Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie ulgi prorodzinnej - dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa

Marcin Sądej • Opublikowane: 2021-02-19

Mam pytanie odnośnie rozliczenia ulgi prorodzinnej na dzieci. Mam dziecko z pierwszego małżeństwa (rocznik 2008) i z drugiego (obecnego) małżeństwa (rocznik 2018). W stosunku do pierwszego dziecka posiadam władzę rodzicielską, dziecko mieszka z matką, a ja płacę alimenty oraz biorę udział w decyzjach odnośnie jego rozwoju. Matka dziecka nie rozlicza ulgi. Wraz z obecną żoną rozliczamy się wspólnie. Przekraczam próg 112 000 zł. Czy mogę rozliczyć ulgę prorodzinną w związku z posiadaniem dzieci z pierwszego i z drugiego małżeństwa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie ulgi prorodzinnej - dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa

Wysokość odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie należy najpierw przeanalizować obowiązujące przepisy. Zgodnie z art. 27 f ust. 1 ustawy PIT – od podatku dochodowego podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27 f ust. 2 ustawy PIT – odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko; (…).

W myśl art. 27 f ust. 2b ustawy – odliczenie dotyczące dwojga małoletnich dzieci przysługuje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

W myśl art. 27f ust. 4 ustawy PIT odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej jako warunek skorzystania z ulgi prorodzinnej

Podsumowując: jeżeli wykonywał Pan władzę rodzicielską wobec dwójki małoletnich dzieci, to limit 112 000 zł nie ma zastosowania (notabene jest to limit łączny dla podatnika i małżonka). Jeżeli bowiem sprawuje Pan władzę rodzicielską nad dzieckiem z pierwszego małżeństwa, to jest Pan osobą wykonującą władzę rodzicielską w stosunku do dwójki dzieci, a więc przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej nie obowiązuje wskazany limit.

Odliczenie przysługuje niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Dodatkowo rodzice dziecka mogą odliczyć ulgę w dowolnej proporcji, co oznacza, że jeżeli była małżonka nie odlicza ulgi, to Pan jako ojciec może dokonać pełnego odliczenia.

Odnośnie władzy rodzicielskiej warto jeszcze przywołać treść wyroku NSA z 07.11.2019 r., II FSK 1174/19:

„W toku postępowania mającego za przedmiot rozważań kwestie ulgi, o której mowa w art. 27 f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., koniecznym jest uczynienie przedmiotem dowodzenia nie tylko samego faktu bycia rodzicem posiadającym władzę rodzicielską, co również wykazanie czynnego uczestniczenia w procesie wychowania dziecka, rozumianego jako osobiste zajmowanie się dzieckiem i jego sprawami, tj. podejmowanie obowiązków w zakresie zaspokajania potrzeb fizycznych i duchowych – mieszkania, wyżywienia, zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, wychowania, wypoczynku, kultury i rozrywki, co nie sprowadza się wyłącznie do zagadnień związanych z alimentacją i łożeniem na dziecko.”

Z kolei w wyroku NSA z dnia 26 maja 2017 r. (sygn. II FSK 503/17) czytamy, że:

„Przez użyty w art. 27f ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. zwrot normatywny »wykonywał władzę rodzicielską«, należy rozumieć wykonywanie tej władzy w odniesieniu do każdego dziecka w danym roku podatkowym. Przesłanka wykonywania władzy rodzicielskiej będzie spełniona, kiedy podatnik w danym roku podatkowym wykonywał, a nie tylko posiadał władzę rodzicielską, odróżniając treść władzy rodzicielskiej, stosownie do przepisów art. 95 § 1 k.r.o. w związku z art. 96 § 1 k.r.o., od jej wykonywania, zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o. O wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie świadczy tylko sam fakt jej posiadania, czy spełniania obowiązku alimentacyjnego, ani sporadyczne kontakty z dzieckiem”.

Nie stoi na przeszkodzie fakt, iż rozlicza się Pan wspólnie z obecną małżonką, która nie pełni władzy rodzicielskiej wobec córki z pierwszego małżeństwa. Ulga prorodzinna przysługuje konkretnemu podatnikowi, więc kwotę ulgi z pierwszego małżeństwa może Pan w całości odliczyć „na siebie” w ramach rozliczenia wspólnie z obecnym małżonkiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »