Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatku z umowy o dzieło zawartej z podmiotem niebędącym płatnikiem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-06

Jak w rocznym zeznaniu podatkowym ująć dochód z wykonywania dzieła dla zagranicznej firmy? Wykonawca nie prowadzi działalności, umowa przewidywała przeniesienie praw autorskich. Wiem, że gdy zamawiający nie jest płatnikiem, trzeba samodzielnie odprowadzić zaliczkę do dnia 20. następnego miesiąca. Co jeśli tego nie zrobiono? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło zawarta z przedsiębiorcą generuje przychód, który uznaje się za przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż przychodem takim są m.in. zgodnie z art. 13 pkt. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

    z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 art. 13.

Słusznie Pan wskazuje, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z wyżej wymienionego tytułu są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczkę na podatek dochodowy obliczając ją od podstawy, którą jest przychód pomniejszony o zryczałtowane koszty uzyskania, rozliczenia dokonuje się w PIT-36 (Pan w PIT-36, gdyż przychód osiągnięto poza granicami RP bez pośrednictwa płatnika) lub PIT-37. Jeśli zaliczek nie wpłacono w terminie, należy je wpłacić wraz z odsetkami. By uniknąć konsekwencji karnoskarbowych, złożyć należy równocześnie czynny żal – o czynnym żalu wszelkie potrzebne informacje znajdzie Pan tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html .

Analogicznie wskazuje A. Bartosiewicz:

„Zgodnie bowiem z przepisem art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

1) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

2) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

–z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności  gospodarczej oraz przychodów z kontraktów menedżerskich.

W tym miejscu zastrzec wszakże należy, że wykonywanie tego rodzaju czynności – pośrednictwa w sprzedaży oprogramowania – w sposób stały i zorganizowany może narażać podatnika na uznanie, że jego czynności stanowią działalność gospodarczą na gruncie przepisów cytowanej ustawy.

Pozostając wszakże przy założeniu, że powyższe przychody pozostają przychodami z działalności wykonywanej osobiście, zauważyć należy, że po potrąceniu o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów podlegać one będą opodatkowaniu według skali podatkowej. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynoszą 20% – zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy.

Dochód, czyli przychód pomniejszony o zryczałtowane koszty, będzie podlegał zaliczkom na podatek. Powinien je odprowadzić sam podatnik. Zgodnie z przepisem art. 44 ust. 1a pkt 3 w związku z ust. 3a podatnik powinien obliczyć zaliczkę za dany miesiąc według stawki 18% (tj. najniższej stawki w skali podatkowej) i wpłacić obliczoną zaliczkę do 20. dnia danego miesiąca (za miesiąc poprzedni). Po zakończeniu roku podatnik powinien natomiast uwzględnić otrzymywane dochody i zapłacone samodzielnie zaliczki w składanym rocznym zeznaniu podatkowym” (Vademecum Doradcy Podatkowego nr 74412).

W Pana sprawie jest jednak pewien problem. Mianowicie przeniesienie praw autorskich. Proszę zauważyć, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia – przeniesienie prawa autorskich, nawet w pisane w umowę o dzieło, ma zgoła inny charakter niż samo wykonanie dzieła. W praktyce przyjmuje się różne interpretacje co do kwalifikacji takiego przychodu do źródła.

Przychód osiągnięty z tytułu przeniesienia praw autorskich może być kwalifikowany jako przychód z praw majątkowych, a nie działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z art. 18 ustawy „za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw”. W takim przypadku wypłacający co do zasady jest płatnikiem, jeśli jednak osiągnięto dochód z zagranicy bez pośrednictwa płatnika, zaliczek w trakcie roku nie odprowadza się, a dochód (czyli przychód minus 50% koszty uzyskania) rozlicza się w zeznaniu rocznym.

Nie wiem, który rodzaj przychodu Pan osiągnął, gdyż decyduje o tym treść umowy i wola stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »