Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny mieszkania - co zrobić?

Autor: Katarzyna Siwiec

Przeoczyłem termin na złożenie zgłoszenia o nabyciu mieszkania w drodze darowizny od rodziców (SD-2). Czy w związku z tym pozostaje tylko rozliczenie się na zasadach ogólnych w zeznaniu rocznym, czy również należy złożyć zgłoszenie na druku SD-3? Jaka jest procedura krok po kroku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny mieszkania - co zrobić?

Termin na złożenie zeznania

Odpowiadając na Pana pytania, wyjaśniam, że zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2§5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.4”.Tylko złożenie zeznania w ustawowym terminie, tj. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny, skutkuje zwolnieniem nabycia rzeczy z podatku od spadków i darowizn.

Zobacz też: SD-Z2 termin złożenia

Przeoczenie terminu i utracenie zwolnienia z podatku

Termin ten jest terminem materialnoprawnym, a zatem w przypadku jego uchybienia nie podlega on przywróceniu (por. np. wyrok WSA w Łodzi z 12.8.2020 r., sygn. akt I SA/Łd 264/20). Konsekwencją powyższego jest to, że podatnik w razie niezachowania terminu do złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych na druku SD-Z2 traci możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, a w rezultacie, stosownie do brzmienia art. 4a ust. 3 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie przez niego rzeczy i praw podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.W dalszym ciągu zatem trzeba stosować ustawę o spadków i darowizn, a nie ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma zastosowanie do rozliczeń rocznych.

Zgłoszenie darowizny przez notariusza

Jeżeli jednak dostał Pan (został obdarowany) nieruchomość od rodziców, to musiał Pan ją otrzymać w formie aktu notarialnego i to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ obowiązek zgłoszenia darowizny nie nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Wynika to wprost z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

To nie na Panu, a na notariuszu w tej sytuacji spoczywa obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego.Tym samym nie musi Pan nic robić, bo zrobił to za Pana notariusz. Przesłanie przez niego aktu notarialnego do urzędu zastępuje złożenie przez Pana druku SD-Z2.

Zgodnie z art. 18 tej ustawy notariusze jako płatnicy przekazywać przekazywać w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika sporządzoną w formie papierowej albo w formie elektronicznej informację zawierającą treść aktów notarialnych lub dane z tych aktów dotyczące czynności m.in. darowizny.Dla spokoju tzw. sumienia może Pan tylko zapytać notariusza, czy wysłał akt do US, ale na pewno to zrobił, a Pan nie musi i nie musiał nic robić, wraz z przesłaniem umowy darowizny przez notariusza skorzystał Pan z dobrodziejstwa zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i żadnego podatku nie będzie musiał Pan płacić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info