Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie artysty - malarza z urzędem skarbowym

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-07 • Aktualizacja: 2022-01-09

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię internetową. Ustalam cenę obrazu, a pośrednik dolicza prowizję. Na tak ustaloną cenę brutto wystawiam rachunek nabywcy w ramach tzw. działalności osobistej. Pośrednik (galeria) przekazuje na moje konto kwotę pomniejszoną o prowizję. Według interpretacji pośrednika rozliczam się z kwoty brutto, stosując 50% koszty uzyskania. Sprzedaż obrazów dokonywana na podstawie umowy pośrednictwa nie obejmuje przeniesienia na Nabywcę majątkowych praw autorskich. Czy rozliczenie z urzędem skarbowym powinno zakładać wpłacanie comiesięcznych zaliczek na podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie artysty - malarza z urzędem skarbowym

Jak rozliczyć przychody z działalności artystycznej?

Przedstawione zagadnienie jest przedmiotem licznych dyskusji w doktrynie oraz częstych sporów z organami podatkowymi. Z uwagi na nieprecyzyjną treść przepisów w tym zakresie podatnicy mają problem z odpowiednim (jednoznacznym) zakwalifikowaniem uzyskanych przychodów do właściwego źródła. W praktyce wykształciły się w tym zakresie dwa (całkowicie odmienne) sposoby rozliczenia tego typu działalności.

Pierwszy z nich zakłada, iż przychody z tytułu działalności artystycznej należy zakwalifikować do działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: ustawa PIT). Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W takim wariancie ustawa PIT przewiduje, że podatnicy są obowiązani w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 18%. Koszty uzyskania przychodu ustala się wówczas na ogół w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z drugim stanowiskiem przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Zgodnie z art. 18 ustawy PIT za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W rozumieniu powołanego powyżej przepisu przychodem z praw majątkowych będzie każdy przychód, którego bezpośrednim źródłem jest prawo majątkowe, nawet jeśli prawo to nie zostało w sposób wyraźny wskazane w ustawie.

Kiedy powstaje przychód przychód z praw majątkowych?

Przychód z praw majątkowych powstaje zatem m.in. w przypadku przychodów związanych z działalnością artystyczną, w tym z prawami autorskimi. Zgodnie z najnowszymi interpretacjami indywidualnymi organów podatkowych (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2012 r., nr ILPB2/415-500/12-4/TR oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r., nr IPPB4/415-795/11-2/SP): „przychody z tytułu sprzedaży dzieł wykonanych przez autorów (w tym namalowanego przez siebie obrazu) należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ww. ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych”.

Przy takiej kwalifikacji przychodu rozliczenie następuje dopiero w zeznaniu rocznym (w deklaracji PIT-36). Nie ma zatem wówczas obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego.

Warto również podkreślić, iż w myśl powołanych interpretacji podatnikom przysługuje wówczas prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT o zastosowaniu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% decyduje wyłącznie fakt osiągnięcia przez podatnika (twórcę) przychodu związanego z korzystaniem z praw autorskich lub rozporządzaniem tymi prawami.

Ustawa PIT nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”. Ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności – jak stanowi ust. 2 tego przepisu – przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
  • plastyczne;
  • fotograficzne;
  • lutnicze;
  • wzornictwa przemysłowego;
  • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
  • muzyczne i słowno-muzyczne;
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
  • audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporządzaniem nimi, stanowić skutek takiego korzystania lub rozporządzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażania; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne (art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną, a ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 3, ust. 4 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy wynika, iż domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności, który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%

W konsekwencji zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% zasadniczo będzie możliwe wówczas, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu, czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło (zleceniodawcę) lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.

Zgodnie z powołanymi interpretacjami organów podatkowych zastosowanie kosztów w wysokości 50%, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT, jest możliwe w sytuacji, gdy obrazy spełnią przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz podatnik będzie twórcą w rozumieniu tej ustawy.

Mimo przedstawionego pozytywnego stanowiska organów podatkowych pragnę podkreślić, iż niniejsze zagadnienie związane z rozliczaniem z urzędem skarbowym budzi istotne kontrowersje. Zasadne jest zatem wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej dla Pani konkretnego przypadku (interpretacje wydawane są przez pięciu upoważnionych Dyrektorów Izb Skarbowych w imieniu Ministra Finansów).

Brak oficjalnego stanowiska ze strony organów podatkowych wiąże się ze znacznym ryzykiem ewentualnego sporu w przyszłości. Wniosek o interpretacje składa się na formularzu ORD-IN (podlega on opłacie w wysokości 40 zł). Organ podatkowy ma 3 miesiące na udzielenie interpretacji. Brak wydania interpretacji w tym terminie oznacza akceptację stanowiska przedstawionego przez podatnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »