Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania - zmiana w ustawie o podatku dochodowym od 2019 r.

Autor: Marcin Sądej

Moi rodzice wspólnie nabyli mieszkanie w 2008 r. Nie mieli rozdzielności majątkowej. Mama zmarła w 2013 r. Tato w 2015 r. stał się jedynym właścicielem tego mieszkania na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia. Ja odziedziczyłem to mieszkanie po jego śmierci – niecały rok temu. Posiadam akt poświadczenia dziedziczenia. Jeśli teraz sprzedam tę nieruchomość, czy będę musiał zapłacić podatek? Jeśli nie, czy muszę do US składać jakąś deklarację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania - zmiana w ustawie o podatku dochodowym od 2019 r.

Odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat a podatek dochodowy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Przez nabycie rozumie się nie tylko nabycie w drodze kupna, ale również nabycie w drodze darowizny czy dziedziczenia.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, skutkuje powstaniem przychodu. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, a kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu.

Korzystna zmiana w ustawie o podatku dochodowym obowiązująca od 2019 r.

Ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) dodano art. 10 ust. 5, który stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z tym przepisem w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w spadku nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tych nieruchomości przez spadkodawcę. Zgodnie z art. 16 ustawy zmieniającej przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. W konsekwencji sprzedaż nieruchomości dokonana po 2019 r. powoduje, że znajdują zastosowanie nowe zasady obliczania okresu opodatkowania sprzedaży nieruchomości nabytych w spadku. W takim przypadku okres pięciu lat liczony jest od chwili, kiedy to spadkodawca, a nie spadkobierca, nabył nieruchomość. Reguła ta obejmuje również nabycia spadku dokonane przed 2019 r., co potwierdza treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 16.04.2019 r., 0115-KDIT3.4011.101.2019.1.DP:

„Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni odziedziczyła, po zmarłej w 2016 r. cioci, lokal mieszkalny nabyty do majątku małżeńskiego spadkodawcy w 1993 r. i garaż nabyty na podstawie aktu notarialnego w 1997 r. Wnioskodawczyni w lutym 2019 r. zbyła odziedziczone nieruchomości.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoczął się dla lokalu mieszkalnego w 1993 r., a dla garażu w 1997 r. Wobec tego dokonane przez Wnioskodawczynię w lutym 2019 r. odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego oraz garażu nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie. Zatem na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia odziedziczonych nieruchomości.”

Decyduje data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę

Przenosząc zatem powyższe na grunt przedstawionej sprawy, kluczowe jest ustalenie, kiedy to spadkodawca, po którym odziedziczył Pan nieruchomość, nabył nieruchomość. Jeżeli od tego roku upłynęło więcej niż 5 lat, to sprzedaż nieruchomości nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Dodatkowo wskażmy, że zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy PIT – w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Z przedstawionego opisu wynika, że spadkodawca nabył nieruchomość do wspólności małżeńskiej w 2008 r. To oznacza, że ten rok jest uznawany za początek obliczania pięcioletniego okresu opodatkowania w przypadku sprzedaży nieruchomości przez spadkobiercę.

W rezultacie sprzedaż nieruchomości obecnie nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT i podatnik nie ma obowiązku z tego tytułu składania żadnej deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info