Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży gruntu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-06-03

W 2010 r. sprzedaliśmy z byłym mężem działkę rekreacyjną, która została przez nas zakupiona w 1995 r. Wówczas byliśmy małżeństwem, ale maż zapisał nieruchomość tylko dla siebie. Później wybudowaliśmy dom na działce, którą mąż miał przed zawarciem małżeństwa, więc został jego jedynym właścicielem. W 2006 r. aktem notarialnym poszerzyliśmy własność i na mnie. US uznał, że także wtedy stałam się współwłaścicielką działki rekreacyjnej. Obecnie żąda ode mnie podatku od sprzedaży po 4 latach od rzekomego nabycia. Nie znam treści aktów notarialnych. Jak się bronić, co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W 1995 roku, nabywając działkę rekreacyjną, byli Państwo w związku małżeńskim, w akcie notarialnych widnieje prawdopodobnie zatem zapis wskazujący, z jakich środków mąż nabył działkę tylko do majątku odrębnego (jeśli tak właśnie było). Przykładowo działka nabyta przez męża ze środków z majątku odrębnego (np. otrzymanych w darowiźnie od rodziców) wejdzie do jego majątku odrębnego. Analogicznie działka nabyta ze środków pochodzących z majątku małżeńskiego we współwłasności małżeńskiej będzie własnością małżeńską wspólną, a nie majątkiem odrębnym jednego z małżonków. Zatem jeśli jest rzeczywiście tak, jak Pani wskazuje, a w akcie notarialnym widnieje, iż mąż nabył tę nieruchomość do majątku odrębnego, to należałoby „poprawić” akt notarialny. W jakim trybie? To dość skomplikowana kwestia i w dużej mierze zależy od notariusza, który może sprostować niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Z jaką pomyłką mamy tu do czynienia? To wymagałoby odrębnej analizy i doboru drogi prawnej do stosownej korekty.

Powyższe ma znaczenie również dla aktu notarialnego z 2006 r. który czyni Panią współwłaścicielką działki z domem, o ile w akcie tym również uczyniono Panią współwłaścicielką działki rekreacyjnej (co by potwierdzało tezę, iż sam mąż był właścicielem działki rekreacyjnej). Stosowne „wyprostowanie” tego aktu notarialnego wymagałoby wpierw wspomnianej „poprawy” aktu notarialnego z 1995 roku.

Pewne możliwości daje również art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – dotyczy on niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym i daje podstawę do roszczenia o usunięcie niezgodności. Nie są to jednak postępowania proste i szybkie.

W kwestii podatkowej rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, jak również treść aktów notarialnych – jeśli z tych dokumentów wynika, że Pani stałą się współwłaścicielką działki rekreacyjnej dopiero w 2006 roku – dla organu podatkowego jest podstawą uznania, iż dla Pani datą nabycia jest konkretny dzień w 2006 roku. Tym samym sprzedaż działki rekreacyjnej w 2010 ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Zatem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 mamy do czynienia z przychodem (w uproszczeniu) podlegającym opodatkowaniu.

Do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Tym samym podatek od przychodu, jaki należałoby zapłacić, ma formę ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten był co do zasady płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Tu dodać należy, że wówczas obowiązywało (i miałoby zastosowanie w przypadku nabycia nieruchomości w 2006 i sprzedaży w 2010 r.) zwolnienie z podatku przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w całości, gdy ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Nie wiem, jaki charakter miał akt z 2006 r., ale jeśli miał charakter darowizny, to przychód ze sprzedaży w 2010 r. korzysta ze zwolnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »