Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie władzy rodzicielskiej a jej wykonywanie - ulga prorodzinna

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-06-15

Jestem po rozwodzie. Mam dwoje dzieci, na które płacę alimenty. Na sprawie rozwodowej wspólnie z żoną ustaliliśmy, że dzieci pozostaną z nią, a moja rola będzie ograniczała się do decydowania w sprawach zdrowia, edukacji itp. Niestety słowa „ograniczała się” użyłem, nie zdając sobie sprawy, jakie to rodzi skutki. Pracuję jako kierowca, trzy tygodnie za granicą i mam tydzień wolnego w kraju, natomiast była żona nigdzie nie pracuje. Postanowiliśmy razem, że całą ulgę na dzieci, z racji tego że ona nie ma żadnych dochodów, ja będę pobierał. W ten sposób rozliczyłem PIT za rok 2014, 2015 i 2016. Urząd skarbowy twierdzi, że nie ma prawa do tej ulgi, gdyż nie sprawuję opieki rodzicielskiej i powinienem złożyć korektę oraz zwrócić nienależnie pobrane ulgi. Nie zgadzam się z tym – mam stały, bardzo dobry kontakt z dziećmi i byłą żoną, także kiedy jestem za granicą. Pieniądze z ulgi są oprócz alimentów dodatkowym wsparciem dla dzieci. Rozliczyłem PIT w ten sposób za pisemną zgodą byłej żony. Urząd grozi wszczęciem postępowania wyjaśniającego. Na czym ono polega i ile trwa? Czy powinienem zrobić korektę i zwrócić środki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli jego zdaniem za tym przemawiało dobro dziecka, mimo że co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

Od podatku dochodowego na mocy art. 27 f ust. 1 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm. dalej jako u.PIT] podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi (obliczoną zgodnie z art. 27 f ust. 2) na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Proszę zauważyć, że ustawa posługuje się zwrotem „władza rodzicielska”, nie określając, czy pełna, czy ograniczona. W mojej ocenie nie musi być to władza nieograniczona, bowiem ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej utraty. Najnowsze orzecznictwo zdaje się potwierdzać taką wykładnię. Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2016 r. [sygn. II FSK 1957/14] „(…) wykładnia językowa uzupełniona celowościową i systemową zewnętrzną art. 27 f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, to jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym. Czym innym jest bowiem posiadanie władzy a czym innym jej wykonywanie, a to oznacza, że utożsamianie ich na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje uzasadnienia. W celu nabycia prawa do przedmiotowej ulgi podatnik powinien wykazać zatem, że w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską, odróżniając treść władzy rodzicielskiej, stosownie do przepisów art. 95 § 1 k.r.o. w związku z art. 96 § 1 k.r.o., od jej wykonywania, zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o.” Identyczne stanowisko znajdziemy również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2016 r. [sygn. II FSK 661/16] czy też wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2017 r. (sygn. II FSK 19/15)].

Również w doktrynie uważa się, że ograniczona władza rodzicielska wystarcza dla skorzystania z ulgi np. „(...) dla nabycia prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej konieczne jest posiadanie władzy rodzicielskiej (nawet ograniczonej na podstawie wyroku sądowego) i jej faktyczne wykonywanie w danym roku podatkowym” [Malinowski, Michał. PIT: ulga prorodzinna nie jest ulgą z tytułu bycia rodzicem. System Informacji Prawnej LEX, 2017.]

W celu utrzymania prawa do przedmiotowej ulgi powinien Pan wykazać zatem, że w latach 2014, 2015 i 2016 wykonywał swoją ograniczoną władzę, a nie tylko ją posiadał.

W kwestii formalniej, nie istnieje coś takiego jak postępowanie wyjaśniające. Ordynacja podatkowa przewiduje tylko postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające. Jak się domyślam, w tym przypadku chodzi o ten ostatni, najmniej inwazyjny, rodzaj postępowania. Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa, oraz także może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Czynności sprawdzające w praktyce mogą trwać tak długo, jak chce organ. Podatnik, czyli Pan, nie musi jednak korygować zeznań, jeśli nie zgadza się z organem podatkowym. Spowoduje to wszczęcie postępowania podatkowego, w którym będzie Pan musiał dowieść, że wykonywał swoją ograniczoną władzę, a nie tylko ją posiadał.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »