Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek ryczałtowy od najmu mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-10-18

Mąż wynajął mieszkanie od stycznia do lipca 2013 r. i złożył oświadczenie o wyborze podatku ryczałtowego. W tym czasie chorował, więc wpłaciłam ryczałt na swój numer PESEL w marcu. W kwietniu mąż zmarł. Do końca roku wpłacałam ryczałt na swoje konto. W lipcu wynajęłam mieszkanie do 1 stycznia 2013 r. i dalej wpłacałam ryczałt na swój nr PESEL. Sądziłam, że obowiązuje w tej sprawie wspólnota małżeńska i oświadczenie męża wystarczy. Gdy chciałam jednak złożyć PIT-28 za najem w 2012 r., okazało się, że powinnam rozliczyć się w PIT-36, co wiąże się z większymi kosztami. Jakie jest wyjście z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochody osiągane przez podatników z najmu (dzierżawy) mieszkania, są opodatkowane na zasadach ogólnych zwykłym podatkiem dochodowym, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 9 ust. 1 i ust. 4 stanowi, że pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, przy czym podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

 

Powyższe terminy mają charakter materialny zatem nie mogą zostać przywrócone. Innymi słowy, niestety, niezłożenie oświadczenia w terminie powoduje, że nie można skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu.

 

Odnośnie do podatku za marzec, musi Pani pamiętać, że art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jasno, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 tej ustawy na zasadzie wyjątku, w zakresie najmu (dzierżawy) przychody ze wspólnej własności małżonków mogą być opodatkowane tylko przez jednego z nich, o ile złożone zostanie pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Wybór ten obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

 

Zatem nie mogła Pani jako podatnik zapłacić skutecznie podatku za marzec, mogła Pani jedynie wpłacić go, niejako działając z upoważnienia małżonka.

 

Art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem dotyczącym działalności gospodarczej, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, z § 2 wynika zaś, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.

 

W myśl Ordynacji ilekroć jest mowa o działalności gospodarczej, rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

 

Można by zatem starać się wykazać, że na gruncie powyższego jako spadkobierczyni nabyła Pani niemajątkowe prawa w postaci prawa do kontynuacji rozliczenia w formie ryczałtu, dowodząc również, że najem mieszkania jest w myśl Ordynacji podatkowej działalnością gospodarczą, jednak moim zdaniem nie jest to konstrukcja, która ma szansę powodzenia, mimo że, jak wskazują niektórzy autorzy, powyższa regulacja dotyczyć będzie spadkobierców podatnika opodatkowanego ryczałtem. Jeśli podejmą oni prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, wówczas zachowują prawo do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu do początku następnego roku, kiedy to będą mogli pozostać przy opodatkowaniu w tej formie bądź też wybrać opodatkowanie na innych zasadach (ogólnych albo w formie karty podatkowej, o ile jest to możliwe).

 

„W sytuacji spadkobiercy podatnika, należy stwierdzić, iż nabywa on wszelkie prawa majątkowe spadkodawcy i zgodnie z art. 97 § 1 i 2 ordynacji podatkowej, przejmuje on również prawa i obowiązki podatkowe spadkodawcy. Również przechodzą na spadkobiercę prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego tej działalności na własny rachunek. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w rozpoznawanej sprawie i to właśnie skarżący, pragnąc jako spadkobierca bezpośrednio (następnego dnia) po śmierci ojca prowadzić firmę, wstąpił w jego prawa i obowiązki, w tym również w prawa i obowiązki dotyczące firmy. Nabył więc w drodze dziedziczenia wybraną przez spadkodawcę w ustalonym terminie formę opodatkowania” (wyrok NSA z 5 listopada 2002 r., III SA 2094/01, niepubl.).

 

Głównym argumentem przeciwko takiemu tokowi rozumowania jest to, że jeśli przedmiot najmu (dzierżawy) znajdował się we współwłasności małżeńskiej, cały czas była Pani jego właścicielką (najpierw we współwłasności ustawowej), więc jako odrębny i jedyny po śmierci małżonka podatnik winna Pani samodzielnie złożyć przedmiotowe oświadczenie.

 

 

 

 

Stan prawny z 3.01.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »