Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomości naliczany od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-13

Jestem współwłaścicielem (wraz z żoną) dwóch działek leżących obok siebie. Na jednej z tych działek prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w wybudowanym w tym celu budynku. Działki zostały zakwalifikowane jako tereny przemysłowe. Nad częścią działki, na której stoi budynek, biegnie linia wysokiego napięcia, czyli jest to teren bezużyteczny. Do opodatkowania zgłosiłem budynek i część działki. Organy gminy żądają zapłaty podatku od nieruchomości od całej powierzchni działki – od tej leżącej pod linią energetyczną również. Czy to właściwe, skoro nie używam tej części gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych określenie grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oznacza grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Z powyższego wynika, że nie musi pan wykorzystywać całej działki w działalności gospodarczej, wystarczy że Pan ją posiada jako przedsiębiorca, by cała działka traktowana była jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Analogicznie wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie. Przykładowo L. Etel analizuje, iż: „Z przytoczonej definicji wynika, że sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym momencie lub gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza (np. socjalna) należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 r., I SA/Gd 481/05, niepubl., stwierdził, że tymczasowy brak wykorzystywania danego obiektu dla celów działalności gospodarczej nie uprawnia do przyjęcia, że nie stanowi on nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów u.p.o.l. Zbliżonych kwestii dotyczył wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 marca 2006 r., I SA/Gd 49/04, niepubl., w którym stwierdzono, że podatnik zobowiązany był do opłacania podatku od budynków według stawek właściwych dla budynków związanych z działalnością gospodarczą za okres, w którym miał status przedsiębiorcy. O tym, czy podmiot był przedsiębiorcą, czy też nie, przesądzał wpis do rejestru przedsiębiorców. Sąd stwierdził ponadto, że budynki będące własnością przedsiębiorcy powinny podlegać opodatkowaniu stawkami przeznaczonymi dla budynków związanych z działalnością gospodarczą, niezależnie od ich faktycznego wykorzystania.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pełni zgodzić się należy z przytoczonymi poglądami sądów administracyjnych. W omawianej definicji nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę” [Dudar Grzegorz, Etel Leonard, Presnarowicz Sławomir; Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz; ABC, 2008].

Ponad powyższe brak jest w ustawie wyłączenia z opodatkowania gruntów położonych pod liniami energetycznymi.

Co do współwłasności: zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Nie jest zatem tak, że „skoro działki należą do małżonków, to obowiązek podatkowy ciąży na każdym z nich (po połowie)”

Powyższe w pełni akceptują sądy administracyjne, przykładowo w wyroku:

  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 października 2004 r. (sygnatura: I SA/Ol 317/04) czytamy, iż „W przypadku współwłasności łącznej, którą objęty jest majątek małżonków nie występuje możliwość fizycznego wydzielenia części nieruchomości do używania przez każdego z małżonków. Gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą to nieruchomości, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiące dorobek małżonków w rozumieniu art. 31 i 32 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) podlegają opodatkowaniu wg stawek najwyższych”.
  • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2009 r. (sygnatura: I SA/Ol 593/09) czytamy zaś, iż „Jeżeli tylko jeden ze współwłaścicieli nieruchomości prowadzi na niej działalność gospodarczą, przyjmuje się, że cała nieruchomość ma związek z tą działalnością. Status przedsiębiorcy, choćby w odniesieniu tylko do jednego ze współwłaścicieli, uzasadnia obciążenie podwyższoną stawką podatkową (na zasadach zobowiązania solidarnego) wszystkich współwłaścicieli”.

Nawet grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności podlegają opodatkowaniu. Proszę również zauważyć, iż ustawa wyraźnie wskazuje, że (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, określonej kwoty.

Sam fakt, że na działce nie można wybudować nic pod linią, nie oznacza, że nie może być wykorzystana w tym fragmencie w działalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opłata eksploatacyjna

Posiadam koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego. Gmina nałożyła na mnie bardzo wysoki podatek od nieruchomości. Na wyrobisku nie ma żadnych obiektów...

Wydatki na cele mieszkaniowe

Od kilkunastu lat mieszkam na stałe za granicą. W 2012 r. odziedziczyłam mieszkanie w Krakowie. Planuję je sprzedać (z powodów osobistych), chciałabym jednak...

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku...

Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

W 2006 r. mama żony podarowała nam działkę ze starą stajnią. Nie płaciliśmy podatku od nieruchomości. Później wybudowaliśmy (w 2010 r.) nasz dom na...

Zakup mieszkania z wyposażeniem a podatek

Zakupiłem mieszkanie wraz z wyposażeniem. Nie zostało to jednak zawarte w akcie notarialnym. Czy w takim przypadku jestem zobowiązany do...

Aspekt podatkowy zakupu działki budowlanej od osoby mieszkającej w USA

Chciałbym zakupić działkę budowlaną w Polsce, od wujka mieszkającego w USA. Ja pracuję w Norwegii i w Polsce bywam 2-3 razy...

Podatek od nieruchomości przy współwłasności obiektu

Posiadałem spółkę, która została rozwiązana. Problem istnieje w tym, że były wspólnik żąda ode mnie płacenia podatku od nieruchomości. Czy...

Podatek od nieruchomości w stanie surowym

Czy gmina może naliczyć podatek od nieruchomości od domu, który jest rozbudowywany? Budynek jest w stanie surowym i w trakcie remontu. Dotychczas...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »