Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z identyfikacją źródła przychodów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-02-01

Mam problem z identyfikacją źródła przychodów i tym samym z ustaleniem obowiązków podatkowych. Tancerka–artystka, będąca „wolnym strzelcem”, podpisuje kontrakty z zagranicznymi teatrami, agencjami w Europie – niewykluczone, że taki kontrakt będzie również podpisany z polskimi podmiotami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 9, źródłami przychodów są m.in.

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcza;

9) inne źródła.

W teorii przychody z opisanej przez Panią aktywności będą kwalifikować się do jednego z wyżej wymienionych źródeł w zależności od szczegółów stanu faktycznego, jaki może mieć miejsce.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ustawodawca wyjaśnia, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (wystarczy, ze spełnia jeden z tych warunków). Natomiast te osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zasadą jednak jest jak Pani widzi, że niezależnie od tego czy przychód zakwalifikujemy do źródła działalność wykonywana osobiście czy do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, czy też jako dochód z innego źródła – przychód taki podlega opodatkowaniu w Polsce, jeśli przepisy szczególne lub umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która będzie miała w określonym przypadku zastosowanie, nie stanowi inaczej.

W takim jak Pani przypadku, czyli, tam gdzie zachodzi wątpliwość co do źródła przychodu, organy podatkowe w pierwszej kolejności sprawdzają, czy nie wypełnia Pani swymi działaniami definicji działalności gospodarczej, tj. czy taka działalność usługowa jest prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, a z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT. Zakładając, że świadczyć będzie Pani usługi poza działalnością gospodarczą i nie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności, to będziemy mieć do czynienia, w mojej ocenie, nie z innymi źródłami, nie z działalnością gospodarczą, a z tzw. działalnością wykonywaną osobiście.

Zgodnie z artykułem 13 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się tak przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej jak i ew. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 9).

W mojej zatem ocenie tancerka winna rozliczać swoje dochody na terytorium Polski, czyli w miejscu zamieszkania, ze źródła działalność wykonywana osobiście, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która do danego konkretnego przychodu mieć będzie zastosowanie, nie zmienia tej zasady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »