Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychód ze sprzedaży domeny internetowej – podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-01-13

Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Kilka dni temu sprzedałam portal internetowy (stworzony przeze mnie kilka lat temu) wraz z domeną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy powinnam zarejestrować umowę w urzędzie skarbowym? Czy przychód ze sprzedaży domeny internetowej jest opodatkowany? Jeśli tak, kiedy zapłacić podatek? Czy powinnam wykazać ten przychód w urzędzie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umów sprzedaży nie rejestruje się w urzędzie skarbowym, niezależnie od tego, co jest przedmiotem sprzedaży. Natomiast sprzedaż strony internetowej (niewytworzonej w działalności gospodarczej) jest przychodem ze źródła praw majątkowych, tj. art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

 

Opodatkowaniu podlega dochód, przychód pomniejsza się zatem o koszty jego uzyskania, tj. koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu zgodnie z art. 22 przywołanej ustawy (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy). Dochód należy wykazać (oraz opodatkować) w zeznaniu rocznym jako podlegający kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%).

 

Podobnie wskazuje w piśmie z dnia 7 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. IBPB2/415-1162/07/CJS): „przychód ze sprzedaży domeny internetowej wraz ze stroną WWW stanowić będzie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie zatem różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży a wartością nakładów poniesionych na stworzenie domeny internetowej wraz ze stroną WWW. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku uzyskiwania przez podatnika dochodów z praw majątkowych nie nakładają na podatników obowiązku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie zatem z art. 45 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. Stosownie do powyższego, dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym. W tym samym terminie, jak wynika z art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani wpłacić należny z tego tytułu podatek dochodowy, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Odnośnie do urzędu pracy, zgodnie z art.75 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.) bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł...

 

Opodatkowanie alimentów

Otrzymuję od byłego męża alimenty na siebie w wysokości 900 zł miesięcznie. W jaki sposób powinnam rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jako osoba fizyczna...

 

Rozliczenie artysty - malarza z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię internetową....

 

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody,...

 

Przychód z innych źródeł

W 2011 r. zawarłem umowę przedwstępną oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, wpłaciłem zaliczkę. Kilka tygodni temu jednak podpisałem akt...

 

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak, to jakie przyjąć koszty nabycia w opisanym poniżej przypadku?...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »