Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od stypendium

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-08-21

Moja córka od kilku lat przebywa w USA, obecnie jest studentką. W liceum była na stypendium częściowym (socjalne + naukowe), a teraz na studiach jest na stypendium pełnym. Czy musi zapłacić w Polsce podatek od stypendium uzyskiwanego w USA? Nie stać nas na taki wydatek. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ dla celów podatkowych córka pozostaje w tym przypadku rezydentką polską, co do zasady ma obowiązek rozliczyć się w Polsce od całości swoich dochodów, w tym uiścić podatek od stypendium.

 

W zakresie podatku dochodowego istotne będą w tej sytuacji zapisy dwóch podstawowych aktów prawnych: ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) oraz Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 08.10.1974 r.

 

W umowie zagadnieniu opodatkowania studentów poświęcony jest artykuł 18 (cytuję poniżej):


„Artykuł 18

Studenci i praktykanci


1.1) Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiającym się Państwie przede wszystkim celem:

 

 1. studiowania na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej w tym drugim Umawiającym się Państwie albo
 2. odbycia praktyki potrzebnej dla podniesienia kwalifikacji zawodowych lub specjalizacji zawodowej, albo
 3. studiowania lub uczestniczenia w badaniach jako zdobywca nagrody, pomocy finansowej lub stypendium od organizacji rządowej, religijnej, dobroczynnej, badawczej, literackiej lub pedagogicznej,

  – będzie zwolniona od opodatkowania przez to drugie Umawiające się Państwo w zakresie kwot wymienionych w punkcie 2 na okres nie przekraczający 5 lat podatkowych, począwszy od dnia przybycia do tego drugiego Umawiającego się Państwa,

 

2) kwotami, o których mówi się w punkcie 1, są:

 

 1. prezenty z zagranicy przeznaczone na utrzymanie, wykształcenie, studia, badania lub praktykę,
 2. nagrody, pomoc finansowa i stypendia,
 3. każda inna płatność z tego Umawiającego się Państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, z wyjątkiem dochodu z osobistego świadczenia usług,
 4. dochód z osobistego świadczenia usług w drugim Umawiającym się Państwie w kwocie nie przekraczającej 2.000 dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych w ciągu roku podatkowego.


2.

Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiającym się Państwie jako pracownik lub na podstawie umowy z osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, przede wszystkim celem:

 

 1. zdobycia doświadczenia technicznego, zawodowego lub w działalności gospodarczej od osoby nie mającej miejsca zamieszkania lub siedziby w pierwszym Umawiającym się Państwie lub innej niż osoba związana z osobą mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym pierwszym Umawiającym się Państwie oraz
 2. studiowania na uniwersytecie lub innej uznanej instytucji dydaktycznej w drugim Umawiającym się Państwie,

  – będzie zwolniona od opodatkowania w tym drugim Umawiającym się Państwie przez okres nie przekraczający 1 roku w zakresie dochodu z osobiście świadczonych usług w łącznej kwocie nie przekraczającej 5.000 dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych.

 

3.
Osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw w czasie, kiedy przebywa okresowo w drugim Umawiającym się Państwie w okresie nie przekraczającym 1 roku jako osoba uczestnicząca w realizacji programu popieranego przez Rząd tego drugiego Umawiającego się Państwa, przede wszystkim celem odbycia praktyki, badań lub studiów, będzie zwolniona od opodatkowania w tym drugim Umawiającym się Państwie do łącznej kwoty dochodu nie przekraczającej 10.000 dolarów Stanów Zjednoczonych lub ich ekwiwalentu w polskich złotych. (…)”.

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest m.in. (art. 21 ust. 1 pkt 23a) „część dochodów osób (…), przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 

 1. stypendiów — w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów”.

 

Dodatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, ze zwolnienia korzystają „stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.

 

W obliczu powyższych przepisów istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że przynajmniej część dochodów uzyskiwanych przez Pani córkę skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od stypendium nie będzie tak wysoki.

 

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację poselską nr 17304 (pismo Podsekretarza Stanu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 sierpnia 2010 r., nr DD3/0602/53/IMD/10/BMI9–10566, opublikowane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów nr 5/2010:

 

„W obecnym stanie prawym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010r . nr 51, poz. 307 ze zm.) – dalej: ustawa PIT – wolne od po datku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy PIT),(…) Powołane powyżej zwolnienia przedmiotowe dotyczą także świadczeń otrzymywanych w związku z odbywaniem stypendium w zagranicznej placówce (bez względu na to, czy jest to placówka pochodząca z kraju unijnego, czy też z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej) przyznanych przez polskie podmioty. Ponadto zwolnienia te dotyczą także stypendiów i innych świadczeń pomocy materialnej otrzymanych od zagranicznych podmiotów, pod warunkiem że świadczenia te spełniają przesłanki określone w powołanych na wstępie przepisach, przykładowo mają zastosowanie do stypendiów otrzymanych na podstawie obowiązujących w innym państwie przepisów regulujących stopnie naukowe i tytuły naukowe.

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące ujmowania stypendiów w rocznych deklaracjach podatkowych, uprzejmie informuję, iż dochodów zwolnionych z opodatkowania nie wykazuje się w rocznych zeznaniach podatkowych. Stąd też osoby, które w roku podatkowym otrzymały wyłącznie stypendia naukowe, socjalne czy sportowe lub inne świadczenia pomocy materialnej wolne od podatku dochodowego, nie są obowiązane do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Jeżeli osoby te uzyskały inne dochody podlegające opodatkowaniu, to w rocznych zeznaniach podatkowych wykazują wyłącznie te dochody”.

 

Odnośnie drugiej części uzyskiwanych przychodów (stypendium socjalne) należałoby prawdopodobnie zastosować zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy (zwolnienie do wysokości diety, w przypadku SStanów Zjednoczonych stawka wynosi 46 dolarów dziennie).

 

Reasumując, moim zdaniem należy przede wszystkim ustalić, czy uzyskiwane przez córkę stypendia za wyniki w nauce są przyznawane na podstawie przepisów regulujących te kwestie w USA; jeżeli tak – byłby spełniony warunek uprawniający do zwolnienia ich z opodatkowania w Polsce i podatek od stypendium nie byłby konieczny.

 

W przypadku stypendium socjalnego przysługiwałoby zwolnienie do wysokości diety (46 dolarów dziennie), jest więc duża szansa, że cały dochód córki będzie w Polsce zwolniony z podatku od stypendium.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »