Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie pieniędzy za darowiznę

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-01

Chcę moje mieszkanie przekazać mojemu bratu darowizną, aby nie musiał płacić podatku. Potrzebuję jednak gotówki na zakup nowego mieszkania. Ustaliliśmy, że brat przekaże mi gotówkę w wysokości równowartości mieszkania (zgodnie z danymi z aktu notarialnego). Czy taka operacja jest całkowicie zgodna z przepisami? Czy takie transakcje podlegaj jakimś opłatom? Czy urząd skarbowy nie dopatrzy się jakiejś nieprawidłowości?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Oceniając każdą czynność przez Pana opisaną jako darowiznę, odrębnie oczywiście, należałoby napisać, że nic nie stoi na przeszkodzie, by każdą z nich uznać za darowiznę właśnie. To pozwoliłoby każdej z nich korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (przy zachowaniu odpowiednich warunków opisanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn). Niemniej jednak, oceniając opisane czynności wspólnie widać, że mamy de facto do czynienia ze sprzedażą, skoro przenosi Pan na brata własność mieszkania w zamian za środki pieniężne, to nie jest to darowizna, gdyż przeniesienie prawa własności nie ma charakteru bezpłatnego.

W praktyce takie „wymienne” darowizny mogą nie wzbudzić podejrzeń organów podatkowych, ale może być także przeciwnie. Tym samym, np. w postępowaniu podatkowym, organ, badając opisane zdarzenia, może kierować się art. 199a Ordynacji podatkowej, który stanowi w § 1, iż organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej (§2), co oznacza, że zobowiązania podatkowe winna zrodzić prawdziwa, ukryta czynność, a nie czynność w pewnym sensie pozorowana. W przypadku, gdy organ uzna, iż wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy wystąpi do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa (art. 199a §3 Ordynacji).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie istnieje więc prosta odpowiedź na Pana pytanie, bowiem rodzeństwo może dokonać wzajemnych darowizn, ale istnieje ryzyko, że organ podatkowy będzie chciał uznać je, w opisanej sytuacji, za sprzedaż.

Darowizny, o które Pan pyta, co do zasady podlegają opodatkowaniu, lecz (przy spełnieniu warunków) korzystają ze zwolnienia. W przypadku darowizny nieruchomości, jako że ma ona formę aktu notarialnego, zwolnienie przysługuje z mocy prawa i nie trzeba wykonywać dodatkowych czynności. W przypadku darowizny pieniężnej jest inaczej, a mianowicie na mocy art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwolnione jest od tego podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

  • zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2),
  • a gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Obdarowany zatem – by skorzystać ze zwolnienia – musi złożyć w terminie 6 miesięcy od daty np. przelewu zgłoszenie SD-Z2 i udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »