Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek VAT od aportu – czy wartość aportu zawiera VAT?

Artur Bubrowiecki • Opublikowane: 2010-09-20

Gmina na rzecz spółki ciepłowniczej wniosła aportem – w zamian za objęcie udziałów – używane węzły cieplne. Wycena węzłów w łącznej kwocie 96 841 zł wynikała z ewidencji księgowej jako wartość netto. Kwota ta w akcie notarialnym również została ustalona jako kwota netto. Czy jako podstawę opodatkowania podatkiem VAT należy więc przyjąć kwotę 96 841 zł, czy może jest to jednak kwota brutto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wiadomo, od 1 kwietnia 2009 r. wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) nie korzysta już ze zwolnienia z VAT. Tym samym obecnie podatkiem VAT musi być opodatkowany (i niezwolniony) każdy aport (jego wniesienie), jeśli wnoszącym jest czynny podatnik VAT, dokonuje wniesienia w ramach swojej działalności, a przedmiotem aportu jest towar lub prawo niekorzystające ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 

Przyjmuje się, że dostawy towarów i świadczenie usług w ramach aportów stanowią czynności, dla których nie została określona cena. W konsekwencji podstawę opodatkowania VAT stanowi w tym przypadku wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, a więc wartość rynkowa netto (art. 29 ust. 9 ustawy o VAT; pojęcie wartości rynkowej dla celów VAT określa art. 2 pkt 27b u.p.t.u.; z przepisu tego wynika, że przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju).

 

Takie rozumowanie podstawy opodatkowania aportów potwierdzają również organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 października 2009 r. (ILPP1/443-826/09-2/KG) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2009 r. (IPPP3/443-848/09-7/SM). W pierwszej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „w przypadku dokonania czynności wniesienia do spółki prawa handlowego wkładu niepieniężnego (aportu) nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesione towary, lecz formę należności stanowią udziały w spółce objęte w zamian za wniesione towary. Stąd też w powyższym przypadku podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do spółki należy określić na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy o VAT”.

 

Powyższe oznacza, że podatnicy, dla których wniesienie aportu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, powinni wycenić wnoszone przez siebie towary i usługi (w przypadku towarów handlowych – przyjmując ceny stosowane w obrotach z głównym odbiorcą, w pozostałych przypadkach – przyjmując ceny rynkowe). Jak rozumiem, w Państwa przypadku wartość węzłów cieplnych została oszacowana na kwotę 96 841 zł.

 

Kwestia opodatkowania VAT i ujęcia udziałów na fakturze w kwocie brutto albo netto należy do ustaleń pomiędzy stronami, które mogą dowolnie kształtować treść umowy. Same przepisy ustawy o VAT nie przewidują szczególnych zasad rozliczania VAT z tytułu aportu. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2009 r. (IPPP1/443-269/09-3/MP) organ podatkowy stoi na stanowisku, że wartość aportu jest kwotą brutto. W interpretacji czytamy, że „odpowiednikiem obrotu jest dla aportu wartość wkładu niepieniężnego ustalona w umowie spółki, pomniejszona o kwotę należnego podatku”. Stanowisko takie prezentuje też większość organów podatkowych. Wartą uwagi jest interpretacja, z treści której wynika, że przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami netto czy brutto. Kwestia ta powinna być regulowana i ustalona bezpośrednio w treści umowy przez obydwie strony transakcji. Organ podatkowy nie może narzucać treści takich umów.

 

Warto również zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów (usługi) podlega obciążeniu tym podatkiem. A zatem VAT jest elementem cenotwórczym i co do zasady powinien być w cenie zawarty.

 

Jak podkreśla Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 7 lipca 2009 r. (IPPP1-443-573/09-2/MP), nie oznacza to, iż w każdym przypadku cena zawiera VAT. W treści orzeczenia został powołany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 1998 r. (I CKN 429/97), w którym Sąd zauważył, że o wysokości ceny, jaką jest zobowiązany zapłacić nabywca sprzedawcy, decyduje treść umowy. Cena nie obejmuje VAT, jeżeli umowa nie przewiduje jako elementu tego podatku. Strony mogą swobodnie kształtować treść zawieranych umów, w tym także cenę towaru lub usługi.

 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że mogą Państwo swobodnie umówić się co do tego, czy VAT będzie, czy też nie będzie stanowić elementu ceny. Generalnie jednak wśród specjalistów dominuje pogląd, iż wartość aportu stanowi kwotę netto, ponieważ samo rozliczenie VAT powinno odbywać się poza transakcją wniesienia aportu na poczet udziałów. Niemniej praktyka organów podatkowych skłania się ku przyjęciu wartości aportu w kwocie brutto.

 

Tym samym, moim zdaniem, mogą Państwo umówić się z przedstawicielami spółki, czy wartość aportu (96 841 zł) obejmuje VAT (79 378 zł + VAT), czy też VAT będzie naliczany od kwoty 96 841 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »