Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia spółki typu general partnership zarejestrowanej w USA

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-03

Moje pytanie dotyczy rozliczenia zysków (i strat) spółki typu General Partnership zarejestrowanej w USA przez polskiego rezydenta zamieszkującego w Polsce dla potrzeb polskiego US. Jestem obywatelem Polski i USA. Przed powrotem do kraju założyłem wspomnianą spółkę z dwoma przyjaciółmi w USA do inwestowania w akcje przy podziale wkładów po 1/3 dla każdego z członków (pozostali to obywatele USA). Dochody spółki pochodzą ze sprzedaży akcji lub dywidend akcyjnych. Czy prawidłowe jest, że wszystkie dochody (straty) powinienem określić jako 1/3 obrotu spółki i wykazać je w PIT38 od dochodów kapitałowych, stosując stawkę 19%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Amerykańska spółka General Partnership jest spółką osobową, która sama nie jest podmiotem prawa, lecz takimi są wspólnicy tej spółki. Wszelkie zyski takiej spółki są traktowane jako dochód poszczególnych wspólników, który jest im przypisany zgodnie z posiadanymi prawami do zysku.

W rezultacie również na gruncie prawa polskiego spółka taka jest transparentna podatkowo (art. 8 ust. 1 ustawy PIT), zaś dochód uzyskiwany przez każdego ze wspólnika jest kwalifikowany jako dochód z działalności gospodarczej (art. 5b ust. 2 ustawy PIT).

Jak wskazał Pan w opisie sprawy, ma Pan miejsce zamieszkania na terytorium RP, co oznacza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT podlega Pan nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od wszelkich dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zgodnie z art. 4a ustawy PIT polskie przepisy podatkowe należy stosować z uwzględnieniem zawartych umów międzynarodowych. Oznacza to, że w przedmiotowej sprawie sięgnąć należy do Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych zagraniczna spółka osobowa stanowi dla wspólnika będącego polskim rezydentem podatkowym zagraniczny zakład.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ww. umowy, określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż prowadzenie działalności za pośrednictwem takiej spółki będzie kwalifikowane w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA jako posiadanie zakładu na terytorium USA. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorstwo, w ujęciu funkcjonalnym, prowadzone przez spółkę osobową w umawiającym się. państwie stanowi stały zakład jej wspólników w tym państwie. Z perspektywy państwa źródła, czyli państwa, w którym spółka transparentna prowadzi swoją działalność, każdy ze wspólników posiada zakład na jego terytorium. Podobnie autorzy Komentarza do Modelu Konwencji OECD pod red. B. Brzezińskiego:

"Artykuł 7 MK OECD nie zawiera regulacji bezpośrednio dotyczących spółek osobowych. W tym zakresie w literaturze odsyła się do prawa wewnętrznego interpretowanego z uwzględnieniem kontekstu umowy. Jeżeli - zgodnie z prawem wewnętrznym - spółka osobowa jest transparentna, a więc dochody nie są opodatkowywane na poziomie spółki, a wyłącznie na poziomie wspólników, udział wspólnika w przedsiębiorstwie spółki jest uważany za przedsiębiorstwo wspólnika w znaczeniu art. 7 MK OECD (…)”.

Potwierdzają to także liczne pisma wydawane przez organy podatkowe. Zgodnie z postanowieniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. (nr PB4-6/SR-033-096-64-180/06) siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki stałej placówki.

W interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2009 r. (nr IPPB5/423-406/09-4/PS) czytamy:

„Zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym i prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład”.

Uznanie, iż zagraniczna spółka osobowa stanowi dla wspólnika będącego polskim rezydentem podatkowym zagraniczny zakład ma istotne przełożenie na kwestie kwalifikowanie dywidendy otrzymywanej przez samą spółkę.

W pierwszej kolejności odnieśmy się raz jeszcze do umowy międzynarodowej. Zgodnie z art. 11 umowy:

„1. Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane przez drugie Umawiające się Państwo.

2. Dywidendy te mogą być opodatkowane w tym państwie i według prawa tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego spółka ma swoją siedzibę; podatek ten nie może jednak przekroczyć:

a) 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest osobą prawną rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% akcji z prawem głosu osoby prawnej, wypłacającej dywidendy,

b) 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.

3. Ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidendy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa posiada zakład na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, na którym znajduje się siedziba osoby prawnej wypłacającej dywidendy, a udziały, z tytułu których wypłaca się dywidendy, faktycznie należą do tego zakładu. W tym przypadku stosuje się artykuł 8 niniejszej Umowy”.


Natomiast wspomniany art. 8 umowy odnosi się do zysków przedsiębiorstwa. Przepis ten podaje bowiem, że „zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi”.

Uważam zatem, że w opisanym przez Pana przypadku znajdzie zastosowanie treść art. 11 ust. 3 umowy, który wyłącza dywidendy osiągane przez spółkę osobową z kategorii zysków kapitałowych i kwalifikuje je jako przychód z działalności gospodarczej.

Przychód podatkowy z tytułu dywidendy otrzymywany przez zagraniczną spółkę osobową z tytułu udziału w zyskach zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać w całości przypisany do amerykańskiej spółki osobowej będącej jednocześnie Pana zagranicznym zakładem.

Zauważyć należy, iż udziały w spółce kapitałowej stanowią część majątku zagranicznej spółki osobowej, a nie majątku jej wspólników, nie są zatem również częścią Pana majątku (faktem bowiem jest, że spółki osobowe mogą posiadać własny majątek choć nie posiadają osobowości prawnej).

Potwierdzają to również interpretacje wydawane przez organy podatkowe. Przykładowo w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19.06.2012r., nr ILPB1/415-279/12-6/AA (dotyczy wprawdzie spółki słowackiej ale obowiązują analogiczne przepisy umowy międzynarodowej):

„Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku Spółki właściwym źródłem są zyski przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy ze Słowacją, zyski przedsiębiorstw są co do zasady opodatkowane wyłącznie w Państwie swojej rezydencji, tj. w przypadku Wnioskodawcy na terytorium Polski. Wyjątkiem od tej zasady jest jednak prowadzenie działalności przez to przedsiębiorstwo w innym państwie. W takiej sytuacji, jeżeli prowadzona w innym państwie działalność spełnia przesłanki uznania za zakład dla celów podatkowych, zyski, jakie powinny być przypisane temu zakładowi, są opodatkowane również na terytorium państwa, w którym prowadzi ono swoją działalność, tj. w przypadku Wnioskodawcy – na terytorium Republiki Słowackiej.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, Spółka konstytuuje zakład Wnioskodawcy na terytorium Słowacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 Umowy ze Słowacją.

Oznacza to zatem, iż uznanie działalności Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na Słowacji za jego zakład skutkuje możliwością opodatkowania dochodu Wnioskodawcy, jak i należy przypisać jego zakładowi, na terytorium Słowacji. Co do zasady, dochód z tytułu dywidend podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 Umowy ze Słowacją. Wskazać jednak należy, że ponieważ dochód ten jest przypisywany zakładowi Wnioskodawcy na Słowacji - Spółce, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją.

Zgodnie z tym przepisem »Postanowień ustępów I i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład, bądź wykonuje w tym drugim państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14"«

W przypadku Wnioskodawcy, dochody z dywidendy lub zaliczek na dywidendę osiągane są przez zakład. Z tego względu zgodnie z odesłaniem wskazanym w przepisie art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją zastosowanie znajdzie przepis art. 7, co oznacza, iż analizowane dochody zostaną zakwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, a dokładnie jako zyski przypisane zakładowi.”


Tak samo stwierdzają interpretacje indywidualne wydane przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 czerwca 2013 r. Znak ITPB1/415-374/13/MR,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2013 r. Znak: ILPB1/415-90/13-2/AP, z 22 października 2012 r. Znak ILPB1/415-719/12-2/AA,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r. Znak: IPPB1/415-1462/12-2/MT,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 lutego 2012 r. Znak IPTPB2/415-706/11-4/MP,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31 października 2011 r. Znak: IBPBI/1/415-828/11/AB.

W konsekwencji dywidendę otrzymaną przez spółkę osobową powinien Pan kwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT), a nie jako przychód z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »