Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od mieszkania własnościowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-10

Jestem właścicielką mieszkania. Nie byłam świadoma obowiązku płacenia podatku od nieruchomości. Co powinnam teraz zrobić, skoro mam zaległości z ostatnich 7 lat? Chcę też wynająć to mieszkanie. Jak rozlicza się podatek od dochodu z najmu? Dodam, że nie prowadzę działalności. Czy mogę odliczyć od przychodu np. czynsz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od mieszkania własnościowego

Obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji o posiadanych nieruchomościach

Co do zasady osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Kto wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Innymi słowy w wyniku złożonej informacji organ wydaje decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Ustalony podatek, dla którego poniekąd podstawą będą złożone informacje, należy oczywiście uregulować.

Konsekwencje karnoskarbowe za niezłożenie informacji o posiadanej nieruchomości 

Składając zaległe informacje dobrze jest złożyć tzw. czynny żal (http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html), co powinno umożliwić Pani uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych – niezłożenie wyżej wymienionych informacji stanowi naruszenie art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (penalizowane jest tu uchylanie się od opodatkowania, nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, a także nie złożenie deklaracji – jako czyny narażające podatek na uszczuplenie).

Wskazuje Pani jako okres „zaległy” siedem ostatnich lat – gdy nie wydano decyzji, zobowiązanie nie może już powstać, jeśli minęło 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jest tak, gdyż zgodnie z Ordynacją podatkową „zobowiązanie podatkowe, powstające z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Niemniej jednak jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

Podatek od dochodu z tytułu najmu nieruchomości

Jak każda osoba fizyczna, która chce uzyskiwać przychody z tytułu wynajmu nieruchomości, ma Pani możliwość wyboru, z jakiego źródła, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przychód ów pochodzić. Możliwości są dwie:

  1. najem itp. jako odrębne źródło przychodu oraz
  2. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zakładam, że nie chce Pani prowadzić w tym zakresie działalności, więc możliwość 2. odpada. W ramach 1. możliwości do wyboru ustawodawca daje podatnikom ryczałt oraz zasady ogólne.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych to w uproszczeniu opodatkowanie przychodu, bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych (zatem ani wskazany czynsz, ani odsetki nie podlegają odliczeniu od przychodu), stawką 8,5%. Wymagane jest dla wyboru tej formy jej zgłoszenie (podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego).

Zasady ogólne to rozliczenie z uwzględnieniem ponoszonych kosztów uzyskania. Zatem od przychodu odejmuje się koszty i powstały dochód opodatkowuje według skali podatkowej, tj. według stawki 18% oraz 32%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »