Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzka do Kanady i zmiana rezydencji podatkowej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-10-16

Zamierzamy przeprowadzić się z mężem do Kandy. Mąż będzie tam pracował na etacie. Ja także zamierzam podjąć tam pracę. Posiadam z wyłącznego majątku w Polsce własnościowe mieszkanie, które będę utrzymywać (opłacać), posiadam także środki na koncie i w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Czy mój mąż może zmienić rezydencję podatkową, a ja nie? Jeśli oboje zmienimy rezydencję podatkową, to które państwo pobierze podatki od moich środków w banku polskim i ewentualnych zysków z funduszy? Dodam, że żadne z nas nie zamierza zrzec się polskiego obywatelstwa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu nie zamierza Pani przed wyjazdem sprzedać mieszkania ani zamknąć rachunku bankowego i wycofać środków z FIZ. Prawdopodobnie zachowa Pani w Polsce adres zamieszkania oraz adres zameldowania.

Rezydencja podatkowa nie jest sprawą prostą i bezdyskusyjną.

Stosownie do przepisów:

 1. Generalna zasada wg prawa obcego – jeśli ktoś przebywa w danym państwie ponad 183 dni w roku, to nabywa status rezydenta podatkowego i w tym kraju powinien rozliczyć wszelkie dochody, niezależnie od tego gdzie one powstały.
 2. Wg polskiego prawa:
  Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
  1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
  1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
  2.(uchylony).
  2a.Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).
  2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
  1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4)położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.”
 3. Przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska i Kanada.

Cytat z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 3.1.Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2. (uchylony).

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Polska zawarła z Kanadą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W Polsce na pewno będzie Pani dalej płacić podatek od nieruchomości związany z byciem właścicielem mieszkania.

Uzyskanie statusu podatnika bez ograniczenia w Polsce w opisywanej przez Panią sytuacji nie jest takie proste.

 

Polski fiskus uznaje, że podatnik, który nie zamieszkuje na terytorium (np.: od roku lub kilku lat) Rzeczpospolitej Polskiej i nie posiada centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce, a także nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, nie będzie objęty obowiązkiem podatkowym w kraju.

Poza Polską będzie Pani przegrzebywać dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym. Będzie Pani posiadać inne źródło dochodu w Polsce podlegające opodatkowaniu. To samo dotyczy Pani małżonka. Przy takim założeniu – w Polsce posiadać będzie Pani i małżonek wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy.

Na rezydencję podatkową mogą wpływać takie elementy, jak posiadanie lub zamknięcie polskich kont bankowych, sprzedaż nieruchomości w Polsce, brak innej rodziny w Polsce, do której podatnik zamierza w przyszłości na stałe wracać. „Tym samym za zmianą rezydencji mogą przemawiać posiadanie i otwarcie zagranicznego konta bankowego, zakup nieruchomości w celu mieszkalnym, inwestowanie zarobionych za granicą pieniędzy – za granicą, poza Rzecząpospolitą.”

W umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte są określenia takie jak „miejsce zamieszkania dla celów podatkowych”, co w rozumieniu tych umów określa „osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie”, a więc każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych.

Umowa Polski z Kanadą stanowi:

„Artykuł 4. Miejsce zamieszkania lub siedziba

1. W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza:

(a) każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, jednakże nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie; oraz

(b) to Państwo lub jego jednostkę terytorialną lub organy władz lokalnych lub jakąkolwiek agencję lub organ rządu tego Państwa, jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej.

2. Jeżeli, stosownie do postanowień ustępu 1, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas status tej osoby fizycznej określa się według następujących zasad:

(a) osobę fizyczną uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym ta osoba ma stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ta osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

(b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie, w którym Państwie osoba fizyczna ma ośrodek interesów życiowych albo nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, wówczas osobę tę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

(c) jeżeli osoba fizyczna przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, którego jest obywatelem; oraz

(d) jeśli osoba fizyczna jest obywatelem obu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.”

Artykuł 14. Dochody z pracy najemnej

1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułów 15, 17 i 18, pensje, płace oraz inne wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie.

2. Bez względu na postanowienia ustępu 1, wynagrodzenia uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie w związku z wykonywaniem pracy najemnej w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie, jeżeli:

 (a) odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w każdym dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym; i

(b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania ani siedziby w drugim Państwie; i

(c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim Państwie.”

Nie chcąc być nadal polskim rezydentem podatkowym bez ograniczenia:

 • nie powinna Pani (i małżonek) mieć w Polsce miejsca zamieszkania oraz miejsca prowadzenia swoich interesów,
 • nie powinna mieć Pani (i małżonek) adresu zamieszkania a jedynie adres do korespondencji,
 • nie powinna Pani (i małżonek) mówić, że ma zamiar na stałe zamieszkać w Polsce (przynajmniej na razie),
 • nie powinna Pani przebywać na terenie Polski w danym roku podatkowy więcej niż 183 dni kalendarzowe,
 • powinna Pani dokumentować zasady zamieszkiwania w Kanadzie (umowa najmu, zakup mieszkania, domu, otwarcie rachunków bankowych, zakup samochodu w Kanadzie, itp.).

Posiadanie rachunku bankowego w Polsce nie oznacza jeszcze podstawy do ustalenia, że jest Pani polskim rezydentem podatkowym bez żadnego ograniczenia. To samo dotyczy posiadania mieszkania oraz środków w FIZ. Ale połączenie tych elementów może spowodować, że fiskus uzna, że jest Pani nadal rezydentem od całości dochodów, a nie tylko rezydentem w ograniczonym zakresie.

Pani rachunek można zlikwidować, założyć rachunek w Kanadzie i wskazać go dla przekazywania środków z Funduszy.

Gdyby to Pani nie odpowiadało, może Pani pozostawić swój rachunek w takim stanie jak obecnie.

Działania (obronne) pozwoliłyby Pani na w pełni zasadne twierdzenie, że nie jest Pani zobowiązana do rozliczania się podatkowego w Polsce za dany rok kalendarzowy. Nie jest Pani (i małżonek) polskim rezydentem podatkowym w pełni, a jedynie w ograniczonym zakresie (od dochodów uzyskanych w Polsce).

Jeżeli przebywałaby Pani na terenie Polski w roku 2017 ponad 183 dni, to musiałaby Pani rozliczyć się z podatków w Polsce, nawet gdyby nie uzyskała Pani żadnego dochodu ze źródła położonego w Polsce.

Małżonek może zmienić rezydencję podatkową, Pani także. Wymagałoby to jednak powstania warunków ku temu, a nadto udowodnienie co najmniej faktu zamieszkiwania w Kanadzie, stałego pobytu, potraktowania Kanady jako centrum swoich interesów życiowych (przynajmniej w jakimś czasie).

Obecnie jako osoba mająca miejsca zamieszkania na terenie RP podlega Pani obowiązkowi podatkowemu w Polsce (posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych – ośrodek interesów życiowych) oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Taki stan powoduje, że w Polsce powinna Pani płacić podatek dochodowy od całych swoich dochodów tu uzyskanych.

Po przeprowadzce do Kanady będzie miała Pani dwa źródła przychodów położone w Polsce:

 • odsetki od środków na rachunku bankowym,
 • zyski z funduszy zamkniętych.

Jako że obydwa źródła położone są w Polsce, zatem bez względu na to, czy będzie Pani zamieszkiwać w Polsce, czy nie, dochody z tych źródeł będą opodatkowywane w Polsce (u źródła).

Jeżeli w danym roku kalendarzowym w Polsce nie będzie Pani zamieszkiwać w ogóle lub krócej niż 183 dni – podatki w Polsce będzie Pani płaciła tylko ze źródeł położonych w Polsce.

Dla dobra własnego oraz małżonka proszę rozważyć zwrócenie się o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dla zdarzenia przyszłego. A wszystko to po to, by uzyskać interpretację ustalająca, że oboje Państwo nie będziecie polskimi rezydentami podatkowymi z tytułu dochodów uzyskiwanych za granicami Polski w okresie pracy i pobytu w Kanadzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »