Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie zaległego wynagrodzenia w Polsce a rezydencja podatkowa w Szwajcarii

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-08-27

Od 2 lat mieszkam w Szwajcarii, gdzie pracuję i płacę podatki. W Polsce nie mam żadnych ruchomości i nieruchomości. Przyjeżdżam do kraju raz do roku na 2 tygodnie, aby odwiedzić mamę. Posiadam jednak w polskim banku rachunek osobisty. Na ten rachunek otrzymywałam od byłego polskiego pracodawcy zaległą pensję – w ratach po 200-300 zł na miesiąc w roku 2016 i 2017. Czy w takiej sytuacji wystarczy, jeśli rozliczę ten polski, zaległy dochód w PIT-37? Czy urząd skarbowy może wymagać ode mnie rozliczenia dochodu za moją aktualną pracę w Szwajcarii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na Pani pytanie, należy sięgnąć do treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Bernie 2 września 1991 r.

W pierwszej kolejności ustalić należy Pani rezydencję podatkową. Zgodnie z art. 3 ustawy PIT – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli zatem na stałe zamieszkuje Pani w Szwajcarii, natomiast w Polsce przebywa jedynie przez 10 dni w roku, nie wiążą Pani z Polską żadne stałe związki, które mogłyby świadczyć, że ma Pani ośrodek interesów życiowych na terenie RP – to jest Pani rezydentką Szwajcarii. To powoduje, że od ogółu dochodu uzyskanego w danym roku rozlicza się Pani w Szwajcarii. Natomiast w Polsce opodatkowuje Pani jedynie dochód osiągnięty w RP. Na terenie Polski ma zatem Pani ograniczony obowiązek podatkowy. Powyższe potwierdza art. 3 ust. 2a ustawy PIT, zgodnie z którym osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z m.in.:

  • tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.
  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Z powyższego widać zatem, że z tytułu zaległych wynagrodzeń wypłacanych przez polskiego pracodawcę podlega Pani ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Oznacza to, że z tytułu zalegle otrzymanych kwot wynagrodzeń powinna się Pani rozliczyć w Polsce.

Powyższe stanowisko potwierdza również art. 15 polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepis ten stanowi, że pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Szwajcarii osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca wykonywana jest w Polsce. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to osiągane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Polsce.

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na treść art. 11 ustawy PIT, który stanowi, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W rezultacie zaległe wynagrodzenie, wypłacone w 2016 i 2017 roku, należy rozliczyć w deklaracji PIT-37 za lata, w których zostały wypłacone, nawet jeżeli dotyczą one pracy wykonywanej w latach poprzednich.

Podsumowując powyższe rozważania, z przedstawionych okoliczności wynika, że jest Pani rezydentką Szwajcarii i tam posiada Pani nieograniczony obowiązek podatkowy. W Polsce posiada Pani wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania w latach 2016 i 2017 zaległych kwot wynagrodzenia. Przed polskim urzędem skarbowym powinna Pani rozliczyć się wyłącznie z tych zaległych wynagrodzeń wypłaconych w latach 2016-2017 na druku PIT-37 (naturalnie o ile wypłacone wynagrodzenia przekroczą w danym roku kwotę wolną od podatku, tj. 3091 zł).

Opis sprawy z listopada 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »