która jest opodatkowana we Francji. Posiadam podwójne obywatelstwo francuskie...

 

Przelew od członka rodziny, darowizna czy depozyt?

Moja dorosła córka ma znaczne oszczędności na koncie bankowym. Kilka tygodni temu jej narzeczony nalegał, aby mu te pieniądze pożyczyła, czego nie chciała...

 

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Od kilku lat prowadzę punkt przedszkolnym w należącym do mnie i mojego męża budynku (współwłasność). Cały budynek jest zagospodarowany na potrzeby tej...

 

Niezłożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Kupiłem mieszkanie w 2005 roku. Nie złożyłem informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Nie otrzymałem decyzji o wysokości podatku i nie płaciłem...

 

Czy muszę złożyć deklarację i zapłacić 19% podatek po sprzedaży mieszkania lokatorskiego z wkładem?

Sprzedałam mieszkanie po zmarłej mamie, ale mieszkam za granicą i nie orientuję się w polskich podatkach. Czy ustawa obejmuje również odziedziczony wkład...

 

Wynajem pokoi, agroturystyka a podatek od nieruchomości

Wynajem pokoi, agroturystyka a podatek od nieruchomości

Jesteśmy małżeństwem, ale mamy rozdzielność majątkową. W domu prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokoi na jednym z pięter domu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »