Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-01-16

W 1990 roku otrzymałam spadek po mamie – część domu. W 2007 roku dowiedziałam się, że w masę spadkową po mamie wchodziła również część innego domu. Obecnie wszyscy spadkobiercy tego domu, również ja, chcemy ten dom sprzedać. Notariusz żąda ode mnie zaświadczenia o uiszczeniu podatku od spadku. Nie zapłaciłam podatku od nabycia części tego domu, ponieważ nie wiedziałam, że wchodzi on w masę spadkową. W 2007 roku nikt nie poinformował mnie o konieczności wniesienia kwoty podatku. Dom był wówczas zamieszkały przez moją krewną, której wcześniej nie znałam. Nie wiedziałam o istnieniu krewnych ani też przedmiotowego domu. Co mam zrobić z tym podatkiem?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku; a jeżeli nabycia nie zgłoszono do opodatkowania i stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Jednak przed 2007 rokiem brzmienie ostatniej z ww. zasad było inne i do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2006 r. Wskazać tu wypada, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), więc w Pani przypadku miało miejsce w 1990 r.

W 2006 r. art. 6 ust. 4 zdanie ostatnie stanowił, że gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstawał z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny. Jak widać dotyczyła ta zasada jedynie darowizn, a nie jak obecnie każdego nabycia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem decydujące znaczenia dla sprawy ma data w której wydano postanowienie stwierdzające nabycie spadku, jak się domyślam miało to miejsce w 2007 roku lub wcześniej, albowiem zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

– zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Tym samym, jeśli upłynęło 5 lat od końca roku w którym stwierdzono nabycie spadku organ nie może już wydać decyzji ustalające zobowiązanie (czyli nie może ono powstać). Wymogiem ustawy jest, że gdy przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, ma być zbycie m.in. rzeczy uzyskanych tytułem dziedziczenia notariusz może taki akt sporządzić tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Z orzecznictwa wynika, iż ww. określenie „zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia” obejmuje także przypadki, w których zobowiązanie podatkowe nie powstało wskutek niedoręczenia w terminie (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2164/11 ). Ponadto w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. (sygn.: I SA/Kr 2089/10) czytamy, że „Również w momencie, kiedy przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo w oparciu o art. 306a § 2 pkt 1 o.p. wydać w tym zakresie odpowiednie zaświadczenie”.

Reasumując, uważam że zobowiązanie podatkowe nie może już powstać na skutek wydania decyzji (o ile prawdziwa jest moja hipoteza o tym, że stwierdzenia nabycia spadku miało miejsce ponad 5 lat temu) i winna Pani wystąpić do US o wydanie zaświadczenia, że przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn. Takie zaświadczenie przedstawi Pani notariuszowi, co umożliwi sprzedaż.

Kończąc dodam jeszcze, że nie da się zrzec spadku, gdy spadkodawca już nie żyje, albowiem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim (umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup połowy domu od teściowej a podatek

Żona po ślubie sprzedała swoje (wyłącznie) mieszkanie panieńskie za kwotę 90 tys. zł i zadeklarowała zakup kolejnej nieruchomości, by uniknąć...

Wspólny zakup mieszkania, ale zapłata tylko z konta partnera

Razem ze swoją dziewczyną chcemy kupić mieszkanie na rynku wtórnym. Chcemy oboje być współwłaścicielami tego mieszkania. Zapłata za mieszkanie byłaby...

Co nie podlega podatkowi od darowizn?

Czy przelewy, które otrzymuję od siostry, muszą być opodatkowane? Czy dotyczy to kwot powyżej 10 tys. zł z ostatniego roku? Jak obliczyć kwotę,...

Podwójne obywatelstwo a zwolnienie podatkowe

Posiadam podwójne obywatelstwo (USA i Polska). Rok temu sprzedałam mieszkanie odziedziczone kilka miesięcy wcześniej po rodzicach. Wystąpiłam...

Podatek spadkowy wyliczony przez urząd skarbowy

Mój teść zmarł w 2002 r. Jedynym spadkobiercą została żona. Sąd wydał postanowienie o przyznaniu jej działki w lutym 2008 r. (wtedy się...

Jak niskim kosztem odkupić połowę nieruchomości od spadkobiercy?

W zeszłym roku zmarł dziadek, dom odziedziczył mój ojciec i jego brat. Tata chce mi oddać swoją część, a drugą połowę, należącą do wuja,...

Prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości

Masę spadkową stanowi prawo do roszczeń o zwrot znacjonalizowanej nieruchomości. Czy podlega ono opodatkowaniu? Czy podatek będzie należy przy...

Sprzedaż samochodu otrzymanego darowizną od ojca

Ojciec podarował mi samochód. Po jakim czasie mogę go sprzedać, żeby nie zapłacić podatku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »