Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca marynarza dla firmy z Bermudów a podatki

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-07-13

Pytanie z dziedziny podatków od pracy najemnej dla marynarzy realizowanej poza wodami terytorialnymi oraz granicami Polski. W obecnym roku kalendarzowym moja firma została przejęta przez inną firmę. Nastąpiła tak zwana fuzja. Czas całkowitego wchłonięcia mojej firmy zakończył się pod koniec maja. Przed przejęciem firmy zarząd efektywny i miejsce siedziby firmy mieściły się w Szwecji. Wszelkie kontrakty i umowy o pracę najemną pochodziły również ze Szwecji. Obecnie po przejęciu przez nową firmę zarząd efektywny i miejsce siedziby firmy to Bermudy. Jak przedstawiają się obecnie umowy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Bermudami? Co prawda rząd RP podpisał umowę o wymianie informacji o podatkach, ale nie podpisał oddzielnej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli istnieje obowiązek podatkowy w Polsce, to na jakich zasadach? Jaki procent podatku i od jakiego wynagrodzenia (od podstawy czy całości wynagrodzenia)? Jeśli zostanie zmieniony zapis w kontrakcie, że zarząd efektywny i siedziba firmy to Dania, to co się podatkowo zmieni?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca marynarza dla firmy z Bermudów a podatki

Ośrodek interesów życiowych – polska rezydentura podatkowa

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 3 ustawy PIT, zgodnie z którym „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

„Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Jak zatem widać z powyższych przepisów, aby uzyskać status polskiego rezydenta podatkowego, niekoniecznie trzeba przebywać w Polsce dłużej niż pół roku. Wystarczającą przesłanką jest posiadanie w Polsce ośrodka interesów życiowych. Zakładam, że spełnia Pan powyższe kryterium posiadania ośrodka interesów życiowych na terenie RP, w związku z czym na gruncie prawa podatkowego jest Pan polskim rezydentem podatkowym.

Proporcjonalne odliczenie dla dochodów z Bermudów

Zgodnie z art. 4a ustawy PIT przepisy tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Faktycznie pomiędzy Polską a Bermudami nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku należy odnieść się do treści art. 27 ust. 9 ustawy PIT, który stanowi, że jeżeli podatnik, osiąga dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłącznie z progresją, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Powyższa metoda jest określana jako proporcjonalne odliczenie i jest ona stosowana w przypadku uzyskiwania dochodów w kraju z którym RP nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Należy pamiętać, że w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia bez względu na to, czy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody, to zobowiązany jest on złożyć zeznanie PIT-36, w którym opodatkowuje dochody zagraniczne polskim podatkiem. Dodatkowo podatnik składa załącznik PIT/ZG, w którym wykazuje dochody zagraniczne (te same) oraz podatek zapłacony za granicą, który podlega odliczeniu od polskiego podatku.

Wysokość podatku i ulga abolicyjna

Nie oznacza to jednak, ze w Polsce należy dopłacać do podatku zapłaconego na Bermudach. Jeżeli podatek zapłacony na Bermudach po przeliczeniu na złote jest wyższy albo równy podatkowi wyliczonemu w Polsce, to podatnik nie płaci podatku, ponieważ od polskiego podatku odejmuje się podatek zagraniczny. Co więcej, nawet w przypadku, gdyby okazało się, że zagraniczny podatek nie pokryje w całości polskiego podatku, to można skorzystać z ulgi abolicyjnej, dzięki temu podatek do zapłaty w Polsce wyniesie zero.

Zgodnie bowiem z art. 27g ustawy PIT ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Skoro zatem przy metodzie wyłączenia z progresją brak dochodów uzyskanych w Polsce oznacza brak polskiego podatku, to przy metodzie proporcjonalnego odliczenia należy pomniejszyć podatek przypadający do zapłaty w Polsce o 100%.

W rezultacie nawet jeśli po odliczeniu podatku z Bermudów wciąż występowałby polski podatek, podlegałby zwolnieniu od podatku. Osoba składająca PIT-36 kwotę ulgi powinna wykazać w załączniku PIT/O w części C, a następnie przenieść ją do części I zeznania PIT-36.

Zaliczki na podatek marynarza

Do zeznania powinno być dołączony załącznik PIT/ZG, w którym wykazuje się wysokość dochodów z zagranicy i zapłacony podatek w roku podatkowym. Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody, a tak jest w przypadku marynarza, to ma on obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Jeżeli termin płatności przypada po zakończeniu roku podatkowego, należny podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania. Tak stanowi art. 44 ust. 7 ustawy PIT.

W rezultacie w przypadku polskiego rezydenta podatkowego osiągającego dochody z pracy na statku, którego zarząd znajduje się na Bermudach, znajdzie zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że podatnik musi złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG i opodatkować zagraniczny dochód polskim podatkiem. Jednakże od takiego podatku można odjąć podatek zapłacony na Bermudach i dodatkowo skorzystać z ulgi abolicyjnej, dzięki temu rzeczywisty ciężar podatku w Polsce będzie wynosił zero.

Praca dla firmy z siedzibą w Danii

Odnośnie natomiast przypadku, gdy zarząd firmy znajdowałby się na terenie Danii, to trzeba odnieść się do treści Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. Zgodnie z art. 14 ust. 3 tejże umowy wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Skoro zatem miejsce faktycznego zarządu firmy znajduje się w Danii, oznacza to, że dochód uzyskany z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku tejże firmy podlega opodatkowaniu w Danii.

Następnie wskazać należy na treść art. 22 ust. 1 lit. c) umowy, który wskazuje, że w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób – jeżeli zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce (ponieważ jest w całości opodatkowany w Danii), Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

W zakresie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku dochodu z Danii stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że do dochodu uzyskanego w Polsce dolicza się dochód uzyskany w Danii i dopiero od łącznej kwoty oblicza się stawkę podatku. Jeżeli natomiast nie osiąga Pan żadnych innych dochodów w Polsce to nie ma do czego doliczyć dochodu z Danii. W rezultacie taki dochód uzyskany za granicą nie jest opodatkowany w Polsce.

Powyższe stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2014 r., nr ILPB2/415-157/14-2/WS:

„Zgodnie z art. 14 ust. 3 ww. Konwencji, bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, podlega opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić zatem należy, że w sytuacji gdy Wnioskodawca miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce oraz uzyskał dochody z pracy najemnej na pokładzie statku eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo posiadające faktyczny zarząd w Danii, ww. dochody podlegają opodatkowaniu tylko w Danii, a nie w Polsce.

Skoro zatem Wnioskodawca w 2013 r. nie osiągnął w Polsce żadnych dochodów, nie jest zobowiązany do składania w Polsce zeznania podatkowego za rok 2013 r.”

Podsumowując powyższe, jeżeli w Polsce nie osiąga Pan żadnych dochodów, to przed polskim urzędem skarbowym nie musi Pan dochodu uzyskanego z pracy na statku firmy duńskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »