Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie ryczałtem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-07-03

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta usługa uniemożliwia mi dalsze rozliczanie ryczałtem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W kwestii rozliczania ryczałtem decydujące są kody, a dokładniej przyporządkowanie świadczonej usługi do kodów, które zostały zamieszczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co wynika wprost z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Od 1 stycznia 2011 każdą aktywność gospodarczą traktujemy jak czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 207, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 1. prowadzenia aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

  – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki”.

Ani na podstawie art. 8, ani załącznika nr 2 do ustawy nie da się wywieść wniosku, iż samo świadczenie usługi na rzecz spółdzielni powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem.

Zastanowić się Pan musi, jaką dokładnie wykonał usługę i jak zakwalifikować ją na gruncie PKWiU. Może i powinien Pan zrobić to samodzielnie, jednak w razie wątpliwości, by uniknąć arbitralności organów podatkowych, winien Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Szczegóły znajdzie Pan tu: http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm.

Nie istnieje kod PKWiU, który wprost przyporządkowany jest do opisanej usługi. Z Pana krótkiego opisu wnioskuję, iż usługę, którą Pan wyświadczył, można klasyfikować jako PKWiU 71.20.13.0 – Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych. Niestety taka klasyfikacja powoduje utratę prawa do ryczałtu, bowiem usługi z grupy PKWiU 71 wyłączone są z opodatkowania ryczałtem (pozycja 32 załącznika nr 2).

Problematyczne jest, czy wykonaną usługę można klasyfikować jako PKWiU 43.21.10.2 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych.

Pozwolę sobie przytoczyć analizę dokonaną przez Marka Jurka:

„W art. 4 ust. 1 u.z.p.d. pojęcie »działalności usługowej« zdefiniowane zostało jako pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w analizowanym przypadku.

Jak już wyżej wskazałem, przepisy u.z.p.d. nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Zgodnie z powołanym przepisem przez:

1) roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

2) obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

3) budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak (m.in.): drogi, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, itp.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 41–43 tej klasyfikacji” (M. Jurek, Vademecum Doradcy Podatkowego, 181518).

Klasyfikacja jako PKWiU 43.21.10.2, jako niewyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu, pozwoliłaby kontynuować rozliczanie ryczałtem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »