Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójne opodatkowanie miedzy Polską a UK

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-06-10

Pytanie dotyczy mojej rezydentury podatkowej oraz umowy o podwójnym opodatkowaniu miedzy Polską a UK (obecnie czuję się rezydentem obu państw, mimo że obecnie z rodziną mieszkam w Warszawie). W którym kraju powinienem płacić podatki od zysków giełdowych z oszczędności zgromadzonych podczas pracy w Londynie (zakładam, że w UK)? W którym kraju powinienem płacić podatki od zysków giełdowych z prywatnej emerytury zgromadzonej podczas pracy w Londynie (zakładam, że w UK)? Jeśli otworzę DG (klienci międzynarodowi, praca głównie z Warszawy), gdzie będę płacić podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii rezydencji podatkowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1–1a ustawy PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

W konsekwencji w przypadku, gdy osoba przeprowadza się na terytorium Polski, może ona zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego w dwóch przypadkach:

 

  1. W momencie, gdy przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (nawet jeżeli jej ośrodek interesów życiowych znajduje się w innym kraju).
  2. W momencie, gdy na stałe przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do Polski (wtedy nie ma znaczeni,a jak długo mieszka w kraju, już od dnia przeprowadzki staje się Polskim rezydentem podatkowym).
 

O ile przesłanka przebywania na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku jest oczywista, o tyle problemy mogą być z interpretacją warunku posiadania w Polsce ośrodka interesów życiowych. Jak czytamy w wyroku WSA w Łodzi z 5.10.2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 493/17): „Oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem”.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy podatkowe należy stosować z uwzględnieniem międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W tym zakresie sięgnąć należy do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisaną w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

Przywołana umowa rozstrzyga bowiem sytuację, gdy dana osoba fizyczna uważa, iż ma miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 umowy „jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Umawiających się Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia”.

W rezultacie w świetle przedstawionych okoliczności uważam, że w tej chwili Pana rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce, ponieważ, jak rozumiem, aktualnie przebywa Pan w Polsce razem z rodziną.

 

Jak już zostało wskazane, rezydenci podatkowi zobowiązani są do opodatkowania w Polsce każdego przychodu niezależnie, czy został osiągnięty w Polsce, czy za granicą. W konsekwencji jeżeli przyjmiemy, że Pana rezydencja podatkowa znajduje się w Polsce, to zyski giełdowe będą opodatkowane w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 2 ww. ustawy powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 polsko-brytyjskiej umowy dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Wielkiej Brytanii osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Zgodnie z art. 10 ust. 3 określenie „dywidendy” oznacza dochód z udziałów (akcji) lub innych praw do udziału w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa Umawiającego się Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z udziałów (akcji) i obejmuje również każdy dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest traktowany jak dywidenda lub dystrybucja dokonywana przez spółkę.

W świetle powyższej umowy (jak i na gruncie większości umów międzynarodowych) zyski giełdowe (dywidendy) są opodatkowane zarówno w Państwie, w którym powstają (Wielka Brytania), jak w i Państwie rezydencji podatkowej podatnika (Polska). Dochodzi zatem do podwójnego opodatkowania, które jest jednak niwelowane poprzez metody unikania podwójnego opodatkowania.

Jak stanowi art. 30a ust. 9 ustawy PIT, podatnicy, będący polskimi rezydentami podatkowymi, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) z dywidend od polskiego podatku obliczonego zgodnie z art. 30a, odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

W rezultacie w zakresie opodatkowania odsetek zagranicznych znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Potwierdza to również polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W art. 22 ust. 2 lit b) czytamy, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane w Zjednoczonym Królestwie, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Zjednoczonym Królestwie.

Podsumowując, dywidendy (zyski giełdowe) uzyskiwane przez osobę mającą polską rezydencję podatkową będą opodatkowane zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Podwójny podatek jednak nie wystąpi, ponieważ od polskiego podatku rezydent może odliczyć podatek zapłacony za granicą zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia.

Warto również zaznaczyć, że zgodnie z art. 30a ust. 11 ustawy PIT kwoty podatku zapłaconego za granicą z tytułu dywidend, polscy rezydenci są obowiązki wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku osiągnięcia odsetek. W tym samym zeznaniu podatnik stosuje metodą proporcjonalnego odliczenia. W zeznaniu PIT-38 należy wypełnić pozycje od 34 do 38.

Warto również zaznaczyć, że na mocy art. 10 ust. 2 polsko-brytyjskiej umowy jeżeli przedstawi Pan podmiotowi wypłacającemu dywidendę polski certyfikat rezydencji podatkowej, to brytyjska stawka podatku nie może przekroczyć 10%. Polska stawka nadal będzie wynosiła 19%.

Analogiczne rozwiązania obowiązują na gruncie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku przedstawienia polskiego certyfikatu rezydencji amerykański podatek od dywidend nie może przekroczyć 15%.

Na marginesie zaznaczę, że w mojej ocenie nie należy w Pana przypadku stosować przepisów mówiących o opodatkowaniu emerytur. Zgodnie bowiem z art. 17 polsko-brytyjskiej umowy emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Powyższy przepis odnosi się zatem wyłącznie do emerytur wypłaconych. Z tego co rozumiem Pańska emerytura będzie wypłacona dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. W związku z tym nie możemy mówić o wypłaconym świadczeniu. Aktualnie dochód generują dywidendy powstałe z inwestowania środków emerytalnych w związku z czym należy stosować przepisy mówiące o dywidendach a nie o emeryturach.

Podsumowując powyższe:

 

W pierwszej kolejności ustalić należy Pana rezydencję podatkową. Jeżeli bowiem byłby Pan na gruncie prawa polskiego nierezydentem, to od zysków giełdowych osiąganych w Wielkiej Brytanii oraz w USA nie płaci Pan w Polsce podatku. Jeżeli natomiast zostanie Pan uznany za polskiego rezydenta podatkowego, to zarówno w Polsce, jak i w Państwie osiągania zysków zapłaci Pan podatek od dywidendy. Podwójne opodatkowanie jest w takim przypadku niwelowane poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia, czyli poprzez odliczenie od polskiego podatku zapłaconego podatku za granicą.

W mojej ocenie istnieją podstawy, aby traktować Pana jako polskiego rezydenta podatkowego. Przeprowadził się Pan bowiem do Polski wraz z całą rodziną (ośrodek interesów życiowych), a ponadto w dłuższej perspektywie będzie Pan przebywał i miał miejsce pobytu w Polsce, co w świetle art. 4 ust. 2 umowy międzynarodowej wskazuje bardziej na polską niż brytyjską rezydencję podatkową.

Jeżeli faktycznie Pana miejscem rezydencji będzie Polska, to do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zobowiązany jest Pan do złożenia zeznania PIT-38, w którym wykazuje Pan dochód z zagranicznych dywidend. Dochód ten podlega w Polsce opodatkowaniu 19% stawką podatku. Od tego podatku może Pan odliczyć podatek zapłacony od zysków giełdowych za granicą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »