Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-20

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale z zaznaczeniem, że budynek stanowiący masę spadkową jest w rękach miasta bez wypłaty odszkodowania. Udało mi się jednak z pomocą prawnika uzyskać odszkodowanie od prezydenta miasta. Czy muszę zapłacić od niego podatek?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Na mocy art. 21 ust 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Nie znam treści przywołanej decyzji o odszkodowaniu ani jej podstaw prawnych, domyślam się jednak, że podstawę stanowiła tu ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w której artykule 130 ust. 1 opisane są zasady ustalania wysokości odszkodowania.

W takim przypadku spełnione byłyby powyżej wymienione warunki, tj. otrzymane odszkodowanie zwolnione byłoby z podatku dochodowego.

Analogicznie wskazuje m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 24 maja 2011 r. (sygn. alt IPPB2/436-80/11-4/AF), którego obszerny fragment pozwolę sobie poniżej zacytować:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wydział Terenów Urzędu Dzielnicowego decyzją z dnia 6 marca 1979 r. orzekł o wywłaszczeniu przez odjęcie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 3139 m położonej w W. Z treści tego orzeczenia wynika, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod uporządkowanie terenu w ramach akcji porządkowania dzielnicy. Nieruchomość powyższa stanowiła współwłasność, w częściach równych, Antoniego B. i Jadwigi B. W wyniku śmierci Antoniego B. postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 grudnia 1991 r. prawa do spadku nabyła: żona Cecylia B. oraz dzieci: Marek B., Andrzej B., Zofia R. i Jan B. Następnie w wyniku śmierci żony Cecylii B. Sąd Rejonowy dnia 25 czerwca 1997 r. postanowił o nabyciu spadku po 1/4 części każde z dzieci tj. Marek B., Andrzej B., Zofia R. i Jan B. W wyniku toczących się wystąpień i postępowań ostatecznie Prezydent Miasta decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. orzekł o ustaleniu odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w W. na rzecz spadkobierców wyżej wymienionych. Jako podstawę prawną Organ powołał przepisy ustawy o ustroju miasta, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz wymienił art. 4 pkt 9b, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1 i 5, art. 130 i art. 132 ust. 1a, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z treści powołanej decyzji Prezydenta Miasta wynika, że strony postępowania w sposób jednoznaczny wyraziły zgodę na 30-dniowy termin realizacji wypłaty liczony od dnia, w którym decyzja orzekająca stanie się ostateczna.

Wnioskodawczyni nadmienia, że do dnia 16 grudnia 2011 r. wypłata nie nastąpiła. Wszyscy wymienieni powyżej spadkobiercy jako strony postępowania pisemnie odstąpili od wypłaty odsetek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata odszkodowania, z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, orzeczone (w przyszłości wypłacone) odszkodowanie za wywłaszczoną w 1979 r. nieruchomość nie podlega przez spadkobierców żadnemu opodatkowaniu a w szczególności stanowi zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia z opodatkowania przyznanego na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowania. Natomiast odnośnie zwolnienia z opodatkowania przyznanego odszkodowania pozostałym spadkobiercom zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do regulacji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody zyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Analiza zacytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  1. nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
  2. cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia. Z treści wniosku wynika, że decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. Prezydent Miasta orzekł o ustaleniu odszkodowania na rzecz Wnioskodawczyni i pozostałych spadkobierców z tytułu pozbawienia dawnych właścicieli prawa własności nieruchomości położonej w W. Jako podstawę prawną ustalenia odszkodowania ww. Organ powołał przepisy art. 4 pkt 9b, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1 i 5, art. 130 i art. 132 ust. 1a, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Powyższa nieruchomość została wywłaszczona decyzją Wydziału Terenów Urzędu Dzielnicowego z dnia 6 marca 1979 r. oraz przeznaczona pod uporządkowanie terenu w ramach akcji porządkowania dzielnicy. Prawo do ww. odszkodowania Wnioskodawczyni nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 16 grudnia 1991 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Antonim B. oraz postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 czerwca 1997 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Cecylii Stanisławie B.

Podstawę prawną przyznawania i ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Z brzmienia art. 128 ust. 1 ww. ustawy wynika, że wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 4b ustawy, odszkodowanie ustala starosta (prezydenta miasta na prawach powiatu), wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast przepis art. 129 ust. 5 cyt. ustawy stanowi, iż starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu:

  1. w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1 i art. 124–126;
  2. na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości,
  3. gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.

Stosownie do art. 130 ust. 1 powołanej ustawy, wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalania i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny uznać należy, iż przedmiotowe odszkodowanie zostało przyznane stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przyznane odszkodowanie w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 3”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odliczenia od podatku

Moja siostra jest osobą niepełnosprawną (II grupa), utrzymuje się z alimentów w wysokości 560 zł miesięcznie i odziedziczonych akcji bakowych, które...

Rozliczenie przychodów z wynajmu mieszkania

Pół roku temu odziedziczyłam mieszkanie; od tego czasu reguluję czynsz i wszystkie inne opłaty. W tym miesiącu znalazłam chętnych na wynajem nieruchomości...

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak...

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta...

Opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m 2 . Na zakup nieruchomości...

Czy muszę sporządzić PIT-8C?

Mam własną działalność gospodarczą. Prowadzę serwis internetowy. Poprzez ten serwis użytkownicy mogą zarabiać pieniądze za wykonywanie różnego rodzaju...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »