Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od gruntu po wynajmie na wydobycie kopalin

Autor: Eliza Rumowska

Razem z mężem jesteśmy właścicielami działki rolnej, którą wynajęliśmy (umowa najmu na czas określony) firmie, która wydobywa na niej kopaliny. Jaki rodzaj podatku od gruntu powinniśmy zapłacić? Czy mamy obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli w myśl zawartej umowy – mimo jej sformułowania – nadal przy Państwu jako właścicielach pozostał obowiązek podatkowy, to należy to zmienić. Oto bowiem fakt wynajęcia/wydzierżawienia gruntu na cel związany z działalnością gospodarczą czyli inny niż rolniczy sprawia, że grunt ten wykorzystywany do działalności gospodarczej będzie podlegał podatkowi od nieruchomości.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym stanowi:

„Art. 1. [Przedmiot opodatkowania]

1 Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”.

Natomiast adekwatnie do tego ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych reguluje podatek od nieruchomości następująco pod względem przedmiotowym i podmiotowym:

„Art. 2. [Przedmiot podatku od nieruchomości]

1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

W tym momencie należy zwrócić uwagę, że w tej ustawie jako podatnicy są wskazani automatycznie właściciele, natomiast dzierżawcy i najemcy nie. Ustawa bowiem stanowi:

„Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości]

1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) 14 wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2”.

Dlatego ten rodzaj podatku spadnie na Państwa jako właścicieli, jeżeli nie zadbaliście o uregulowanie tego umową, to także na Państwa spadnie też obowiązek zgłoszenia gruntu do tegoż opodatkowania, jak i zapłata podatku.

Co zaś do samego czynszu najemnego/dzierżawnego – podlega on niezależnie od podatku wyżej opisanego – zgłoszeniu do urzędu skarbowego jako uzyskany dochód. Tu także formalności powinny zostać przez Państwa załatwione, nie przez przedsiębiorcę.

Oba te podatki: od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością i od uzyskanego dochodu – są od siebie niezależne. Ten pierwszy jest opłacany do gminy, na której terenie leży grunt, drugi zaś jest podatkiem płaconych do urzędu skarbowego.

Jeżeli Państwo nic jeszcze w tym kierunku nie uczynili – doradzam zainteresować się tym i podjąć powyższe czynności w celu uregulowania obu tych podatków. Ponadto warto się zastanowić i zrewidować treść umowy. Bo przy działalności gospodarczej na gruncie rolnym ze strony najemcy czy dzierżawcy powinno następować zobowiązanie umowne do zapłaty wszelkich danin publicznych. Jest to jednak kwestia umowna. Natomiast brak takich regulacji skutkuje tym, że najemca/dzierżawca zbiera zyska, a właścicielowi czasami opłaty przewyższają czynsz, jaki dostaje za swój grunt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info