Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychód z tytułu najmu terenu pod garaże

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-04-01

Spółdzielnia mieszkaniowa wydzierżawiła swoim mieszkańcom teren pod budowę garaży nie związanych z gruntem. Czy przychód z tytułu najmu terenu pod garaże korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy należy odprowadzić podatek?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Spółdzielnie mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy CIT wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W świetle powyższego przepisu, aby dany dochód mógł skorzystać z opisanego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

– dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

– dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

„1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe;

3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci);

4. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.”

W doktrynie przyjmuje się, że zasoby mieszkaniowe, to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Organy podatkowe na ogół powszechnie akceptują, że garaże stanowią element zasobów mieszkaniowych, o ile są przynależne członkom spółdzielni lub wspólnoty.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.399.2017.2.MS:

„W przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że w jego zasobach znajdują się zarówno lokale mieszkalne jak i lokale niemieszkalne (użytkowe) oraz garażowe.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy dochód uzyskiwany przez Wspólnotę z tytułu zaliczek uiszczanych przez właścicieli lokalu garażowego, którzy nie są właścicielami lokali mieszkalnych należy kwalifikować jako pochodzący z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy budynek należący do wspólnoty jest kwalifikowany jako mieszkalny.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia do opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy zauważyć, że kluczowe znaczenie dla zaliczenia określonego obiektu (pomieszczenia) do zasobów mieszkaniowych ma związek takiego obiektu (pomieszczenia) z lokalem mieszkalnym. Garaże mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku mieszkalnym lokali mieszkalnych. W przypadku natomiast, gdy garaże służą osobom trzecim, które nie posiadają tytułu własności lokali mieszkalnych w zasobach Wspólnoty, tracą one związek z celami mieszkaniowymi, a dochody Wnioskodawcy z tego tytułu pochodzą z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, w przypadku gdy garaże użytkowane są przez osoby, które nie są właścicielami lokali mieszkalnych nie będą mieściły się w ww. pojęciu zasobów mieszkaniowych, o których stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie mają związku z celami mieszkaniowymi. Tym samym, dochód z tego tytułu nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.”

Analogiczne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 06.02.2014 r., nr ILPB3/423-543/13-3/JG:

„Garaże mieszczą się bowiem w pojęciu zasobów mieszkaniowych jeśli są w określony sposób przypisane do znajdujących się w budynku lokali mieszkalnych albo użytkowane są przez mieszkańców lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni. Znaczenia w tym przypadku nie ma więc tytuł prawny do garażu, lecz jego związek z celami mieszkaniowymi.

Skoro więc garaże służą mieszkańcom lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych oraz wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały wybudowane, to stanowią zasób mieszkaniowy Spółdzielni. Zatem dochód powstały z tego tytułu, o ile zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast garaże użytkowane przez osoby niebędące mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej nie będą mieściły się w ww. pojęciu zasobów mieszkaniowych, o których stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie mają związku z celami mieszkaniowymi. Tym samym, dochód z tego tytułu nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a zatem nie może podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Ponadto należy zauważyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Powinna być więc interpretowana w sposób niezwykle precyzyjny i ścisły. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.”

W przedstawionym przez Panią problemie przedmiotem dzierżawy jest jednak grunt, a nie garaż. W tym zakresie udało mi się odnaleźć interpretację Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej z 02.10.2007 r., nr DP/423-5/07:

„W ocenie tutejszego organu podatkowego przychody z wynajmu przez Spółdzielnię na cele mieszkaniowe lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenia gospodarczego, garażu i gruntu znajdujących się w nieruchomości wspólnej stanowią przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Ewentualny dochód z tej działalności będzie podlegał, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu z podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia go (bez względu na termin wydatkowania) na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.”

Podsumowując powyższe, z pewnością można stwierdzić, że grunt, na którym mają zostać posadowione garaże ułatwiał będzie członkom spółdzielni korzystanie z budynku mieszkalnego oraz zapewni sprawne funkcjonowanie. W orzecznictwie organy podatkowe wielokrotnie podkreślały, że wynajem garaży stanowi gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi i korzysta z opisanego zwolnienia. Kierując się wykładnią funkcjonalną należy uznać, że także grunt znajdujący się w nieruchomości wspólnej pod budowę tych garaży powinien z tego zwolnienia korzystać.

Zastrzegam jednak, że powyższa kwestia nie wynika bezpośrednio z przepisów, lecz jest wynikiem dokonanej interpretacji. W celu uzyskania 100% pewności należy wystąpić o wydanie oficjalnej interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »