Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytu a podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-10-14

Mama przed śmiercią zaciągnęła dla mnie kredyt na mieszkanie, w którym zamieszkałam z dziećmi. Po śmierci mamy odziedziczyliśmy razem z bratem mamy mieszkanie własnościowe, w którym mieszkała sama, oraz moje mieszkanie obciążone kredytem. Po nabyciu spadku, ze względu na trudną sytuację finansową i obowiązek spłacania rat kredytu, musieliśmy z bratem sprzedać mamy mieszkanie. Swoją część ze sprzedaży przeznaczyłam na spłatę częściową kredytu, aby podołać samodzielnemu opłacaniu rat. Dowiedziałam się, że będę musiała odprowadzić od tej kwoty podatek z uwagi na to, że i mieszkanie i kredyt był na mamę. Czy jeśli zdeklaruję, że odpowiednią kwotę wydatkuję na cele mieszkaniowe w ciągu 2 kolejnych lat, będę mogła uniknąć odprowadzania podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Własność nieruchomości (mieszkań) spadkobiercy nabyli w dniu śmierci spadkodawczyni. Jeśli od końca roku, w którym zmarła spadkodawczyni, nie upłynęło pięć lat, przychód ze sprzedaży mieszkania przez spadkobiercę/spadkobierców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zakładam, że o takiej sytuacji Pani napisała w swoim pytaniu. Podatek płatny jest od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dalej jako ustawy o podatku dochodowym), a wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Podstawa obliczenia podatku (art. 30e) to dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw).

Zgodnie z art. 22 ust. 6d „za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn”.

Istnieje zwolnienie związane z wydatkami na własne cele mieszkaniowe, ustawodawca ustanowił je w art. 21 ust. 1 pkt 131, który stanowi, że „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Własne cele mieszkaniowe określa ustawodawca w art. 21 ust. 25 i tylko tam wymienione własne cele mieszkaniowe są celami dającymi prawo do zwolnienia. Jednym z takich są wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego (w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30) przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w art. 21 ust. 25, pkt 1 (czyli również na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie).

Reasumując, spłata własnego kredytu spełniającego powyższe wymogi może korzystać ze zwolnienia (musi to być kredyt zaciągnięty przez podatnika), nie może ze zwolnienia korzystać spłata kredytu zaciągniętego przez samego spadkobiercę, gdyż on nie jest tu podatnikiem z tytułu sprzedaży.

Rozliczenia podatku dokonuje się zeznaniem PIT-39 składnym do dnia 30 kwietnia następującego po roku podatkowym w którym miała miejsce sprzedaż.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »