Podatek od nieruchomości naliczany od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Autor: Aleksander Słysz

Jestem współwłaścicielem (wraz z żoną) dwóch działek leżących obok siebie. Na jednej z tych działek prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w wybudowanym w tym celu budynku. Działki zostały zakwalifikowane jako tereny przemysłowe. Nad częścią działki, na której stoi budynek, biegnie linia wysokiego napięcia, czyli jest to teren bezużyteczny. Do opodatkowania zgłosiłem budynek i część działki. Organy gminy żądają zapłaty podatku od nieruchomości od całej powierzchni działki – od tej leżącej pod linią energetyczną również. Czy to właściwe, skoro nie używam tej części gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od nieruchomości naliczany od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Podatek od nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych określenie grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Z powyższego wynika, że nie musi pan wykorzystywać całej działki w działalności gospodarczej, wystarczy że Pan ją posiada jako przedsiębiorca, by cała działka traktowana była jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Analogicznie wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie. Przykładowo L. Etel analizuje, iż: „Z przytoczonej definicji wynika, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza (np. socjalna) należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r., I SA/Gd 481/05, niepubl., stwierdził, że tymczasowy brak wykorzystywania danego obiektu dla celów działalności gospodarczej nie uprawnia do przyjęcia, że nie stanowi on nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów u.p.o.l. Zbliżonych kwestii dotyczył wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 marca 2006 r., I SA/Gd 49/04, niepubl., w którym stwierdzono, że podatnik zobowiązany był do opłacania podatku od budynków według stawek właściwych dla budynków związanych z działalnością gospodarczą za okres, w którym miał status przedsiębiorcy. O tym, czy podmiot był przedsiębiorcą, czy też nie, przesądzał wpis do rejestru przedsiębiorców. Sąd stwierdził ponadto, że budynki będące własnością przedsiębiorcy powinny podlegać opodatkowaniu stawkami przeznaczonymi dla budynków związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich faktycznego wykorzystania.

Zobacz też: Zakup działki przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy grunty położone pod liniami energetycznymi są wyłączone od opodatkowania?

W pełni zgodzić się należy z przytoczonymi poglądami sądów administracyjnych. W omawianej definicji nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę” [Dudar Grzegorz, Etel Leonard, Presnarowicz Sławomir; Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz; ABC, 2008].

Ponad powyższe brak jest w ustawie wyłączenia z opodatkowania gruntów położonych pod liniami energetycznymi.

Co do współwłasności: zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Nie jest zatem tak, że „skoro działki należą do małżonków, to obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nich (po połowie)”

Powyższe w pełni akceptują sądy administracyjne, przykładowo w wyroku:

  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 października 2004 r. (sygnatura: I SA/Ol 317/04) czytamy, iż „W przypadku współwłasności łącznej, którą objęty jest majątek małżonków nie występuje możliwość fizycznego wydzielenia części nieruchomości do używania przez każdego z małżonków. Gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą to nieruchomości, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiące dorobek małżonków w rozumieniu art. 31 i 32 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) podlegają opodatkowaniu wg stawek najwyższych”.
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2009 r. (sygnatura: I SA/Ol 593/09) czytamy zaś, iż „Jeżeli tylko jeden ze współwłaścicieli nieruchomości prowadzi na niej działalność gospodarczą, przyjmuje się, że cała nieruchomość ma związek z tą działalnością. Status przedsiębiorcy, choćby w odniesieniu tylko do jednego ze współwłaścicieli, uzasadnia obciążenie podwyższoną stawką podatkową (na zasadach zobowiązania solidarnego) wszystkich współwłaścicieli”.

Nawet grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności podlegają opodatkowaniu. Proszę również zauważyć, iż ustawa wyraźnie wskazuje, że (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, określonej kwoty.

Sam fakt, że na działce nie można wybudować nic pod linią, nie oznacza, że nie może być wykorzystana w tym fragmencie w działalności.

Przeczytaj też: Podział działki a podatek od nieruchomości

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »