Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przelew na konto dewelopera bezpośrednio dokonany przez mojego ojca

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-12 • Aktualizacja: 2021-12-17

Tata przelał ze swojego rachunku na konto dewelopera – zrobił to bezpośrednio, zamiast najpierw przelać je mnie. W dokumentach mieszkania widnieję jako jedyny właściciel. Jak rozwiązać ten problem, skoro pani w US twierdzi, że teraz trzeba zapłacić podatek od darowizny? O co chodzi w tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelew na konto dewelopera bezpośrednio dokonany przez mojego ojca

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 2015 r., poz. 86 j.t ze zm) zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych (w tym zatem dzieci), jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:

obdarowani zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i

gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zatem by obdarowany syn mógł skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny, druk SD-Z2, ale jednocześnie udokumentować otrzymanie środków w wymieniony sposób, tj. np. dowodem przekazania na rachunek płatniczy. W przypadku niespełnienia warunków zwolnienia nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Brak udokumentowania otrzymanych środków przez obdarowanego

Odpowiadając zatem na Pana pytanie „o co chodzi”, chodzi o to, że warunkiem zwolnienia przy darowiźnie pieniężnej pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest co do zasady udokumentowanie otrzymania środków przez obdarowanego:

dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy,

dowodem przekazania na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub

przekazem pocztowym.

Pan nie może przedstawić takiego dowodu, więc co do zasady Pani z US ma rację. Zapadają przed sądami wyroki, które w pewnym sensie rozszerzają prawo do zwolnienia na przypadki jak Pan, tj. gdy wpłaty dokonano na rachunek np. dewelopera (trudno będzie jednak Panu przekonać do takiej wykładni organ podatkowy). Przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2011 r.:

„Warunek o jakim mowa w art. 4a u.p.s.d. tj. przekazania środków na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, jest wymogiem wyłącznie technicznym, związanym z przewidzianą przez ustawodawcę potrzebą udokumentowania faktycznego przeprowadzenia darowizny; warunek ten nie może być utożsamiany z istotą przedmiotowego zwolnienia podatkowego. Wprowadzając ten wymóg ustawodawcy nie chodziło przecież o przysporzenie korzyści bankom czy też spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym i poczcie - ale o preferowanie faktycznego dokonywania darowizny pomiędzy oznaczonymi członkami rodziny. Sąd podziela pogląd, że wprowadzona przez ustawodawcę konieczność potwierdzenia otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy jest jedynie niezręcznością sformułowania i to w zakresie marginalnym jakim jest wprowadzony wymóg natury technicznej, bowiem z samej istoty zwolnienia można powyższe zamiary ustawodawcy wyinterpretować.”

Podobnie Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 października 2010 r. (sygn. akt II FSK 981/09), gdzie czytamy, że „wpłata dokonana na konto dewelopera spełnia wymogi zawarte w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., ponieważ przelew dokonywany jest w związku z umową łączącą dewelopera z obdarowanym, a nie dewelopera z darczyńcą. Dokonanie tej wpłaty przez darczyńcę zamiast obdarowanego na konto dewelopera ze szczegółowym określeniem tytułu tej wpłaty jest tylko ominięciem zbędnego pośrednika, przy pełnym zachowaniu celu ustanowionego przepisu. Cel ten zostanie osiągnięty także w przypadku udokumentowania darowizny środków pieniężnych dowodem ich przekazania na rachunek bankowy należący do innego – niż obdarowany – podmiotu, ale na jego rzecz”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »