Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody z działalności przyjaciela na moim prywatnym koncie a kontrola skarbowa

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-11-30

Rok temu użyczyłem konta bankowego przyjacielowi, który rozpoczynał prowadzenie działalności gospodarczej. Po miesiącu wszedłem z nim w spółkę cywilną, a on wszystkie przychody swojej firmy (25 tys. zł.) z mojego konta ujawnił i opodatkował w swoim PIT-cie. Obecnie rozpoczęła się u mnie kontrola z urzędu skarbowego i zastanawiam się, jak urząd podejdzie do przychodów z prywatnego konta, które pochodziły z działalności mojego przyjaciela. Mój przyjaciel się z tego rozliczył, ale on nie ma kontroli tylko ja, a ja tych pieniędzy nie uwzględniłem w swoim zeznania podatkowym. Co mam zrobić w tej sytuacji? Obawiam się, że mogę zostać posądzony o ukrywanie dochodów, co nie jest prawdą. Księgowy rozłożył ręce i nie wie, co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tu prawidłową klasyfikacją, według działań organów podatkowych, będzie tzw. depozyt nieprawidłowy, bowiem nie istnieje coś takiego jak użyczenie rachunku bankowego. Zgodnie z Kodeksem cywilnym z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca (czyli w tym wypadku Pan) może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku (bez znaczenia jest, czy to czyni, fakt, że znajdują się na rachunku bankowym to umożliwia, co wynika z Prawa bankowego).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. [sygn. II FSK 1722/10] rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. [sygn. III SA/Po 108/10], gdzie podkreślono, że przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. Umowa depozytu nieprawidłowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% liczonych od wartości tego depozytu, a podatnikiem jest Pan jako właściciel rachunku bankowego. Zatem był Pan obowiązany zapłacić 2% podatku od wspomnianych 25 tys. zł do 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego i złożyć deklarację PCC. Odnośnie konsekwencji nieuczynienia tego – podatek wzrasta aż do 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się Pan na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Tym samym, jeśli na tę sytuację natrafi kontrola, będzie Pan musiał zapłacić 20% podatku i może Pan zostać ukarany np. grzywną za wykroczenie skarbowe na mocy Kodeksu karnego skarbowego.

By uniknąć wiążących się z niezapłaceniem i nierozliczeniem podatku w terminie konsekwencji karnoskarbowych wystarczy zazwyczaj złożyć, jednocześnie z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, tzw. czynny żal i zapłacić 2% podatku. O czynnym żalu więcej dowie się Pan tu: Czynny żal.

Czy w Pana przypadku pozwoli to na uniknięcie 20% stawki w miejsce 2%? To zależy, ponieważ u Pana już się trwa kontrola i znaczenie ma, czy organ uzna, że powołał się Pan na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego. Tu samo „powołanie” i „kontrolę” rozumie się różnie, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 listopada 2013 r. [I SA/Łd 871/13] sąd zauważa, że nie ma możliwości skutecznego złożenia samej deklaracji podatkowej w zakresie objętym kontrolą. Można by więc przyjąć, że jeśli kontrola dotyczy czegoś innego, ma inny zakres, mógłby Pan złożyć deklarację i zapłacić 2% podatku. Tu jednak również są pewne wątpliwości, bowiem w orzecznictwie wskazuje się, że: „ustawodawca nie wskazał zakresu czy też celu postępowań, o jakich mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c. Dla zastosowania normy zawartej w tym przepisie wystarczający był więc fakt, że skarżący powołał się na umowę pożyczki podczas kontroli prowadzonej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwrócić przy tym należy uwagę na treść art. 281 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Obowiązki te należy rozumieć przy tym szeroko zarówno w płaszczyźnie materialnego prawa podatkowego, jak i procedury podatkowej (por. (por.: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa; Oficyna Wydawnicza »UNIMEX«; Wrocław 2007 r.; str. 1057). W przepisie tym nie ma więc mowy o jakiejś konkretnej kontroli dotyczącej konkretnego zobowiązania podatkowego. Cel kontroli podatkowej został przez ustawodawcę zakreślony w sposób ogólny i tak też należy interpretować pojęcie »kontroli podatkowej«, o którym mowa w art. 7 ust. 5 pkt 1 u.p.c.c.” [wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 1636/11].

Mimo wątpliwości zasadnym wydaje się być zapłacenie 2% podatku i złożenie deklaracji wraz z czynnym żalem. Może to nie pozwolić na uniknięcie 20% stawki, lecz pozwoli uniknąć konsekwencji karnoskarbowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »