Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatku od sprzedaży mieszkania

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-08-26

W 2013 r. sprzedaliśmy mieszkanie zakupione mniej niż 5 lat wcześniej. Spora część pieniędzy ze sprzedaży została przeznaczona na spłatę kredytu w Wielkiej Brytanii zaciągniętego na zakup tego mieszkania. Rok temu przesunęliśmy spłatę podatku o rok rozliczając PIT-39, czyli do kwietnia 2015. Jak rozliczyć teraz podatek? Jakie dokumenty muszę posiadać? Mieszkamy i pracujemy w UK.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Zatem konieczność rozliczenia podatku dochodowego występuje wyłącznie w tych przypadkach, w których sprzedaż nieruchomości następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Nie pisze Pan, kiedy sprzedane mieszkanie zostało nabyte, ale wnioskujemy, że był to rok 2009 lub późniejszy (prosimy o informację, jeśli mieszkanie było nabyte wcześniej).

Ewentualny dochód ze sprzedaży nieruchomości będzie podlegał rozliczeniu według zasad aktualnie obowiązujących. Podatek wynosi zasadniczo 19% dochodu.

Jedyną możliwością uniknięcia konieczności zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Katalog własnych celów mieszkaniowych zawarty jest w art. 21 ust. 25. Takimi celami są m.in.: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, co istotne dla Pani – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W celach mieszkaniowych wymienione są również m.in. wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na powyższe cele określone w pkt 1 – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zatem spłata kredytu hipotecznego na powyższych warunkach – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej (a więc również w Wielkiej Brytanii) lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, jest celem mieszkaniowym uprawniającym do korzystania ze zwolnienia – w tej części.

Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-39, który zresztą już raz został złożony, teraz jest ewentualnie kwestia korekty (zależnie od treści pierwotnego zeznania podatkowego). Przy czym na wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości w roku 2013 jest czas do końca roku 2015, a nie do kwietnia, jak Pan wskazał.

Oczywiście uwzględniając wydatki na cele mieszkaniowe, należy być przygotowanym na przedłożenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów. W opisanej sprawie będzie to na pewno umowa spłacanego kredytu i sam dowód (potwierdzenie) spłaty. Być może bank mógłby wydać stosowne zaświadczenie. Organ podatkowy może wymagać przetłumaczenia dokumentów na język polski.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »