Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-10-23

W styczniu 2002 r. nabyłem ze znajomym nieruchomość. W 2007 r. została zniesiona współwłasność i zostałem jedynym właścicielem. Obecnie mogę sprzedać nieruchomość za 800 000 zł (kupiona za 100 000 zł). Jaki podatek od przychodu ze sprzedaży nieruchomości będę musiał zapłacić? Druga sprawa dotyczy spadku po matce. Nabyłem go orzeczeniem sądu w lutym 2007 r. w połowie (druga część należy do siostry). Urząd skarbowy nie naliczył nam podatku od spadku, pod warunkiem że w nieruchomości będzie prowadzona działalność w okresie 5 lat. Kiedy mogę zbyć swoją część siostrze, korzystając ze zwolnienia podatkowego?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W odniesieniu do nieruchomości nabytej w 2002 roku na współwłasność należałoby rozpatrywać odrębnie opodatkowanie od części nabytej przez Pana w roku 2002 (w tym zakresie przychody ze sprzedaży nieruchomości nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym) oraz odrębnie od części nabytej w ramach zniesienia współwłasności w roku 2007 (sprzedaż nieruchomości w tym zakresie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jeżeli nastąpi do końca 2012 roku). Wynika to z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

 

Zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości uzależnione są od daty jej nabycia (zakładam przy tym, że nie była ona wykorzystywana w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej) – jeżeli do nabycia drugiej części nieruchomości doszło w roku 2007, zastosowanie będą miały przepisy obowiązujące w tym zakresie w 2007 roku.

 

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku „od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy ego obliczania”. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

Koszty uzyskania przychodu (w przypadku odpłatnego nabycia) stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

 

Aby móc oszacować przybliżoną wartość podatku od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, musiałabym znać proporcje udziałów we współwłasności oraz dokładną treść umowy jej zniesienia (w celu oszacowania kosztów uzyskania przychodów).

 

Jeżeli chodzi o pytanie drugie, to nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części korzystało w 2006 roku (zakładam, że wtedy zmarła Pani matka) pod warunkiem, że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku, z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego.

 

Trudno jest mi wyrokować, kiedy nastąpiło przyjęcie spadku w Pana przypadku – zależy to między innymi od daty zgonu matki; jeżeli jednak orzeczenie sądu w tej sprawie było datowane na luty 2007 roku, 5-letni okres z pewnością już upłynął; może Pan więc według wszelkiego prawdopodobieństwa przekazać swoją część nieruchomości siostrze.

 

Abym mogła odpowiedzieć na Pana pytania konkretniej, musiałabym uzyskać więcej informacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »