Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-11-20

Chciałbym założyć firmę w Polsce i jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ze stawką 8,5%). Obecnie w Anglii mam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływy w polskiej firmie opierałyby się głównie na wpływach z angielskiej spółki – pozwoliłoby mi to zmniejszyć ogólną kwotę płaconego podatku oraz płacić go w Polsce, a nie za granicą. Moje główne usługi to administracja serwisów internetowych, prowadzenie kampanii reklamowych, pozycjonowanie, tłumaczenia itp. Czy takie rozwiązanie jest możliwe i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będzie możliwy? Czy ponadto fakt, że będę uzyskiwał przychody tylko od jednego podmiotu, nie będzie przeciwwskazaniem dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych (dalej zwane „spółką”).

 

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie stosuje się do podatników:

 1.  
  1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
  2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
   • prowadzenia aptek,
   • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
   • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
   • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
   • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
   • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
   1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
   2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
   3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
   – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
  6. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. (Jeżeli podatnicy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach).

 

W doktrynie wskazuje się, że:

 

„w pewnym zakresie ograniczeni – co do możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – są również podatnicy, którzy uzyskują przychody z dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz swoich byłych lub obecnych pracodawców. Powodem wprowadzenia tego wyłączenia jest z kolei chęć minimalizowania praktyki wymuszania przez pracodawców na pracownikach zwyczaju samozatrudnienia. Z możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą skorzystać tacy podatnicy, którzy rozpoczynają działalność, jeśli wcześniej, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres ich działalności. »W przypadku ustalenia przez organy podatkowe, że podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej świadczył w ramach stosunku pracę, w której wykonywał czynności wchodzące w zakres działalności gospodarczej, zasadne będzie ustalenie, że nie miał on prawa do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania« (wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2002 r., I SA/Ka 950/01, LEX nr 72028). Jeśli dany podatnik rozpoczyna działalność w formie spółki (cywilnej bądź jawnej), to wówczas jest wyłączony z opodatkowania w formie ryczałtu, jeśli jego samego bądź choćby jednego ze wspólników dotyczy przesłanka wyłączenia. (…) Wyłączenie ma zastosowanie, jeśli podatnik wcześniej (przed rozpoczęciem działalności) – czy to w danym roku podatkowym, czy to w poprzednim roku podatkowym – wykonywał w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy takie czynności jak te, które teraz wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej” [A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz (Komentarz do art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), ABC, 2011].

 

Konkludując powyższe rozważania, fakt, że z działalności gospodarczej osoby fizycznej będącej udziałowcem spółki posiadającej osobowość prawną świadczone byłyby usługi dla spółki będącej osobą prawną, nie pozbawia możliwości opodatkowania w sposób zryczałtowany. Nie pozbawia prawa do takiego opodatkowania również fakt, że ew. odbiorca usług jest tylko jeden.

 

Pamiętać jednak należy, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co do zasady, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Warto pamiętać, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

 

W załączniku nr 2 wymienione są m.in. usługi:

 • działu 69 PKWiU – usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego,
 • ex działu 70 PKWiU – usługi firm centralnych (head office), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, z wyłączeniem usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex 70.22.16.0),
 • dział 73 PKWiU – usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej,
 • PKWiU 74.3 – usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych (wyłączenie to nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych zawodów, czyli tłumaczy),
 • PKWiU ex 82.9 – usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług przyjmowania telefonów.

 

Nie ma zatem możliwości świadczenia ww. usług w ramach ryczałtu – jest to rozmyślne działanie ustawodawcy, którego zamiarem jest właśnie ograniczenie możliwości przerzucania dochodu.

 

Główne usługi dotyczące administracji sieci itp. mogą być opodatkowane w sposób zryczałtowany, jednakże usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03), a dokładniej przychody z nich, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 17%.

 

Stawkę 8,5% stosować można do:

 1. przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, tj. prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 2. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
 3. przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 4. przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),
 5. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1),
 6. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 7. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 8. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 9. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym, tj. przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą; oraz otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Stwierdzenie „działalność usługowa” oznacza tu pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem dotyczącym, iż określenie:

 1. działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,
 2. działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

 

Powinien Pan mieć na uwadze – oprócz faktu, iż wystawianie i posługiwanie się dokumentami niepotwierdzającymi prawdziwych operacji gospodarczych jest przestępstwem, tak jak i unikanie opodatkowania – że Pana działalność w Polsce jako działalność osoby fizycznej i spółka zagraniczna to podmioty powiązane.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika, o których mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotności stawek, lecz nie wyższy niż 75% przychodu.

 

Przywołany art. 25 ust. 1 stanowi, że jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Mimo iż nie udzielamy porad odnośnie do wewnętrznego prawa podatkowego Anglii, mogę stwierdzić, iż podobne regulacje zawiera prawo angielskie i przerzucanie dochodu do Polski, by opodatkować go ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest ryzykowne (nie mówiąc o tym, że zabronione), ponieważ nie dość, że usługi muszą zostać wyświadczone, to ceny za nie (oraz inne warunki) muszą być takie same, jakie ustaliłyby między sobą niezależne, niepowiązane podmioty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »