Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

Autor: Aleksander Słysz

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale z zaznaczeniem, że budynek stanowiący masę spadkową jest w rękach miasta bez wypłaty odszkodowania. Udało mi się jednak z pomocą prawnika uzyskać odszkodowanie od prezydenta miasta. Czy muszę zapłacić od niego podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 21 ust 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Nie znam treści przywołanej decyzji o odszkodowaniu ani jej podstaw prawnych, domyślam się jednak, że podstawę stanowiła tu ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w której artykule 130 ust. 1 opisane są zasady ustalania wysokości odszkodowania.

W takim przypadku spełnione byłyby powyżej wymienione warunki, tj. otrzymane odszkodowanie zwolnione byłoby z podatku dochodowego.

Analogicznie wskazuje m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w piśmie z dnia 24 maja 2011 r. (sygn. alt IPPB2/436-80/11-4/AF), którego obszerny fragment pozwolę sobie poniżej zacytować:

„W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wydział Terenów Urzędu Dzielnicowego decyzją z dnia 6 marca 1979 r. orzekł o wywłaszczeniu przez odjęcie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o powierzchni 3139 m położonej w W. Z treści tego orzeczenia wynika, że przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod uporządkowanie terenu w ramach akcji porządkowania dzielnicy. Nieruchomość powyższa stanowiła współwłasność, w częściach równych, Antoniego B. i Jadwigi B. W wyniku śmierci Antoniego B. postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 grudnia 1991 r. prawa do spadku nabyła: żona Cecylia B. oraz dzieci: Marek B., Andrzej B., Zofia R. i Jan B. Następnie w wyniku śmierci żony Cecylii B. Sąd Rejonowy dnia 25 czerwca 1997 r. postanowił o nabyciu spadku po 1/4 części każde z dzieci tj. Marek B., Andrzej B., Zofia R. i Jan B. W wyniku toczących się wystąpień i postępowań ostatecznie Prezydent Miasta decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. orzekł o ustaleniu odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości położonej w W. na rzecz spadkobierców wyżej wymienionych. Jako podstawę prawną Organ powołał przepisy ustawy o ustroju miasta, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz wymienił art. 4 pkt 9b, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1 i 5, art. 130 i art. 132 ust. 1a, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Z treści powołanej decyzji Prezydenta Miasta wynika, że strony postępowania w sposób jednoznaczny wyraziły zgodę na 30-dniowy termin realizacji wypłaty liczony od dnia, w którym decyzja orzekająca stanie się ostateczna.

Wnioskodawczyni nadmienia, że do dnia 16 grudnia 2011 r. wypłata nie nastąpiła. Wszyscy wymienieni powyżej spadkobiercy jako strony postępowania pisemnie odstąpili od wypłaty odsetek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata odszkodowania, z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości, spadkobiercom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, orzeczone (w przyszłości wypłacone) odszkodowanie za wywłaszczoną w 1979 r. nieruchomość nie podlega przez spadkobierców żadnemu opodatkowaniu a w szczególności stanowi zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 i 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia z opodatkowania przyznanego na rzecz Wnioskodawczyni odszkodowania. Natomiast odnośnie zwolnienia z opodatkowania przyznanego odszkodowania pozostałym spadkobiercom zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do regulacji art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody zyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Analiza zacytowanego przepisu prowadzi do wniosku, że przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  1. nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,
  2. cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia. Z treści wniosku wynika, że decyzją z dnia 15 listopada 2011 r. Prezydent Miasta orzekł o ustaleniu odszkodowania na rzecz Wnioskodawczyni i pozostałych spadkobierców z tytułu pozbawienia dawnych właścicieli prawa własności nieruchomości położonej w W. Jako podstawę prawną ustalenia odszkodowania ww. Organ powołał przepisy art. 4 pkt 9b, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1 i 5, art. 130 i art. 132 ust. 1a, 2, 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Powyższa nieruchomość została wywłaszczona decyzją Wydziału Terenów Urzędu Dzielnicowego z dnia 6 marca 1979 r. oraz przeznaczona pod uporządkowanie terenu w ramach akcji porządkowania dzielnicy. Prawo do ww. odszkodowania Wnioskodawczyni nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 16 grudnia 1991 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Antonim B. oraz postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 25 czerwca 1997 r. o stwierdzeniu nabycia spadku po Cecylii Stanisławie B.

Podstawę prawną przyznawania i ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości stanowi ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Z brzmienia art. 128 ust. 1 ww. ustawy wynika, że wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 4b ustawy, odszkodowanie ustala starosta (prezydenta miasta na prawach powiatu), wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast przepis art. 129 ust. 5 cyt. ustawy stanowi, iż starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu:

  1. w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1 i art. 124–126;
  2. na wniosek podmiotu realizującego cel publiczny lub właściciela wywłaszczonej nieruchomości,
  3. gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie.

Stosownie do art. 130 ust. 1 powołanej ustawy, wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalania i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu. Przepis art. 134 stosuje się odpowiednio. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości (art. 130 ust. 2 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny uznać należy, iż przedmiotowe odszkodowanie zostało przyznane stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przyznane odszkodowanie w oparciu o przepisy tej ustawy, spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 3”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info