Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-16

W 1990 roku otrzymałam spadek po mamie – część domu. W 2007 roku dowiedziałam się, że w masę spadkową po mamie wchodziła również część innego domu. Obecnie wszyscy spadkobiercy tego domu, również ja, chcemy ten dom sprzedać. Notariusz żąda ode mnie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od spadku. Nie zapłaciłam podatku od nabycia części tego domu, ponieważ nie wiedziałam, że wchodzi on w masę spadkową. W 2007 roku nikt nie poinformował mnie o konieczności wniesienia kwoty podatku. Dom był wówczas zamieszkały przez moją krewną, której wcześniej nie znałam. Nie wiedziałam o istnieniu krewnych ani też przedmiotowego domu. Co mam zrobić z tym podatkiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku; a jeżeli nabycia nie zgłoszono do opodatkowania i stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Jednak przed 2007 rokiem brzmienie ostatniej z ww. zasad było inne i do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2006 r. Wskazać tu wypada, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), więc w Pani przypadku miało miejsce w 1990 r.

W 2006 r. art. 6 ust. 4 zdanie ostatnie stanowił, że gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Jak widać dotyczyła ta zasada jedynie darowizn, a nie jak obecnie każdego nabycia.

Zatem decydujące znaczenia dla sprawy ma data w której wydano postanowienie stwierdzające nabycie spadku, jak się domyślam miało to miejsce w 2007 roku lub wcześniej, albowiem zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Tym samym, jeśli upłynęło 5 lat od końca roku w którym stwierdzono nabycie spadku organ nie może już wydać decyzji ustalające zobowiązanie (czyli nie może ono powstać). Wymogiem ustawy jest, że gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, ma być zbycie m.in. rzeczy uzyskanych tytułem dziedziczenia notariusz może taki akt sporządzić tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Z orzecznictwa wynika, iż ww. określenie „zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia” obejmuje także przypadki, w których zobowiązanie podatkowe nie powstało wskutek niedoręczenia w terminie (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2164/11 ). Ponadto w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. (sygn.: I SA/Kr 2089/10) czytamy, że „Również w momencie, kiedy przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo w oparciu o art. 306a § 2 pkt 1 o.p. wydać w tym zakresie odpowiednie zaświadczenie”.

Reasumując, uważam że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać na skutek wydania decyzji (o ile prawdziwa jest moja hipoteza o tym, że stwierdzenia nabycia spadku miało miejsce ponad 5 lat temu) i winna Pani wystąpić do US o wydanie zaświadczenia, że przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Takie zaświadczenie przedstawi Pani notariuszowi, co umożliwi sprzedaż.

Kończąc dodam jeszcze, że nie da się zrzec spadku, gdy spadkodawca już nie żyje, albowiem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim (umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »