Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-25

Dziadek zasiedlił gospodarstwo rolne w 1946 r. Następnie przekazał gospodarstwo moim rodzicom. Rodzice, tuż przed śmiercią mamy, przekazali nam dom wraz z ogrodem (już nie było to gospodarstwo rolne). Dopiero po tym akcie, porządkując dokumenty, doszłam do tego, że nieruchomość nie jest nasza tylko Skarbu Państwa. Wnieśliśmy więc sprawę do sądu o zasiedzenie i postanowieniem z 2014 r. sąd ustalił, że w 2000 r. tata nabył przez zasiedzenie prawo własności tej nieruchomości. Pytanie jest takie: czy tata musi teraz zapłacić podatek w wysokości 7% od wartości tej nieruchomości? Czy nie ma ulg lub możliwości zwolnienia od podatku? Tata ma 85 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. zasiedzenia – problematykę tą reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.2009.93.768 j.t. ze zm.). Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie), przy złej wierze konieczny jest upływ lat trzydziestu.

Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania; obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie. Należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe SD-3 (dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania). Podstawę opodatkowania stanowi tu co do zasady wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednakże przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z ww. podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Ponadto jedynie jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem nabycia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku.

Ulgą, z której korzysta się w przypadku zasiedzenia, może być ulga z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod pewnymi warunkami (tu składa się druk SD-Z2 w terminie 6 miesięcy). Kontrowersyjnym jest stosowanie tej ulgi w przypadku zasiedzenia, bowiem nabycie w drodze zasiedzenia ma charakter pierwotny. Niemniej jednak w 2013 roku zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2013 r. [sygnatura: I SA/Bd 742/13] w którym sąd uznał, że: „Ustawodawca objął każdy przypadek nabycia własności rzeczy lub prawa majątkowego określony w art. 1 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 u.p.s.d. zwolnieniem, o którym mowa w art. 4a ustawy, w tym także w drodze zasiedzenia” [LEX nr 1434591]. Podobnie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2014 r. [sygnatura: II FSK 883/12] przedstawiono pogląd, iż: „Przepis art. 4a ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. należy rozumieć w ten sposób, że – inaczej niż w k.c. – na gruncie u.p.s.d. w drodze zasiedzenia możliwe jest nabycie nieruchomości od poprzednich właścicieli. Stąd też dla ustalenia, czy nabycie w drodze zasiedzenia własności rzeczy podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, istotne jest to, kto był jej poprzednim właścicielem” [LEX nr 1447090, M.Podat. 2014/6/45-46].

W opisanym przypadku z ww. ulgi skorzystać się nie da, jeśli poprzednim właścicielem nie był ojciec Pani taty. Brak jest również w ustawie o podatku od spadków i darowizn innych zwolnień, które mogą znaleźć zastosowanie, stąd nabycie podlega opodatkowaniu 7% podatku na zasadach ogólnych.

Można starać się o ulgę przewidzianą przez Ordynację podatkową. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej – organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »