Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek do zapłacenia w urzędzie skarbowym

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-18

 

Mój nieletni syn przyjął spadek po ojcu (a ten po dziadku) – część budynku. Spadkobiercy sprzedali nieruchomość i syn dostał swoją część pieniędzy. Ile powinnam zapłacić podatku od spadku w urzędzie skarbowym, skoro pieniądze będą przeznaczone na dalszą edukację syna?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Syn odziedziczył nieruchomość po swoim ojcu, a nie po dziadku. Zakładam, że ojciec zmarł po 1 stycznia 2007 roku. W takim wypadku syn może/mógł nie płacić podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy (w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeśli ze zwolnienia nie skorzystano, dziedziczenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i składa się zeznanie SD-3.

Podatek od spadku jest jednak zupełnie innym podatkiem niż ten, który Pani opisuje, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowaniu tu tym właśnie podatkiem podlega odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W przypadku dziedziczenia nabycie ma miejsce z chwilą śmierci spadkodawcy.

Zatem jeśli jeżeli odpłatne zbycie następuje przed upływem pięciu lat końca roku, w którym zmarł ojciec, przychód podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest tu dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz ewentualnie kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Rozliczenia dokonuje się zeznaniem PIT-39, jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, które składa się do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym, zatem przy zbyciu w 2014 roku, należy złożyć PIT-39 do końca kwietnia 2015 roku i w tym też terminie należy wpłacić ewentualny podatek. Przy zbyciu w 2013 roku należało złożyć PIT-39 do końca kwietnia 2014 roku, jeśli tego nie uczyniono, teraz należy tego dokonać, wpłacić podatek wraz z odsetkami i jednocześnie złożyć czynny żal by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, np. grzywny. O czynnym żalu więcej dowie się Pani tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html.

Można skorzystać ze zwolnienia, by w ogóle podatku nie płacić, nie dotyczy ono jednak wydatków na edukację, ale wymaga przeznaczenia całego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – ust. 25 artykułu 21 wymienia wydatki, które uznaje się za poniesione na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »