Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-16

Masę spadkową stanowi prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości. Czy podlega ono opodatkowaniu? Czy podatek będzie należy przy ewentualnym zwrocie nieruchomości spadkobiercom?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjmuje się, że roszczenie o zwrot nieruchomości stanowi prawo majątkowe, które podlega dziedziczeniu, a podatkowi od spadków i darowizn podlega właśnie nabycie, tytułem m.in. dziedziczenia, przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną dla podlegania opodatkowaniu jest zatem, art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą przyjęcia spadku, ale jeśli nabycie nie zostanie zgłoszone do opodatkowania, a stwierdzone zostanie następnie pismem, obowiązek podatkowy powstanie (odnowi się) z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Dodać należy, że nabycie prawa roszczenia, zarówno dotyczącego zwrotu, jak i odszkodowania, jest konsekwencją faktu, że jest ono częścią składu spadku, co prowadzi do tego, że nabycie podlega opodatkowaniu. Ergo, nie tylko spadkobranie nieruchomości, którą spadkodawca odzyskał po wywłaszczeniu, ale nawet nabycie w drodze spadku roszczeń o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Fiskus od dawna wskazuje podobnie, jak wyżej omówiono, np. w piśmie z dnia 24 października 2003 r. Izba Skarbowa w Warszawie (Vademecum Doradcy Podatkowego, nr 11398), że „nabycie w drodze spadku roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości podlega opodatkowaniu tym podatkiem na ogólnych zasadach”.

W piśmie z dnia 8 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygnatura IBPBII/1/436-275/09/AŻ) analogicznie zauważa:

„Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym. W myśl art. 922 § 2 ww. ustawy nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. W obrębie zakresu pojęcia praw ściśle związanych z osobą spadkodawcy, znajdują się prawa mające służyć zaspokojeniu określonych interesów konkretnej osoby ze względu na jego indywidualną sytuację, np. roszczenie alimentacyjne, czy uprawnienie do renty. Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 k.c.). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż spadkobiercy wystąpili z roszczeniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, której współwłaścicielem był spadkodawca. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Następcy prawni osoby wywłaszczonej uzyskują przysługujące jej prawo majątkowe w tym zakresie na zasadzie sukcesji uniwersalnej wynikającej z zapisu art. 922 § 1 k.c. Zatem na spadkobiercach ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu praw do spadku. W przypadku nabycia majątku spadkodawcy w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku – art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, w przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy – stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »