Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od garaży

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-11-06

Chcę kupić ziemię z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której znajduje się około 80 garaży blaszanych, które są własnością osób dzierżawiących grunt pod te garaże. Garaże są postawione z pozwoleniem na budowę, ale budowa nie jest zakończona. Z dzierżawy gruntu są pobierane opłaty. W związku z tym, czy istnieje podatek od garaży do urzędu miasta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o kwestie związane z płatnością podatku od nieruchomości, bowiem to jest podatek lokalny płatny do lokalnego urzędu miasta czy gminy.

Wyjaśniam zatem, że kwestie związane z tym podatkiem reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 2 ust 1 tejże ustawy „opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Oczywiście garaż nie stanowi gruntu, jest to rzecz oczywista.

Niestety w orzecznictwie sądów administracyjnych nawet kioski uważane są za budowle. Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 sierpnia 2013 roku, sygn. akt I SA/Wr 687/13, „ustawa z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, definiując w art. 2 ust. 1 przedmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, nie rozciąga użytego w niej pojęcia – budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – na obiekty tymczasowe, które określa w sposób odrębny ustawa z 1994 r. – Prawo budowlane w art. 3 pkt 5. Takim obiektem jest natomiast kiosk handlowy, jako niezwiązany trwale z gruntem. Konieczną cechą budowli, zarówno w rozumieniu Prawa budowlanego, jak i w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jest trwałe połączenie takiego obiektu z gruntem – w przeciwieństwie do tymczasowego obiektu budowlanego, który trwale połączony z gruntem nie jest i za który uważa się, między innymi, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowej oraz obiekty kontenerowe”.

Ja zakładam, że parking nabywa Pan w celach związanych z działalnością gospodarczą, biorąc pod uwagę ilość znajdujących się tam garaży.

Tak więc niestety, ale obawiam się, że garaż blaszany potraktowany będzie dokładnie tak samo jak kiosk.

Aczkolwiek także zdania przeciwne można odnotować w wyrokach innych sądów. Tytułem przykładu warto wskazać na wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2005 r. (sygn. akt I SA/Rz 216/05) oraz powiązany z nim wyrok NSA z dnia 8 maja 2007 r. (sygn. akt II FSK 658/06), z których wynika, że „budynek typu »szczęka«, niepołączony trwale z gruntem, nie mieści się w wymienionej w art. 2 ust. 1 u.p.o.l. definicji nieruchomości bądź obiektu budowlanego, gdyż nie stanowi ani budynku ani budowli, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy”.

Ponieważ jednak pisze Pan, że zostały wydane pozwolenia na budowę, to niestety nie ma co dyskutować, że konstrukcja tych garaży jest taka, że jednak podlegają one pod ustawę Prawo budowlane, a więc spełniają warunki uznania ich za budowle, bo oczywiście nie za budynek. Zgodnie z prawem budowlanym bowiem budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Problem sprowadza się jedynie do tego, czy budowla niezakończona podlega podatkowi, czy też nie. Otóż, zgodnie z najnowszym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 stycznia 2014 roku, sygn. akt I SA/Kr 1744/13, nie – jeśli nie ma pozwolenia na użytkowanie, to podatek Pana nie obowiązuje.

Poniżej przytaczam Panu pełną tezę tegoż wyroku:

„Nawet jeśli zostaną zakończone prace inwestycyjne dotyczące budowli, ale wciąż nie wydano dla niej pozwolenia na użytkowanie i nie została ona z tego powodu wprowadzona do rejestru środków trwałych, to nie jest ona obciążona podatkiem od nieruchomości. Niestety nie ma jeszcze jego uzasadnienia.

Do tej pory przyjmowano, iż data powstania obowiązku podatkowego została odniesiona do pewnego stanu faktycznego nie zaś powiązana z wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i jej prawomocnością, a więc decydowałby moment rozpoczęcia korzystania z tych garaży”.

Miejmy zatem nadzieję, że zmieniona obecnie linia orzecznictwa się utrzyma.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »