Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie faktury otrzymanej od firmy Booking.com przez osobę prywatną

Autor: Grzegorz Dziubka

Nie prowadzę żadnej działalności, pracuję na umowę o pracę, posiadam jedno mieszkanie, które w sezonie wynajmuje w ramach wynajmu prywatnego. W tym roku skorzystałam z portalu booking.com, otrzymałam od nich fakturę. Czy muszę jako osoba prywatna rozliczyć się z tej faktury (składać VAT-9M)? Czy muszę zakładać działalność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie faktury otrzymanej od firmy Booking.com przez osobę prywatną

Świadczenie usług a podatek

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatkowi podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie, zostały zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług w rozdziale 3 działu V „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”. Zgodnie z art. 28a ustawy na potrzeby stosowania ww. rozdziału, wskazując na podatnika, rozumie się przez to podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, osobę prawną niebędącą podatnikiem, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej. Podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, jednakże w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług bądź dostawa, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

Mając na uwadze, to że nie jest Pani przedsiębiorcą, nie musi Pani tej deklaracji składać.

Mieszkanie na wynajem a DG

Teoretycznie nie istnieje przepis określający, jaka ilość mieszkań będzie powodowała wymóg założenia działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że działalność gospodarcza to „działalność zarobkową polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły”. Źródłem dochodów będą zaś „najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze”. Natomiast Prawo przedsiębiorców określa działalność gospodarczą jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Najem uznany zostanie za działalność gospodarczą, jeśli ma to charakter inwestowania w zakup nowych mieszkań, osiąganie przychodu z najmu kilku nieruchomości przez dłuższy czas, oddawanie nieruchomości w dzierżawę innym podmiotom, współpraca z podmiotami zajmującymi się pomocą w zarządzaniu nieruchomościami, najem przynoszący stałe dochody – powtarzalność wpływów na konto świadczy o stałym źródle utrzymania właściciela.

W Pani przypadku można uznać, że najem jest związany z działalnością, gdyż najem stanowi stałe źródło finansowania, korzysta Pani z pośrednika najmu.

Ponadto najem zostanie uznany za działalność gospodarczą, jeśli łącznie zostaną spełnione takie warunki, jak:

  • dana działalność musi być działalnością zarobkową,
  • wykonywaną w sposób zorganizowany
  • działalnością wykonywaną w sposób ciągły.

Jeśli natomiast podciągnie się taki najem pod czynności związane ze zwykłym zarządem własnego majątku, tzn. mający na celu zwyczajowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb osobistych podatnika lub jego rodziny, to takiego najmu nie należy utożsamiać z działalnością gospodarczą.

Odpowiadając więc na Pani pytania. Jako osoba prywatna nie musi Pani rozliczyć się z tej faktury (składać VAT-9M). A czy musi Pani zakładać działalność – zależy już od spełnienia bądź nie powyżej wskazanych przesłanek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info