Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-02-16

Masę spadkową stanowi prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości. Czy podlega ono opodatkowaniu? Czy podatek będzie należy przy ewentualnym zwrocie nieruchomości spadkobiercom?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Przyjmuje się, że roszczenie o zwrot nieruchomości stanowi prawo majątkowe, które podlega dziedziczeniu, a podatkowi od spadków i darowizn podlega właśnie nabycie, tytułem m.in. dziedziczenia, przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną dla podlegania opodatkowaniu jest zatem, art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą przyjęcia spadku, ale jeśli nabycie nie zostanie zgłoszone do opodatkowania, a stwierdzone zostanie następnie pismem, obowiązek podatkowy powstanie (odnowi się) z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Dodać należy, że nabycie prawa roszczenia, zarówno dotyczącego zwrotu, jak i odszkodowania, jest konsekwencją faktu, że jest ono częścią składu spadku, co prowadzi do tego, że nabycie podlega opodatkowaniu. Ergo, nie tylko spadkobranie nieruchomości, którą spadkodawca odzyskał po wywłaszczeniu, ale nawet nabycie w drodze spadku roszczeń o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Fiskus od dawna wskazuje podobnie, jak wyżej omówiono, np. w piśmie z dnia 24 października 2003 r. Izba Skarbowa w Warszawie (Vademecum Doradcy Podatkowego, nr 11398), że „nabycie w drodze spadku roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości podlega opodatkowaniu tym podatkiem na ogólnych zasadach”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W piśmie z dnia 8 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygnatura IBPBII/1/436-275/09/AŻ) analogicznie zauważa:

„Prawa majątkowe są składnikiem masy spadkowej dającym nabywcy w drodze dziedziczenia legitymację prawną do występowania z wnioskiem o ich dochodzenie. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym. W myśl art. 922 § 2 ww. ustawy nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. W obrębie zakresu pojęcia praw ściśle związanych z osobą spadkodawcy, znajdują się prawa mające służyć zaspokojeniu określonych interesów konkretnej osoby ze względu na jego indywidualną sytuację, np. roszczenie alimentacyjne, czy uprawnienie do renty. Zgodnie z art. 924 ww. ustawy, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 k.c.). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż spadkobiercy wystąpili z roszczeniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, której współwłaścicielem był spadkodawca. Roszczenie o zwrot nieruchomości jest prawem majątkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Następcy prawni osoby wywłaszczonej uzyskują przysługujące jej prawo majątkowe w tym zakresie na zasadzie sukcesji uniwersalnej wynikającej z zapisu art. 922 § 1 k.c. Zatem na spadkobiercach ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego o nabyciu praw do spadku. W przypadku nabycia majątku spadkodawcy w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku – art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 tej ustawy, w przypadku nabycia, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, a następnie nabycie to stwierdzono pismem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma. Jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. Podstawę opodatkowania – zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy – stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podwójne obywatelstwo a zwolnienie podatkowe

Posiadam podwójne obywatelstwo (USA i Polska). Rok temu sprzedałam mieszkanie odziedziczone kilka miesięcy wcześniej po rodzicach. Wystąpiłam...

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn

W 1990 roku otrzymałam spadek po mamie – część domu. W 2007 roku dowiedziałam się, że w masę spadkową po mamie wchodziła również...

Podatek spadkowy wyliczony przez urząd skarbowy

Mój teść zmarł w 2002 r. Jedynym spadkobiercą została żona. Sąd wydał postanowienie o przyznaniu jej działki w lutym 2008 r. (wtedy się...

Jak niskim kosztem odkupić połowę nieruchomości od spadkobiercy?

W zeszłym roku zmarł dziadek, dom odziedziczył mój ojciec i jego brat. Tata chce mi oddać swoją część, a drugą połowę, należącą do wuja,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »