Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek VAT w przypadku świadczenia usług mediacji

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-03

Ukończyłem szkolenie z mediacji i zamierzam prowadzić mediację sądową oraz pozasądową. 1. Czy muszę zarejestrować firmę, czy mogę te zlecenia realizować np. poprzez umowy cywilnoprawne? 2. Czy płaci się podatek VAT w przypadku świadczenia usług mediacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ad 1. Jeśli zamierza Pan prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, to tak, popularnie określana „rejestracja” jest konieczna (w CEIDG). Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Jeśli Pana aktywność będzie wypełniać ww. przesłanki, to będzie „działalnością gospodarczą” i należy ją zarejestrować.

Ad 2. Na gruncie podatku od towarów i usług można bez wątpienia stwierdzić, że mediacja podlega podatkowi od towarów i usług. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 1 i ust. 2) podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat, co obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pytaniem otwartym jest, czy świadcząc usługi tego rodzaju, można korzystać ze zwolnienia podmiotowego, tj. czy zwolnienie od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł, ma zastosowanie również do mediacji (czyli obowiązek płacenia VAT po przekroczeniu 150 000 zł w działalności)? Problem polega na tym, że z ww. zwolnienia nie korzystają podatnicy świadczący m.in. usługi prawnicze i usługi w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt.

Zdania są podzielone, jednak jak wskazuje pismo z dnia 24 stycznia 2014 r. (Izba Skarbowa w Łodzi, sygnatura: IPTPP4/443-783/13-3/UNR), nie dochodzi tu do wyłączenia z zakresu zwolnienia. „Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin »doradztwo« obejmuje szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia »usługi w zakresie doradztwa« jest szerszy niż termin »usługi w zakresie doradztwa prawnego«. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Słownikiem języka polskiego PWN, Warszawa 1996 r., »doradzać« znaczy udzielać porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych.

Użyty w ustawie o VAT termin »usługi w zakresie doradztwa« należy rozumieć w związku z tym szeroko. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 zastrzega także, że do osób świadczących usługi prawnicze nie stosuje się zwolnienia, określonego w ust. 1 i ust. 9. Podobnie jak w przypadku usług doradztwa ustawa nie definiuje pojęcia usług prawniczych. Pomocne w tym wypadku jest odwołanie do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w której w kategorii »usługi prawnicze« znalazły się usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego, w pozostałych dziedzinach prawa, w postępowaniu ustawowym w kolegiach, komisjach arbitrażowych itp., usługi w zakresie patentów i praw autorskich, usługi notarialne, usługi związane z przetargami i aukcjami. Analiza tej kategorii statystycznej wskazuje zatem, że pod pojęciem usług prawniczych PKWiU rozumie rozmaite czynności związane z doradztwem prawnym.

Należy zatem stwierdzić, że najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. Należy w tym miejscu także wskazać, że porada czy opinia nie musi mieć charakteru odrębnego pisemnego dokumentu, bowiem już samo wykonywanie czynności, których istotą jest doradztwo, decyduje o wyłączeniu czynności ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprawowaniu funkcji mediatora (wykonującego mediacje na zlecenie klienta) i mediatora sądowego (wykonującego mediacje na skutek zlecenia Sądu). Przedmiotem działalności gospodarczej będzie prowadzenie mediacji – procesu polegającego na prowadzeniu i wspomaganiu komunikacji pomiędzy stronami (fizycznymi i prawnymi) w celu rozwiązania konfliktu. Mediacja w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest oznaczona symbolem 59.10.7. (działalność prawnicza). Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług szereguje mediację w dziale 69 i oznacza symbolem 59.10. Faktyczna działalność będzie polegała na usługach w zakresie rozwiązywania konfliktów. Mediator nie doradza stronom konfliktu, pomaga natomiast adwersarzom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mediator to zawód jednoznacznie związany ze specjalnością społeczną. Świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, ma na celu ułatwienie stronom dojścia do porozumienia. Nie stanowi usług doradztwa ani usług prawniczych, ani też arbitrażu. Wnioskodawczyni sądzi, że jako drobnego przedsiębiorcę, u którego wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy kwoty 150 000 zł, który nie świadczy usług prawniczych ani doradczych, powinno obejmować zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Należy wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN, Warszawa 1996 r., mediator to osoba pośrednicząca w sporze, mająca doprowadzić do ugody między spierającymi się stronami. Natomiast mediacje (łac. mediare – być w środku) to metoda rozwiązywania sporów, pośredniczenie w sporze. Wobec powyższego, świadczenie usług mediacji, czyli pośredniczenie w sporze mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, nie stanowi usług doradztwa ani usług prawniczych, bowiem mediator nie doradza stronom konfliktu, lecz pomaga zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach. Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni, świadcząc usługi mediacji, czyli pośredniczenia w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, niestanowiące – jak wskazano we wniosku – usług doradztwa ani usług prawniczych (mediator – jak wskazano – nie doradza stronom konfliktu, pomaga natomiast adwersarzom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach), może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Reasumując, przedmiotowe usługi mediacji nie stanowią usług wyłączających prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, zatem jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 150 000 zł oraz Wnioskodawczyni nie będzie wykonywała czynności wykluczających prawo do zwolnienia z podatku VAT, wówczas może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy”.

Kolejna sprawa to ew. działanie na umowę cywilnoprawną zawartą z przedsiębiorcą – ono nie będzie uznane za działanie w charakterze podatnika, gdy wykonujące te czynności osoby są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Wynika to z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »