Rozliczenie faktur wydatkowanych na inne cele mieszkaniowe po sprzedaży domu

Autor: Marcin Sądej

W 2017 r. sprzedałem odziedziczony 3 lata wcześniej dom. Zacząłem budowę swojego domu, biorąc kredyt. Pieniądze ze sprzedanej nieruchomości w połowie przeznaczyłem na spłatę kredytu, a w połowie na inne cele mieszkaniowe – zbierałem faktury za dokańczanie swojego domu. Zgromadzone faktury są ponad wspomnianą kwotę. Tymczasem kilka dni temu dostałem wezwanie z US do wykazania faktur pokrywających całą kwotę. Oczywiście nie posiadam takich dowodów, bo to było wydatkowane przed sprzedażą odziedziczonej nieruchomości. Czy stracę ulgę mieszkaniową? Nie rozumiem decyzji US. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie faktur wydatkowanych na inne cele mieszkaniowe po sprzedaży domu

Wydatki na własne cele mieszkaniowe

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy PIT „wydatkiem na własne cele mieszkaniowe jest spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na nabycie nieruchomości”.

Do przedstawionego zagadnienia odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w swojej interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2008r., nr ITPB1/415-438/07/AK, gdzie wyjaśnił:

„Przepisy regulujące zwolnienie przychodu ze sprzedaży nie regulują natomiast kwestii udokumentowania poniesionych wydatków. Ciężar dowodu, że przychód uzyskany ze sprzedaży został wydatkowany na cele uprawniające do zwolnienia podatkowego, zgodnie z ogólnymi zasadami Ordynacji podatkowej, ciąży na podatniku. W związku tym, to właśnie podatnik winien zadbać o posiadanie dowodów, które mogą potwierdzić fakt dokonania stosownych wydatków. Podatnik może dowodzić faktu poniesienia wydatków na cele uzasadniające zwolnienie nie tylko dokumentami, lecz również wszelkimi innymi środkami dowodowymi”.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2010 r., nr ITPB2/415-1015a/09/MK podkreślił:

„Odnosząc się do kwestii sposobu dokumentowania wydatków poniesionych na tzw. cele mieszkaniowe należy stwierdzić, iż w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku. Kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, w tym również może być udokumentowana wskazanymi we wniosku dowodami w postaci rachunków, faktur, umów oraz innych dowodów zasługujących na wiarę, potwierdzających jednakże faktyczne wydatkowanie tych środków”.

Zobacz też: Czy zbierać faktury z budowy domu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Spłata kredytu – udokumentowanie

W konsekwencji jeżeli podatnik przeznacza środki pochodzące ze sprzedaży na spłatę kredytu, aby w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia ze względu na własne cele mieszkaniowe, to w razie wezwania ze strony US powinien okazać dokumenty potwierdzające faktyczne dokonywanie spłat kredytu. Mogą to być np. potwierdzenia przelewów. Podatnik może również załączyć umowę bankową, z której to wynika, jaki kredyt jest spłacany.

Ponadto, jak wprost stanowi art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, „zwalnia się od podatku dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

Zwróćmy zatem uwagę, że chodzi o wydatkowanie środków, począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Zwolnienie ze względu na własne cele mieszkaniowe nie obejmuje zatem wydatków sprzed dnia odpłatnego zbycia.

W świetle powyższego uważam, że wystarczająca dla udokumentowania poniesienia wydatku na własny cel mieszkaniowy będzie umowa kredytu oraz potwierdzenia przelewów spłat rat kredytu. Moim zdaniem nie są tu potrzebne faktury na budowę domu sprzed daty odpłatnego zbycia nieruchomości, skoro przedmiotem wydatkowania był kredyt.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »