Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne obywatelstwo a podatek od sprzedaży mieszkania ze spadku

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-02-19

Od ponad 10 lat mieszkam w Szwecji i tu płacę podatki. Mam podwójne obywatelstwo. W zeszłym roku dostałem spadek po dziadku w postaci mieszkania znajdującego się w Polsce, a w zeszłym miesiącu je sprzedałem. W jakim kraju mam zapłacić podatek – w Polsce czy w Szwecji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli przedmiotowe mieszkanie położone jest w Polsce, nabycie go w drodze spadku podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość znajduje się na terenie Polski należy tutaj rozliczyć podatek, kwestia obywatelstwa i miejsca zamieszkania nie ma tutaj żadnego znaczenia. Liczy się wyłącznie miejsce położenia nieruchomości.

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się w sprawach dziedziczenia, jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość – według miejsca położenia nieruchomości.

Co do zasady nabycie spadku stanowi czynność opodatkowaną jednak w sytuacji spełnienia kilku warunków ustawowych spadkobiercy mogą w całości zwolnić się od zapłaty podatku. Mówi o tym art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przepis ten stanowi, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (tj. wnuków), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę podlega zwolnieniu od tego podatku pod warunkiem powiadomienia urzędu skarbowego o dokonanej transakcji w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądowego o nabyciu spadku lub od dnia wydania aktu poświadczenia dziedziczenia. Koniecznie trzeba pamiętać, aby zgłosić nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

W zakresie sprzedaży nabytej w spadku nieruchomości wskazać należy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega odpłatne zbycie nieruchomości dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W takim przypadku organ podatkowy pobiera podatek w wysokości 19% od kwoty uzyskanego dochodu.

W świetle podatku dochodowego jest Pan traktowany jako nierezydent. Zgodnie z przepisami ustawy dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

W przypadku opodatkowania cudzoziemców zawsze należy sięgnąć do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W zakresie umowy pomiędzy Polską a Szwecją zauważyć trzeba, że jej treść stanowi, iż zyski majątkowe pochodzące z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym majątek ten się znajduje. Zatem dochody ze zbycia nieruchomości położonej w Polsce, a należącej do osoby zamieszkałej w Szwecji będą opodatkowane w Polsce, na takich samych zasadach, jak zbycie nieruchomości przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie właściwości organów w przypadku uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów (przychodów) innych niż z działalności gospodarczej lub z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych ustaleni ze względu na miejsce wykonywania czynności, z których uzyskiwany jest przychód.

Zatem właściwe dokumenty, tj. PIT-39 należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy sprzedaży (podpisania aktu notarialnego):

1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

2) w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

6) w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Formularz PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła sprzedaż.

W przypadku sprzedaży nieruchomości można jednakże skorzystać ze zwolnienia z podatku przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie obejmuje taką część dochodu, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zwolnienie przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości (praw do nieruchomości) na określone cele mieszkaniowe w terminie 2 lat. Obecnie jednak termin ten liczy się od końca roku, w którym miało miejsce zbycie nieruchomości (praw do nieruchomości).

Zwolnienie dotyczy wydatków na nabycie, remont lub spłatę kredytu dotyczące własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »