Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie ryczałtem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-03

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta usługa uniemożliwia mi dalsze rozliczanie ryczałtem?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

W kwestii rozliczania ryczałtem decydujące są kody, a dokładniej przyporządkowanie świadczonej usługi do kodów, które zostały zamieszczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co wynika wprost z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Od 1 stycznia 2011 każdą aktywność gospodarczą traktujemy jak czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 207, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 1. prowadzenia aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

  – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki”.

Ani na podstawie art. 8, ani załącznika nr 2 do ustawy nie da się wywieść wniosku, iż samo świadczenie usługi na rzecz spółdzielni powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem.

Zastanowić się Pan musi, jaką dokładnie wykonał usługę i jak zakwalifikować ją na gruncie PKWiU. Może i powinien Pan zrobić to samodzielnie, jednak w razie wątpliwości, by uniknąć arbitralności organów podatkowych, winien Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Szczegóły znajdzie Pan tu: http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm.

Nie istnieje kod PKWiU, który wprost przyporządkowany jest do opisanej usługi. Z Pana krótkiego opisu wnioskuję, iż usługę, którą Pan wyświadczył, można klasyfikować jako PKWiU 71.20.13.0 – Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych. Niestety taka klasyfikacja powoduje utratę prawa do ryczałtu, bowiem usługi z grupy PKWiU 71 wyłączone są z opodatkowania ryczałtem (pozycja 32 załącznika nr 2).

Problematyczne jest, czy wykonaną usługę można klasyfikować jako PKWiU 43.21.10.2 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych.

Pozwolę sobie przytoczyć analizę dokonaną przez Marka Jurka:

„W art. 4 ust. 1 u.z.p.d. pojęcie »działalności usługowej« zdefiniowane zostało jako pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w analizowanym przypadku.

Jak już wyżej wskazałem, przepisy u.z.p.d. nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Zgodnie z powołanym przepisem przez:

1) roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

2) obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

3) budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak (m.in.): drogi, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, itp.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 41–43 tej klasyfikacji” (M. Jurek, Vademecum Doradcy Podatkowego, 181518).

Klasyfikacja jako PKWiU 43.21.10.2, jako niewyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu, pozwoliłaby kontynuować rozliczanie ryczałtem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak...

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m 2 . Na zakup nieruchomości...

Czy muszę sporządzić PIT-8C?

Mam własną działalność gospodarczą. Prowadzę serwis internetowy. Poprzez ten serwis użytkownicy mogą zarabiać pieniądze za wykonywanie różnego rodzaju...

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu?

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu? Chodzi o miesięczne składki na ubezpieczenie dla pracowników, ich rodzin oraz jedynego udziałowca...

Korekta CIT-8

Nasza firma jest podatnikiem podatku od osób prawnych, odprowadzamy podatek w zaliczkach. W wyniku błędnych wyliczeń podatku w zaliczkach nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »