Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek spadkowy wyliczony przez urząd skarbowy

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2015-01-28

Mój teść zmarł w 2002 r. Jedynym spadkobiercą została żona. Sąd wydał postanowienie o przyznaniu jej działki w lutym 2008 r. (wtedy się uprawomocniło). Z niewiedzy nie zgłosiliśmy tego do urzędu skarbowego. Pół roku temu urząd zorientował się i wycenił działkę, określając podatek. Czy możemy uniknąć tego podatku spadkowego? Czy wartość działki powinna być liczona według cen z 2008 r. czy obecnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że zobowiązanie z tytułu podatku od spadku nie uległo przedawnieniu*.

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o spadku i darowiznach „obowiązek podatkowy z tytułu spadku powstaje z chwilą przyjęcia spadku, niemniej jednak jak wskazuje art. 6 ust 4 tej ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia”. 

Postanowienie w sprawie nabycia spadku uprawomocniło się w lutym 2009 roku, a wiec obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku również powstał w lutym 2009 r. W ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia Pana żona powinna była złożyć deklarację do urzędu skarbowego, na podstawie której organ wydaje decyzje ustalającą wysokość zobowiązania.

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa „zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy:

„Art. 68 § 1. Zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 2. Jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”.

Ponieważ obowiązek podatkowy z tytułu nabycia spadku powstał w myśl art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w lutym 2009 r. (w dacie uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku) – do końca grudnia 2014 roku organy podatkowy mógł wydać decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe. Zobowiązanie nie uległo więc przedawnieniu.

Poza przedawnieniem art. 59 Ordynacji podatkowej przewiduje następujące okoliczności wygaśnięcia zobowiązania podatkowego

  • potrącenia;
  • zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku;
  • zaniechania poboru (decyzję o zaniechaniu poboru podatku może powziąć jedynie minister finansów w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników)  
  • przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych;
  • przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym;
  • umorzenia zaległości (art. 67a Ordynacji podatkowej mówi, że organ może umorzyć zaległość podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym);
  • zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m (tj. w przypadku zastosowania się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji).

Wartość nieruchomości została właściwie obliczona według cen z 2009 r. Wynika to bezpośrednio z treści art. 7 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizna. Stanowi on, że „podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.”

Mówi on jednoznacznie, iż celem ustalenia podstawy opodatkowani przyjmuje się wartość rzeczy według cen z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jak wspomniałem wcześniej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje w dniu uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku. 

* Stan prawny z dnia 28.02.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »