Poker przez internet, opodatkowanie wygranej

Autor: Marcin Sądej

Jak wiadomo, na terytorium Polski poker online jest zabroniony. Natomiast są kraje w Europie, gdzie gry hazardowe, i poker również, są legalne, a co więcej – nieopodatkowane. Planuję wyjazd do Irlandii na tygodniowy urlop. Tam podatek od gier wynosi 0% i chciałbym zagrać w pokera online – mam w związku z tym kilka pytań. Na przykład wygrywam 5 tys. dolarów, czy mogę wypłacić wygraną na konto bankowe, a wracając do Polski złożyć zeznanie podatkowe o wygranej i zapłacić podatek ryczałtowy 10%? Albo czy mogę wypłacić wygraną w Polsce, skoro mam udokumentowany pobyt w Irlandii, a nawet zdjęcia, jak gram tam w pokera online, czy jednak wypłata powinna być zrobiona poza granicami kraju? Jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodziłoby o kraj, gdzie podatek od gier wynosi np. 5%? Czy musiałbym odprowadzić podatek w takim kraju, mimo że jestem polskim rezydentem podatkowym? Z pewnością nie chciałbym w Polsce narazić się na żadne kary, jak więc powinienem postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poker przez internet, opodatkowanie wygranej

Karalność uczestnictwa w zagranicznej grze hazardowej

W pierwszej kolejności wskażmy, że uczestnictwo w grach hazardowych przez Internet jest co do zasady zakazane. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 29a ust. 2 ustawy o grach hazardowych – zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Podatnicy muszą mieć także świadomość, że takie zachowanie jest nie tylko zakazane, ale również karalne. Otóż w myśl art. 107 § 2 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) – kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Zobacz też: Jak wypłacić pieniądze z kasyna internetowego

Przepadek wygranej

Trzeba także wskazać, że kara grzywny to nie jedyna konsekwencja uczestniczenia w zagranicznych grach hazardowych. Otóż w myśl art. 30 § 5 K.k.s. sąd ma w tym przypadku obowiązek orzec przepadek wygranej uzyskanej z nielegalnej gry.

Warto także zwrócić uwagę, że art. 107 § 2 K.k.s. za czyn zabroniony uznaje już samo uczestniczenie w zagranicznej grze hazardowej. Oznacza to, że osoba fizyczna może zostać ukarana, nawet jeżeli nie osiągnęła żadnej korzyści z gry hazardowej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Poker online poza terytorium Polski

Faktycznie można obronić się przed odpowiedzialnością poprzez wykazanie, że uczestniczenie w zagranicznej grzej hazardowej nie miało miejsca na terytorium Polski. Co istotne, w tym przypadku to oskarżyciel publiczny (tj. organ państwa) powinien bezspornie wykazać, że podatnik brał udział w grze na terytorium Polski. Potwierdzają to liczne orzeczenia sądowe. Przykładowo w wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 r., IV K 947/15, możemy przeczytać:

„Niemniej żaden dowód nie wskazuje na miejsce, w którym oskarżony uczestniczył w tych akurat grach – nie przedstawiono np. adresu IP, czy historii łączeń z jego komputera od operatora Internetu z tego okresu. Oskarżyciel uznał za wystarczający wpływ środków na jego konto. Niemniej miejsce działania jest informacją istotną, gdyż karalne jest tylko branie udziału w grach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. By przypisać popełnienie czynu z art. 107 § 2 K.k., należy wykazać wypełnienie wszelkich znamion, do których w tym wypadku należy również miejsce działania. Słusznie więc obrońca podniósł, że to znamię nie zostało wykazane – a działanie w S., czy innym miejscu RP nie jest oczywiste, w świetle bliskości granicy niemieckiej i możliwości grania na cudzym komputerze, czy też własnym przenośnym np. w podróży.
Tym samym, wobec niewykazania spełnienia wszystkich znamion przestępstwa, Sąd nie mógł uznać oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa opisanego w zarzucie, z miejscem działania włącznie – którego nie wykazano, co skutkowało uniewinnieniem.”

Warto przywołać wyrok tego samego sądu z 14.09.2017 r., IV K 125/16:

„Brak adresów IP, z których miało następować logowanie oskarżonego do serwisu (...), jak wskazano to powyżej, nie pozwala na stwierdzenie, że miały one miejsce na terenie Polski. W tej sytuacji uprawniona jest teza, że oskarżony brał udział w zakładach wzajemnych podczas wyjazdów zagranicznych i stąd też przelewy na jego rachunek bankowy, prowadzony przez bank na terenie Polski, który jak wynika z wyjaśnień oskarżonego może być obsługiwany także z zagranicy. Należy przy tym wskazać, że przelanie środków przez serwis (...) na prowadzony w Polsce rachunek bankowy oskarżonego nie może być utożsamiane, wbrew stanowisku oskarżyciela, za uczestniczenie w grach losowych lub zakładach wzajemnych na terenie kraju. Nie zostało ustalone, kiedy tak naprawdę oskarżony miał uczestniczyć w grach losowych i zakładach wzajemnych, bowiem z pewnością wypłata środków nie następuje w trakcie uczestniczenia w zakładach, ale po pewnym czasie – są to bowiem pożytki z wcześniejszej aktywności, która może, lecz nie musi, wypełniać znamiona przestępstw. Wskazanych w przelewach dat nie można zatem utożsamiać z datami popełnienia czynu z art. 107 § 2 K.k.s.
Tak więc, mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że brak jest dowodów, które pozwalałyby na ustalenie, że w okresie wskazanym w zarzucie, oskarżony przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, brał udział w zagranicznych grach losowych lub zagranicznych zakładach wzajemnych, a jeżeli nawet, to że czynił to mając świadomość, iż jego działanie jest karalne. Z tych względów Sąd uniewinnił oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu.”

Dowód na udział w zagranicznych grach hazardowych poza Polską

Mając przywołane wyroki na uwadze, trzeba podkreślić, iż słusznie sądy podkreślają, że warunkiem koniecznym do wypełnienia znamion przestępstwa skarbowego określonego w art. 107 § 2 K.k.s. jest między innymi popełnienie tego przestępstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczne jest zatem udowodnienie, że podatnik brał udział w zagranicznej grze hazardowej na obszarze kraju. Podkreślenia wymaga, iż muszą to być dowody niezbite i nie dające żadnych wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu na terenie Polski. Z pewnością takim dowodem będzie wskazanie adresów IP, z których odbyło się logowanie, czy też historii połączeń. Z drugiej strony takiego dowodu nie stanowi okoliczność, iż wygrana uzyskana w zagranicznych grach hazardowych wpłynęła na polski rachunek bankowy podatnika.

W wielu przypadkach, gdy nie można było z całą pewnością wykluczyć tego, iż podatnicy przebywając za granicą Polski brali udział przez sieć Internet w zagranicznych grach hazardowych, co nie jest przez polskie prawo zabronione, sądy wydawały wyroki uniewinniające. Jeżeli nie zostanie w toku postępowania bezspornie wykazane, że podatnik uczestniczył w zagranicznej grze hazardowej na terytorium Polski, a nie za granicą, to nie zostanie spełniony jeden z podstawowych warunków przypisania odpowiedzialności podatnikowi na mocy art. 107 § 2 K.k.s.

Opodatkowanie wygranej w internetowym turnieju pokera

Jeżeli podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności z K.k.s., to od zagranicznej wygranej może zostać pobrany podatek w Polsce. Na okoliczność tę wskazuje np. treść interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 14 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.868.2016.1.MMA:

„Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że Wnioskodawca ma miejsce stałego zamieszkania w Polsce, dysponuje tutaj częścią domu mieszkalnego, ma rodzinę, przyjaciół, konta bankowe i maklerskie, ubezpieczenie zdrowotne, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowy z polskimi firmami. Wnioskodawca zamierza wyjechać na Maltę na okres dłuższy niż 183 dni w ciągu i będzie brał tam udział w turniejach pokera online organizowanych przez spółkę z siedzibą na Malcie. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do opodatkowania ewentualnych wygranych w internetowych turniejach pokera.
W świetle powyższych przepisów, uznać należy, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, a skoro tak, to dochody z tytułu wygranej w internetowym turnieju pokera osiągnięte na terytorium Malty podlegać będą opodatkowaniu tylko w Polsce. Do opodatkowania ww. dochodów w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.”

Pismo z dnia 27.11.2017 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-3.4011.457.2017.1.JK3, Zwolnienie z PIT wygranych w grach oraz turniejach uzyskanych na terytorium Niemiec:

„Wnioskodawca uczestniczy w grach typu slot, będących elektronicznym odpowiednikiem maszyn wrzutowych, organizowanych oraz dostępnych w kasynie online na terytorium Niemiec. Udział w grach organizowanych przez kasyno brać mogą osoby fizyczne grające z terytorium Niemiec, a spełnienie wskazanego warunku potwierdzane jest poprzez ustalenie przez organizatora wydarzenia, że Uczestnik gry albo turnieju organizowanego w Internecie posługuje się numerem IP zlokalizowanym w Niemczech.
W świetle powyższych przepisów uznać należy, że skoro Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce, to dochody z tytułu uczestnictwa w turniejach oraz grach zorganizowanych na terytorium Niemiec podlegać będą opodatkowaniu tylko w Polsce. Do opodatkowania ww. dochodów w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że jeżeli w istocie organizatorem opisanych we wniosku gier i turniejów są podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w Niemczech, to wygrana pieniężna w tych grach i turniejach, które odbyły się na terytorium Niemiec, podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Skoro zatem dochody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania (nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych), to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do ich wykazania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
.”

Warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku wygranej w grze hazardowej

Warto zatem wskazać, że w ramach prawa polskiego istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku. Otóż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT zwalnia się od podatku wygrane w:

  1. grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł,
  2. grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe
    – urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 21 ust. 23 ustawy PIT: zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone.

W zależności zatem od rodzaju gry mamy do czynienia z całkowitym zwolnieniem (np. przy grze w karty) albo ze zwolnieniem jedynie do kwoty 2280 zł (np. zakłady wzajemne), a nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana 10% podatkiem, co też należy wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36. Co ważne, powyższe zasady obejmują wyłącznie gry hazardowe w serwisach online, których siedziby znajdują się na terenie UE lub EOG.

Jeżeli zatem będzie Pan uczestniczył w grach w karty online w innym kraju UE, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy PIT tego rodzaju przychody są w Polsce zwolnione od podatku. Potwierdza to przywołana interpretacja nr 0114-KDIP3-3.4011.457.2017.1.JK3.

Jeżeli natomiast wygrane są uzyskiwane z innych krajów, to żadne z powyższych zwolnień nie ma zastosowania, a podatnik jest zobowiązany do zapłaty 17% podatku, a jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 120 000 zł, to stawka podatku wynosi 32%. Również w tym przypadku należy złożyć PIT-36.

Indywidualna interpretacja

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wystąpił Pan z własnym wnioskiem o indywidualną interpretację. Wtedy miałby Pan 100% pewności co do stosowania prawa w Pana konkretnym przypadku. Trzeba bowiem, że mieć na uwadze, że interpretacja wywołuje skutki w stosunku do podatnika, wobec którego została wydana. Tak samo opinie prawników nie są wiążące dla US. Aczkolwiek stan prawny nie uległ zmianie, w związku z czym uważam, że jest spora szansa na uzyskanie pozytywnej interpretacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »