Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca zdalna studenta dla firmy z Anglii a podatki

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-11-23

Pracuję zdalnie w Polsce na okres 3 miesięcy dla firmy z Anglii. Umowa jest angielska, a praca jest określana mianem wolontariackiej, za którą mnie będą opłacali. Dodatkowo firma nie ma siedziby ani reprezentanta w Polsce. Firma przesyła kwotę nieopodatkowaną na moje konto. Mam mniej niż 26 lata i jestem studentem oraz kwota będzie mniejsza niż ustawowa kwota maksymalna wolna od podatku dla osób poniżej 26. roku życia. To sugeruje mi, że nie powinienem płacić podatku ani składek ubezpieczeniowych. Z kolei czytałem, że jestem zobowiązany przesłać do urzędu skarbowego zaliczkę podatku PIT, ale że jestem w kwocie wolnej od podatku, to rozumiem, że nie mam czego przelewać. Czy moje rozumienie jest poprawne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca zdalna studenta dla firmy z Anglii a podatki

Umowa o wolontariat ze studentem

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przez pojęcie wolontariusza rozumie się osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie. Z kolei zgodnie z art. 44 tej samej ustawy określa zasady, na jakich podmioty mogą zawierać umowy z wolontariuszami.

Biorąc pod uwagę powyższe, tj. przede wszystkim wymóg nieodpłatności pracy, na gruncie prawa polskiego nie można uznać, że umowa łącząca Pana z firmą z Wielkiej Brytanii stanowi w rzeczywistości umowę o wolontariat. Jednakże bez wglądu w taką umowę określenie faktycznego charakteru umowy nie jest możliwe.

Podatki od dochodów studenta

Niezależnie jednak od powyższych rozważań, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z podatku są przychody z konkretnych źródeł, tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

A zatem „ulga dla młodych” nie ma zastosowania w odniesieniu do przychodów zwolnionych od podatku dochodowego. Wśród takich przychodów znajdują się dochody uzyskiwane w krajach, w których obowiązuje metoda wyłączenia z progresją. Jednym z takich krajów była do 2019 r. była Wielka Brytania.

Jednakże od 1 stycznia 2020 r. Wielka Brytania stosuje metodę odliczenia proporcjonalnego. A zatem co prawda, od stycznia tego roku istnieje możliwość uwzględnienia w ramach ulgi dla młodych dochodów osiąganych w ramach umowy z brytyjską firmą, jednakże umowa łącząca Pana z firmą musiałaby być zawarta w formie, o której mowa w przytoczonym powyżej art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa-zlecenie zdalna dla studenta

Jeśli ta umowa w świetle polskiego prawa może być uznawana za umowę-zlecenia (lub inną z umów wymienionych we wskazanym powyżej przepisie) zawartą z podmiotem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii – w takim wypadku ma Pan prawo do korzystania z „ulgi dla młodych” i w konsekwencji nie jest Pan obowiązany do uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »