Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek, jaki musi zapłacić występujący ze spółki wspólnik

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-01

Jestem współwłaścicielem firmy (spółki jawnej) i postanowiłem z niej wystąpić. Jaki muszę odprowadzić podatek od kwoty uzyskanej tytułem udziałów w spółce jawnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się domyślam, skorzystał Pan z możliwości wypowiedzenia umowy spółki, w takiej sytuacji wspólnikowi występującemu ze spółki wspólnikowi wypłacany jest jego udział kapitałowy w spółce. Udział kapitałowy wypłaca się w pieniądzu, taka jest zasada, ale możliwe jest również, jeśli przewiduje to umowa, rozliczenie z występującym wspólnikiem w naturze. Ponadto rzeczy wniesione do spółki przez Pana tylko do używania spółka zwraca. Wartość Pana udziału oblicza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbawczą majątku spółki. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 65 § 5 Kodeksu spółek handlowych uczestniczy Pan w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie ma Pan po wystąpieniu jednak wpływu na ich prowadzenie.

W kwestii podatkowej związanej z wystąpieniem, na mocy art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednakże pamiętać należy, że (art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy) nie zalicza się do przychodów środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania (o których mowa w art. 8), pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Dochodem, na mocy art. 24 ust. 3c ustawy, z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między opisanym powyżej przychodem z tego tytułu a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

W przypadku składników niepieniężnych jak potwierdza w interpretacji Izba Skarbowa w Warszawie (pismo z dnia 15 maja 2014 r., Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-274/14-2/EC) występujący wspólnik „nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania składników majątku Spółki, niezależnie czy otrzymanie składników majątku następuje w wyniku wystąpienia ze spółki czy w wyniku jej likwidacji, natomiast osiągnie on przychód, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej/likwidacji składników majątku”.

Analogicznie wskazują przedstawiciele doktryny, przykładowo A. Bartosiewicz konstatuje:

„Jeśli wspólnik występujący ze spółki niczego nie otrzymuje (nie wyprowadza z tej spółki), to nie ma żadnych konsekwencji w tym zakresie. Nie ma bowiem żadnego zdarzenia (powstania przychodu, pojawienia się kosztu), które niosłoby za sobą konsekwencje podatkowe.

Jeśli wspólnik otrzyma przy wystąpieniu ze spółki pieniądze, to stanowić będą one przychód z działalności gospodarczej, w części przewyższającej dotychczas niewypłacone dochody podatkowe przypadające na wspólnika (art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. w związku z art. 14 ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f.). Jeśli w tym przychodzie będzie dochód (kosztem uzyskania tego przychodu jest wartość majątku wniesionego niegdyś do spółki przez wspólnika – zob. art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f.), to wówczas występujący wspólnik powinien się z niego rozliczyć przed urzędem skarbowym. Jeśli występujący wspólnik otrzyma jakieś rzeczy w naturze ze spółki, to wówczas wartość tych rzecz nie jest dla niego przychodem. Jeśli jednak sprzeda te rzeczy w ciągu 6.lat, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie działalności, to wówczas sprzedaż tych rzeczy kreować będzie przychód podatkowy (zob. art. 14 ust. 2 pkt 17 u.p.d.o.f. w związku z art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f.)” (A. Bartosiewicz, Vademecum Doradcy Podatkowego, 105901).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »