Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie samochodu ciężarowego do działalności żony

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-02-21

Jesteśmy małżeństwem. Ja prowadzę działalność jako osoba fizyczna i mam zakupiony dwa lata temu używany samochód ciężarowy. Moja żona ma również działalność na siebie. Od pół roku mamy podpisaną rozdzielność majątkową. Samochód, który jest zarejestrowany na moją firmę, bardziej przydatny będzie żonie i chcę jej go przekazać, tylko nie wiem, jak to zrobić. Czy sprzedać, czy zastosować darowiznę? Chodzi oczywiście o zminimalizowanie kosztów podatkowych związanych z tą operacją. Zaznaczę też, że jesteśmy w trakcie rozwodu i nie wiem, jak taka operacja wpłynie na ewentualny późniejszy podział majątku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie samochodu ciężarowego do działalności żony

Składniki majątku wspólnego a rozdzielność majątkowa

W opisie sprawy wskazał Pan, że samochód zakupił dwa lata temu. Natomiast rozdzielność majątkowa została ustanowiona pół roku temu. Zakładam zatem, że mamy do czynienia z umową rozdzielności majątkowej, która nie działa wstecz i obejmuje składniki nabyte po ustanowieniu rozdzielności (chyba że sądownie ustanowiono rozdzielność majątkową z datą wsteczną). W rezultacie samochód nabyty dwa lata temu jest jeszcze objęty wspólnością majątkową małżeńską (ponieważ zostały nabyty jeszcze przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej).

Stosownie zaś do treści art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność majątkowa małżeńska ma charakter bezudziałowy, co oznacza, że każdy z małżonków ma prawa do całości danej rzeczy na równych prawach (jest to tzw. współwłasność łączna).

Konsekwencją istnienia współwłasności łącznej jest to, że jeden małżonek nie może sprzedać czy darować drugiemu małżonkowi rzeczy objętej wspólnością małżeńską, ponieważ każdy z małżonków jest właścicielem całości danej rzeczy. W rezultacie przeniesienie prawa do dysponowania środkiem trwałym nabytym do majątku wspólnego, który był wykorzystywany w działalności męża, a ma być używany przez żonę, powinno nastąpić w formie przeniesienia władztwa nad rzeczą. Zdaniem organów podatkowych nie może być w tym przypadku mowy o sprzedaży, darowiźnie czy też innej umowie pomiędzy małżonkami. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 15 stycznia 2008 r., nr ILPB1/415-140/07-2/AMN:

„Stosunki majątkowe między małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Listę przedmiotów majątkowych stanowiących odrębny majątek każdego z małżonków zawiera art. 33 ww. ustawy. Zatem, jeśli samochód został nabyty w czasie trwania wspólności ustawowej i nie stanowi odrębnego majątku danego małżonka, stanowi on dorobek małżonków bez względu na to czy został zakupiony na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków, czy też dla celów prywatnych. Nie ma również znaczenia na którego z małżonków został wystawiony dowód zakupu oraz dokonana rejestracja.

Zawieranie z małżonką umowy kupna–sprzedaży, czy też umowy najmu samochodu, nabytego w czasie trwania małżeństwa ze wspólnych środków jest bezprzedmiotowe, bowiem przedmiot ten stanowi wspólność ustawową małżeńską (łączną).

W związku z tym, iż wykorzystywane środki trwałe objęte są wspólnością majątkową małżeńską, to zgodnie z art. 43 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ponadto przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych dopuszczają formę współwłasności majątku współmałżonków wykorzystujących składnik majątku w odrębnie prowadzonej działalności gospodarczej i określają sposób ustalenia ich wartości początkowej”.

Przekazanie samochodu ciężarowego do działalności drugiego małżonka jest neutralne podatkowo

Powyższe powoduje, że przekazanie pojazdu objętego współwłasnością małżeńską pomiędzy małżonkami będzie neutralne podatkowo. Przekazanie samochodu z działalności gospodarczej jednego z małżonków do działalności gospodarczej drugiego z małżonków nie spowoduje przychodu po stronie małżonka przekazującego środek trwały, gdyż jako małżeństwo oboje małżonkowie są współwłaścicielami przedmiotowego samochodu.

Pozostaje jedynie do wyjaśnienia kwestia dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych. W tym zakresie wskazać należy, że małżonek przejmujący środek trwały powinien kontynuować przyjętą metodę amortyzację oraz uwzględnić dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. Jeżeli składnik majątku został już całkowicie zamortyzowany, żona nie będzie mogła go amortyzować na nowo.

Powyższe postępowanie potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13.06.2011 r. nr ITPB1/415-284/11/RR wskazując:

„(…) W przypadku, gdy jeden z małżonków przejmie do swojej działalności składnik majątkowy wykorzystywany wcześniej (amortyzowany) w działalności współmałżonka, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) współmałżonka wykorzystującego dotychczas ten składnik w swojej działalności gospodarczej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zmiany działalności wykonywanej samodzielnie przez jednego z małżonków na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego z małżonków. Małżonek przejmujący składnik majątkowy wykorzystywany dotychczas w działalności gospodarczej współmałżonka powinien – jeśli wartość początkowa środka trwałego nie została jeszcze w pełni zamortyzowana - dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez współmałżonka wykorzystującego dotychczas tenże składnik”.

Przesunięcie składnika majątku z jednej firmy do drugiej należy udokumentować protokołem przekazania.

Jeżeli środek trwały stanowi współwłasność małżonków, każdy z nich ma prawo wykorzystywać go dla potrzeb prowadzonej przez siebie odrębnie działalności gospodarczej i zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności, bez potrzeby sporządzania pomiędzy małżonkami umowy.

Kontynuacja amortyzacji środka trwałego – samochodu ciężarowego

Z przedstawionego stanu prawnego wynika zatem, że drugi z małżonków ma prawo amortyzować składniki majątku bez potrzeby ich odkupowania (stanowią one bowiem jego współwłasność), które uprzednio były wprowadzone do ewidencji (wykazu) u pierwszego z małżonków. Dokonując odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej takich środków trwałych, ustalonej w wysokości określonej w ewidencji pierwszego małżonka – drugi z małżonków uwzględnia dotychczasową wysokość odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez pierwszego.

Dochód z tytuły podziału majątku wspólnego

Dodatkowo z opisu sprawy wynika, że jeszcze nie dokonali Państwo podziału majątku. Zakładam, że po podziale majątku wspólnego przedmiotowy samochód pozostanie w majątku żony. W tym miejscu chciałbym zatem zwrócić Pana uwagę na treść art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, zgodnie z którym „przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej”. W efekcie dochód z tytułu podziału wspólnego majątku jest dochodem nieopodatkowanym. Podobny stan faktyczny rozpatrzył Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 10.05.2011 r., nr ITPB1/415-204b/11/AD:

„Trzeba w tym miejscu ponownie wskazać, iż podział majątku nie stanowi nabycia rzeczy (nieruchomości), tylko wtedy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym małżonkom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat”.

Podsumowując powyższe, zakładając, że samochód został nabyty w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej:

  • przekazanie składnika z Pana firmy do firmy małżonki następuje przy pomocy protokołu przekazania i jest to czynność neutralna podatkowo;
  • małżonka kontynuuje dotychczasowe odpisy amortyzacyjne i stosuje wybraną metodę amortyzacji;
  • jeżeli w wyniku podziału majątku żona otrzyma samochód na swoją wyłączną własność i wartość tego pojazdu będzie mieściła się w przypadającym jej udziale, to również nie powstanie obowiązek podatkowy.

Podatek VAT przy przekazaniu samochodu ciężarowego do działalności żony

Na koniec jeszcze temat związany z podatkiem VAT, jeżeli był odliczony przy zakupie samochodu ciężarowego. W przypadku ustawy VAT małżonkowie są traktowani jako osobni podatnicy (niezależnie od tego, jaki ustrój majątkowych ich łączy). W tym zakresie znajdzie zastosowanie art. 7 ust. 2 ustawy VAT, który wskazuje, że jeżeli przy nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to w przypadku nieodpłatnego przekazania mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną. W konsekwencji darowizna samochodu, od której odliczono podatek VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »