Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie ryczałtem

Autor: Aleksander Słysz

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta usługa uniemożliwia mi dalsze rozliczanie ryczałtem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie ryczałtem

Kiedy stosuje się opodatkowanie w formie ryczałtu?

W kwestii rozliczania ryczałtem decydujące są kody, a dokładniej przyporządkowanie świadczonej usługi do kodów, które zostały zamieszczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), co wynika wprost z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Od 1 stycznia 2011 każdą aktywność gospodarczą traktujemy jak czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 207, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 1. prowadzenia aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
 5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

  – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki”.

Ani na podstawie art. 8, ani załącznika nr 2 do ustawy nie da się wywieść wniosku, iż samo świadczenie usługi na rzecz spółdzielni powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem.

Utrata prawa do ryczałtu

Zastanowić się Pan musi, jaką dokładnie wykonał usługę i jak zakwalifikować ją na gruncie PKWiU. Może i powinien Pan zrobić to samodzielnie, jednak w razie wątpliwości, by uniknąć arbitralności organów podatkowych, winien Pan wystąpić z wnioskiem o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Szczegóły znajdzie Pan tu: http://www.stat.gov.pl/lodz/223_PLK_HTML.htm.

Nie istnieje kod PKWiU, który wprost przyporządkowany jest do opisanej usługi. Z Pana krótkiego opisu wnioskuję, iż usługę, którą Pan wyświadczył, można klasyfikować jako PKWiU 71.20.13.0 – Usługi w zakresie badań i analiz zintegrowanych systemów mechanicznych i elektrycznych. Niestety taka klasyfikacja powoduje utratę prawa do ryczałtu, bowiem usługi z grupy PKWiU 71 wyłączone są z opodatkowania ryczałtem (pozycja 32 załącznika nr 2).

Problematyczne jest, czy wykonaną usługę można klasyfikować jako PKWiU 43.21.10.2 – Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych.

Pozwolę sobie przytoczyć analizę dokonaną przez Marka Jurka:

„W art. 4 ust. 1 u.z.p.d. pojęcie »działalności usługowej« zdefiniowane zostało jako pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), z zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w analizowanym przypadku.

Jak już wyżej wskazałem, przepisy u.z.p.d. nie definiują pojęć usługi budowlane czy roboty budowlane. Dlatego zasadne jest powołanie się na przepis art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. Zgodnie z powołanym przepisem przez:

1) roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

2) obiekt budowlany należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

3) budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak (m.in.): drogi, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, itp.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 41–43 tej klasyfikacji” (M. Jurek, Vademecum Doradcy Podatkowego, 181518).

Klasyfikacja jako PKWiU 43.21.10.2, jako niewyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu, pozwoliłaby kontynuować rozliczanie ryczałtem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info