Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rezygnacja z kasy fiskalnej po ograniczeniu działalności

Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-06-04

Prowadzę szkołę językową od kilku lat. W pewnym momencie zmuszony zostałem do zakupu kasy fiskalnej, ponieważ rozszerzyłem działalność o branżę turystyczną. Od roku jednak nie zajmuję się turystyką i zostały mi tylko języki obce. Zatem czy mogę zrezygnować z kasy fiskalnej? Jeśli nie, to czy mogę zakończyć działalność i otworzyć ponownie już bez kasy? Przecież nauka języków obcych zwolniona jest z obowiązku posiadania kasy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezygnacja z kasy fiskalnej po ograniczeniu działalności

Sprzedaż zwolniona z kasy fiskalnej – załącznik do rozporządzenia

W pierwszej kolejności wskażmy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej bez względu na wysokość osiąganych obrotów zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej jest sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pod pozycją 30 tego załącznika wymienione są „Usługi w zakresie edukacji” (o symbolu PKWiU ex 85) – z wyłączeniem:

· usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

· usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

· usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Według wyjaśnień GUS grupowanie PKWiU 85.59.19.0 „Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje m.in.: edukację, w której nie da się określić poziomu nauczania, usługi placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych.

Zwolnienie z kasy fiskalnej usług edukacyjnych w zakresie nauki języków obcych

Warto w tym miejscu zaprezentować pismo wydane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP1-3.4012.5.2021.2.MPE, z dnia 04.02.2021 r. mówiące o zwolnieniu ze stosowania kas rejestrujących w przypadku usług nauki języka:

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni założyła działalność w zakresie nauki języków obcych – pracuje w szkole językowej. Rok temu przez wakacje prowadziła działalność gastronomiczną, w związku z którą została podatnikiem VAT oraz zaopatrzyła się w kasę fiskalną. Od października 2019 r. nie prowadzi już działalności gastronomicznej, a jedynie naukę języka angielskiego (PKWiU – 85.59.11) na rzecz osób prywatnych. Płatności dokonywane są w całości przelewem na konto bankowe, w tytule przelewu wpisana jest miejscowość, w której działa Filia Szkoły Językowej, imię i nazwisko kursanta i miesiąc, za który dokonywana jest opłata. Wnioskodawczyni nie wykonuje czynności, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecnie jedyną czynnością, jaką wykonuje, jest prowadzenie szkoły językowej i nauka języka angielskiego. Na tle przedstawionego opisu stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą tego, czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z tytułu nauki języka angielskiego musi być ewidencjonowana na kasie rejestrującej, jeżeli zapłatę za świadczone usługi Wnioskodawczyni w całości otrzymuje na rachunek bankowy (firmowy). Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, świadcząc na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej usługi nauki języka angielskiego, sklasyfikowane w PKWiU – 85.59.11, przy czym płatności dokonywane są w całości przelewem na konto bankowe, a w tytule przelewu wpisana jest miejscowość, w której działa Filia Szkoły Językowej, imię i nazwisko kursanta i miesiąc, za który dokonywana jest opłata, ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży tych usług na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do końca 2021 r. Oprócz zwolnienia przedmiotowego na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia świadczone przez Wnioskodawczynię opisane we wniosku usługi sklasyfikowane w PKWiU – 85.59.11 mogą również korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 30 załącznika do rozporządzenia również nie dłużej niż do końca 2021 r. Zwolnienie to znajdzie zastosowanie bez względu na formę dokonanej zapłaty.”

Jak zatem widać, świadczenie usług edukacyjnych w zakresie nauki języków obcych jest zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej

Należy w tym miejscu zauważyć, że podatnicy mogą różnie kształtować strukturę prowadzonej sprzedaży, a co za tym idzie – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – mogą prowadzić zarówno czynności objęte zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak i czynności nieobjęte tym zwolnieniem.

Jeżeli zatem podatnik będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych, która jest wyłącznie zwolniona od podatku, to dalsze posiadanie kasy fiskalnej jest nieuzasadnione. W takim przypadku rezygnacja ze stosowania kasy fiskalnej jest możliwa, co zresztą potwierdzają interpretacje podatkowe np. Pismo z dnia 4.03.2015 r. wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, ITPP1/443-1533/14/AJ.

W takim przypadku należy sięgnąć do treści § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, gdzie możemy przeczytać, że w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);

2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;

4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Podsumowując: w mojej ocenie nie ma potrzeby zamykania i ponownego otwierania działalności gospodarczej. Organy podatkowe dopuszczają możliwość rezygnacji z prowadzenia kasy fiskalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »