Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód jako środek trwały, użytkowany w firmie i prywatnie, jak rozliczać?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-07-25

Mam pytanie dotyczące użytkowania samochodu osobowego przez właściciela firmy – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Samochód będzie na stanie środków trwałych, VAT – 50%. Będzie użytkowany na potrzeby działalności i prywatnie. Jak prawidłowo robić rozliczenia?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Zgodnie z art. 86a ustawy VAT wydatki związane z samochodami osobowymi wykorzystywanymi zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych uprawniają do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej wydatki związane z tym samochodem (nabycie pojazdu, nabycie paliw silnikowych, wydatki eksploatacyjne). Powyższa reguła jest zasadą podstawową odnośnie samochodów osobowych. Jeżeli taki samochód osobowy ma być wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych, podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, regulaminu użytkowania oraz złożenia do urzędu skarbowego informacji VAT-26. W rezultacie samochód wykorzystywany do celów „mieszanych” uprawnia do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego bez żadnych dodatkowych obowiązków ewidencyjnych.

Proszę też zauważyć, że drugie 50% kwoty podatku naliczonego, które nie może zostać odliczone od podatku VAT, stanowi koszt uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego. Stanowi o tym art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy PIT.

Przykładowo zatem:

Podatnik wykorzystuje samochód osobowy do celów prywatnych i firmowych. Podatnik nabył paliwo do tego samochody za kwotę 100 zł netto plus 23 zł VAT. Odliczeniu w podatku VAT podlega 50% tej kwoty czyli 11,50 zł. Natomiast kosztem uzyskania przychody jest kwota 111,50 zł.

W dalszej kolejności należy zastanowić się, jak kwestia wykorzystywania samochodu do celów „mieszanych” wpływa na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego oraz odliczania kosztów z tytułu wydatków na ten środek trwały w podatku dochodowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powyższa kwestia stała się przedmiotem interpelacji poselskiej nr 27342. W odpowiedzi Ministerstwa Finansów czytamy:

„W zakresie podatku dochodowego: Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą PIT, obowiązuje generalna zasada wyrażona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, wymienionych w art. 23 ustawy PIT.

Analogiczna zasada obowiązuje na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą CIT. Zasada ta w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT obowiązuje również zarówno podatników, którzy odliczą 50% kwoty podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, jak i tych, którzy odliczą podatek VAT w pełnej wysokości.

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) nie oznacza, że w zakresie podatku PIT oraz podatku CIT podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%. A zatem jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PIT (odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy CIT), stanowi on koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługiwało odliczenie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jeżeli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego (art. 22a ustawy PIT, art. 16a ustawy CIT), podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych niezależnie od tego, w jakiej części (100% czy 50%) odliczył VAT przy zakupie tego samochodu. Wyjaśnić przy tym należy, że biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 22a ust. 1 ustawy PIT (odpowiednio art. 16a ust. 1 ustawy CIT), ustawa nie wymaga, by dany składnik majątku był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako warunek zaliczenia go do środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych.”

Jeżeli zatem pojazd spełnia definicję środka trwałego (a z przedstawionego opisu wynika, że tak jest), to można dokonywać pełnego odpisu amortyzacyjnego niezależnie od faktu, że na gruncie podatku VAT pojazd jest wykorzystywany do celów zarówno firmowych, jak i mieszanych. Pamiętać przy tym należy o ograniczeniu kwotowym dot. ww. odpisów amortyzacyjnych, wprowadzonym przepisem art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Powyższe nie dotyczy natomiast możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją takiego samochodu. Wydatki na eksploatację będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w części, w jakiej faktycznie służą uzyskiwaniu przychodów z działalności, niezależnie od tego jaką proporcję wykorzystania samochodu na cele związane z działalnością gospodarczą ustalił podatnik. Jedynie takie wydatki, które rzeczywiście związane są z wykorzystaniem samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, spełniają bowiem warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdorazowo zatem podatnik musi określić, czy dany wydatek został poniesiony w związku z działalnością gospodarczą. Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku, zgodnie z zasadą, że ciężar dowodu spoczywa na tym podmiocie, który z danego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne (Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 sierpnia 2014 r., ITPB1/415-574/14/WM).

Określenie faktycznych kosztów związanych z eksploatacją (wydatki na paliwo, naprawy itp.) wiąże się zatem z prowadzeniem „kilometrówki” na cele podatku dochodowego. Kilometrówkę oblicza się, stosując stawkę 0,8358 zł za każdy przejechany kilometr. Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu podatnik wydał na paliwo i wymianę oleju silnikowego 900 zł. natomiast przejechał 1000 km. To rozliczenie kilometrówki wygląda następująco:

0,8358 x 1000 = 835,80 zł

Kwota wydana = 900 zł

Koszt uzyskania przychodu w danym miesiącu = 835,80 zł

Kwota kilometrówki do wykorzystania, która przechodzi na następny miesiąc = 64,20 zł

Podsumowując: przy samochodzie osobowym wykorzystywanym na cele prywatne i firmowe:

  1. Od wydatków odliczamy 50% podatku VAT.
  2. Pozostałe 50% podatku VAT zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w PIT.
  3. Odpisy amortyzacyjne dokonujemy w pełnej wysokości.
  4. Wydatki na paliwo i naprawy ujmujemy w kosztach podatkowych wg kilometrówki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż nieruchomości, która przypadła małżonkowi po podziale majątku a podatki

W 2007 r. kupiliśmy z mężem mieszkanie na kredyt. W 2014 r. rozwiedliśmy się i dokonaliśmy podziału majątku. Na tej podstawie jedyną...

Budowa bliźniaka z przeznaczeniem na sprzedaż przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności a podatki

Jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Planuję zakup działki budowlanej na kredyt pod zastaw hipoteki już istniejącej...

Zamiana mieszkań w kręgu najbliższej rodziny a obowiązek podatkowy

W lutym br. dokonałem notarialnie zamiany mieszkania z moim bratem. Bratu przekazałem moje prawo własności, jakie otrzymałem w spadku po zmarłym...

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia?

Czy faktura zaliczkowa jest przychodem w momencie wystawienia? Czy dopiero otrzymanie zaliczki na konto jest przychodem?

Usługa wykonana przez płatnika KRUS a rozliczenie z urzędem skarbowym

Jestem płatnikiem KRUS. Dorabiam czasem, układając płytki. Pół roku temu wykonałem usługę, położyłem płytki koledze i wziąłem za to...

Usługi pośrednictwa dla zespołu muzycznego - czy trzeba założyć działalność gospodarczą?

Czy osoba fizyczna, która zawarła umowę agencyjną z zespołem muzycznym, musi założyć działalność gospodarczą, czy może rozliczać uzyskiwane...

Spółka zarejestrowana w Estonii, udziałowcy to Polacy - czy podatki opłacać w Estonii, czy w Polsce?

Spółka zarejestrowana w Estonii, udziałowcy – polscy rezydenci podatkowi. Podstawowa (a praktycznie jedyna) działalność to zawieranie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »