Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

Autor: Marcin Sądej

Niecałe 5 lat temu otrzymałem od żony dom, który był naszą wspólnotą majątkową. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym umową o podział majątku wspólnego. Teraz chcę ten dom sprzedać. Czy sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat, zapłacę podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od podziału majątku

W zakresie odpowiedzi na Pana pytanie wskazać należy, że pod wpływem uchwały NSA z dnia 15.05.2017 r., II FPS 2/17 oraz w następstwie wydania przez MF interpretacji ogólnej z 8 lutego 2018 r., nr DD2.8201.3.2017.KBF obecnie organy podatkowe prezentują korzystne stanowiska w takich sprawach, jak przedstawiona przez Pana.

Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej K.r.o.).

Zgodnie z art. 31 § 1 K.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. W konsekwencji nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale.

NSA uchwale w z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, stwierdził, że „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

Zobacz też: Budowa bliźniaka na sprzedaż

Jaka będzie data nabycia nieruchomości uzyskanej na skutek podziału majątku wspólnego?

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Datą nabycia danej nieruchomości jest data zakupu do wspólności majątkowej małżeńskiej. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

W rezultacie, jeżeli od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego minęło więcej niż 5 lat to może Pan sprzedać nieruchomość bez podatku, bowiem termin 5-cio letni nie jest liczony od dnia podziału majątku. Dodatkowo zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy podział majątku wspólnego miał miejsce ze spłatą.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe w licznych interpretacjach podatkowych wydanych w tym roku:

– nr 0113KDIPT2-2.4011.372.2017.2.KR,

– nr 0115-KDIT2-3.4011.71.2017.1,

– nr 0115-KDIT2-3.4011.15.2018.2.AD,

– nr 0115-KDIT2.1.4011.346.2017.2.JG,

– nr 0114-KDIP3-2.4011.404. 2017.1.AK1.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info